728 PersonalnotiserJustitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 okt. 1966 förordnat krim.vårdsdir. Clas Amilon till expert i fångvårdensbyggn.komm.;
    24 okt. 1966 förordnat häradshövd. Olof Östberg till expert i finsk-svenska gränsälvskomm.;
    26 okt. 1966 förordnat prof. Åke Malmström och dep.rådet Ulf Nordenson att i samarb. med motsv. sakk. i övriga nordiska länder undersöka lämpl. av och möjl. för att inrätta ett nordiskt institut för komparativ rätt;
    27 okt. 1966 förordnat e. rådm. Anaers Hedström, tillika ordf., kanslirådet Birger Halle, prof. Rolf Luft och bitr. överläkaren Jan Wålinder att som sakk. utreda vissa frågor ang. ändrad könstillhörighet.

 

Försvarsdepartementet. K. M:t har för tiden 1 okt. 1966—30 sept. 1969 förordnat adm.dir. i statens avtalsverk Ingmar Lidbeck till ordf. i försvarets haverikommission samt dep.rådet i justitiedep. Lars Simonsson och hovr.rådet i hovr. för N. Norrl. Göran Steen till ersättare för Lidbeck.

 

Civildepartementet. Dep.chefen har 6 okt. 1966 förordnat rättschefen i statsrådsberedn. Georg Ericsson och adm.dir. i statens avtalsverk Ingmar Lidbeck till experter åt den sakk. med uppgift att överse vissa best. ang. rätten för statstjänstemän m. fl. att ha bisysslor samt sekr. i Sthms rr Anders Andersson till sekr. åt den sakk.

 

Högsta domstolen. K. M:t har 11 nov. 1966 förordnat justitierådet Sven Romanus att fr. o. m. 1 dec. 1966 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

Hovrätterna. K. M:t har 4 nov. 1965 utnämnt rev.sekr. Lars Wilhelmson till hovr.råd i Svea hovr.

 

Lagberedningen. K. M:t har 11 nov. 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Henry Montgomery till led. i lagberedn. fr. o. m. 1 dec. 1966.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    28 okt. 1966 förordnat fisk. i Svea havr. Ingvar Gunnarson att fortf. under tiden 1 jan.—30 sept. 1967 i Nås och Malungs dga bestrida vissa göromål som ank. på häradshövd.;
    4 nov. 1966 förlängt tid. medd. förordnande för ass. i Svea hovr. Peter Grünler att uppehålla tingsdomartjärsten i Västerbergslags dga att gälla t. o. m. 31 dec. 1966;
    11 nov. 1966 förordnat tingsdom. i Hallands s. dga Börje Lihné att uppehålla häradshövd.tjänsten i Ingelstads och Järrestads dga fr. o. m. 1 jan. 1967.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    21 okt. 1966 förordnat ass. i rr i Gävle Lennart Cavallin att uppehålla en rådm.tjänst i rr så länge rådm. Curt Ormegard bestrider göromål som ank. på rev.sekr.;
    4 nov. 1966 utnämnt rådm. i rr i Luleå Bengt Jacobson till borgmästare i rr;
    s. d. förlängt tid. medd. förordnande för tingsdom. i Västerbergslags dga Jan Dufwa att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr i Västerås att gälla t. o. m. 31 dec. 1966.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 21 okt. 1966 förordnat avd.dir i krim.vårdsstyr. Olov Johnsson att under tiden 1 nov.—31 dec. 1966 bestrida göromål som ank. på chefen för lag- och utredn.byrån hos styr.

 

Skogsstyrelsen. K. M:t har 21 okt. 1966, med motsv. entl. av lagmannen Nils Viklund, förordnat lagmannen Arvid Ribbing till led. i skogsstyr.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har 11 nov. 1966 antagits Sverker Sjögren, Göteborg, samt Jan Melander, Sven Modigh, Sara Rindborg, och Dag Wersén, Sthm.

 

Trycklov 15/12 1966