Betänkande ang. kontinentalsockeln m. m. Kontinentalsockelutredningen har till chefen för justitiedepartementet avlämnat betänkande med förslag till lagom kontinentalsockeln m. m. (SOU 1965: 66).
    Med kontinentalsockeln avses den långsamt sluttande del av havsbottnen som är belägen mellan stranden och början av den branta sluttningen ned mot de stora havsdjupen. Enligt en i Genève d. 29 april 1958 dagtecknad konvention om kontinentalsockeln utövar strandstaten suveräna rättigheter över den utanför territorialgränsen liggande sockeln, såvitt gäller dennas utforskande och tillgodogörande av dess naturtillgångar. Enligt konventionens gränsdragningsregler skulle den svenska delen av sockeln i princip sträcka sigut till mittlinjen i havet i förhållande till angränsande eller mitt emot liggande stater. Konventionen har för Sveriges del godkänts av riksdagen (prop. 1964: 197, UU 12, rskr 400) men har, i avbidan på en intern reglering av villkoren för eftersökande och utvinning av naturtillgångar på sockeln, ännu inte ratificerats från svensk sida.
    I betänkandet framlägges förslag till en lag om kontinentalsockeln. Den föreslagna lagen reglerar eftersökande och utvinning av naturtillgångar på havsbottnen såväl på allmänt vattenområde innanför territorialgränsen som inom det område vilket enligt konventionen tillkommer Sverige. Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar föreslås tillkomma staten. Häri överensstämmer förslaget med motsvarande lagstiftning i närliggande länder.
    Intresset för kontinentalsockelns naturtillgångar är i dagens läge koncentrerat till olja och naturgas. Det är för närvarande ovisst i vilken omfattning staten själv kommer att engagera sig i arbeten för eftersökande och exploate-

 

Notiser 75ring av sådana fyndigheter. Utredningen anser sig emellertid böra utgå från att staten kommer att i viss utsträckning åt enskilda intressenter upplåta rättigheter att eftersöka och utvinna naturtillgångar på sockeln.
    Tillstånd att söka efter eller utvinna olja eller naturgas bör enligt utredningens mening endast lämnas sökande som besitter erforderliga ekonomiska och tekniska resurser och är beredd att göra en grundlig, väl planerad arbetsinsats. Även utländska företag skall kunna beviljas tillstånd. En förutsättning härför bör dock vara att verksamheten bedrives genom svenskt dotterbolag eller här i riket etablerad filial med självständig förvaltning.
    Tillstånd skall enligt lagförslaget avse bestämt område och meddelas för viss tid. Vid tillstånd skall kunna fogas de föreskrifter som finnes påkallade ur allmän synpunkt. Enligt förslaget skall vidare med tillstånd kunna förbindas villkor om statligt deltagande i företaget samt skyldighet att erlägga royalty och andra avgifter till staten. Tillstånd skall kunna återkallas, om föreskrifter eller villkor åsidosättes eller eljest synnerliga skäl är därtill.
    Beträffande anläggning utanför territorialgränsen och förhållanden på anläggningen samt inom säkerhetszon där omkring föreslås i princip svensk lagskola tillämpas såsom om anläggningen och zonen varit belägna inom närmaste del av svenskt sjöterritorium. Härigenom blir svensk lagstiftning angående exempelvis allmän ordning och säkerhet, arbetarskydd, socialförsäkring, beskattning och tull tillämplig.
    Lagförslaget innehåller vidare bestämmelser om ansvar för den som bedriver undersöknings- eller utvinningsarbete på kontinentalsockeln utan tillstånd eller i strid mot givet tillstånd samt om besvär över tillsynsmyndighetens beslut, m. m.
    I anslutning till lagstiftningen för kontinentalsockeln föreslås en ändring i stenkolslagen innebärande, att koncession för bearbetning av olje- eller gasfyndighet på land eller enskilt vatten skall kunna begränsas till viss tid samt förbindas med skyldighet för koncessionsinnehavaren att erlägga royalty till staten. En mindre ändring föreslås även i gruvlagen.

L. D.