Ny justitieminister i Finland. Efter riksdagsvalen avlöstes Johannes Virolainens regering d. 27 maj 1966 av chefredaktören Rafael Paasios regering. På justitieministerposten efterträddes jur. dr Johan Otto Söderhjelm (se om honom SvJT 1964 s. 563) av bankdirektören, jur. lic. Aarre Simonen. Justitieminister Simonen är född 1913, blev jur. lic. 1936 och v. häradshövd. 1943. Han var inrikesminister 1948—50, handels- och industriminister 1954—56, finansminister 1956—57 och statsministerns ställföreträdare under slutet av 1957. Han blev 1957 medlem av direktionen för Finlands Bank. Dessutom är han medlem av ledningen för flera statsbolag.
    Övriga jurister i regeringen är inrikesministern, v. häradsh. Martti Viitanen, som är stadsdirektör i Kotka, och försvarsministern v. häradsh. Sulo Suorttanen, som är biträdande polisinspektör i Kymmene län.

B. P-n

 

Kaarlo Kaira död. Professor emeritus Kaarlo Kaira avled d. 2 juli 1966. Han var född 1886, blev fil. kand. 1908, jur. utr. kand. 1913, v. häradsh. 1915 och jur. utr. dr 1932. Hans doktorsavhandling angick statsfördrag, deras ingående och bringande i kraft. Han blev 1933 docent i folkrätt vid Helsingfors univ. och redan s. å. professor i statsrätt. Han var prodekanus i juridiska fakulteten 1936—45. Såsom emeritus avgick han 1955.
    Bland professor Kairas otaliga offentliga uppdrag må här endast nämnas några. Han var inom den finska juristföreningen Suomalainen Lakimiesyhdistys v. ordf. 1934—37, ordf. 1938—45 och ånyo v. ordf. 1946—47. Han

 

4 Se senast H. Mulderije, Een Ombudsman voor Nederland?, Nederlands Juristenblad 1966, s. 45—51, vari hävdas att behov icke föreligger av en nederländsk »ombudsman». 

Nordiskt och internationellt 723tog initiativet till Finlands Juristförbund och tillhörde dess styrelse såsom v. ordf. 1944—46 och såsom ordf. 1946—52, varefter han var förbundsordförande 1953—63. Han tillhörde styrelsen för de nordiska juristmötenas avdelning i Finland från 1934 intill sin död.

B. P-n