Det 24:e nordiska juristmötet äger rum i Stockholm d. 31 aug.—2 sept. 1966. Programmet framgår av den inbjudan till mötet som medföljer detta häfte såsom bilaga.
    Medlemskap i juristmötena kan vinnas genom anmälan till Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, Stockholm 2 (postgiro 50 40 20). Medlemsavgiften utgör 30 kr. och berättigar till erhållande av mötesförhandlingarna i tryck. För medlem som önskar delta personligen i mötet utgör avgiften 75 kr. För medföljande make utgår särskild deltagaravgift om 50 kr.
    Anmälningsblanketter utsänds till medlemmarna och kan rekvireras från lokalstyrelsen. Anmälningstiden utgår d. 1 april 1966.

A. K.

 

Svensk Juristtidning inleder med detta häfte sin femtioförsta årgång. Främst av tryckeritekniska och tryckeriekonomiska skäl har det ansetts påkallat att något ändra tidskriftens typografi. I samband därmed har också omslaget undergått en försiktig »ansiktslyftning». Det är red.:s förhoppning att dessa smärre förändringar i tidskriftens yttre skall vinna läsarnas gillande eller åtminstone förståelse. Vad angår tidskriftens innehåll och redigering tror red., att läsarnas önskemål om en god juridisk facktidskrift bäst tillgodoses, om SvJT fortsätter på den väg som under tidskriftens första halvsekel stakats av— för att här nämna de främsta — Almén, Schlyter, Wedberg och Ekeberg.

S. R.