Nytt justitieråd. K. M:t har 17 dec. 1965 till justitieråd fr. o. m. 1 jan. 1966 utnämnt lagmannen i Svea hovrätt Bengt Lännergren.
    Justitierådet Lännergren är född i Sthm 15 okt. 1906 och blev jur. kand. vid Sthms högskola 1934. Efter tingstjänstgöring vid Sthms rådhusrätt blev han fiskal i Svea hovrätt 1938, assessor vid rådhusrätten 1948 och rådman 1957. År 1961 blev han lagman i Svea hovrätt. Han var sakkunnig i försvarsdepartementet 1944—47, sekr. i riksdagens jordbruksutskott 1948, i utredningen om mordet på Folke Bernadotte 1949, i Kejnekommissionen 1950—51, åklagare i Haijbymålet 1952 och ordförande i 1963 års undersökningskommission i Wennerströmaffären. Sedan 1956 har han varit ordförande i försvarets skaderegleringsnämnd och sedan 1964 ledamot av medicinalstyrelsens och veterinärstyrelsens vetenskapliga råd. Han är ordförande i utredningen om utformningen av utlänningskontrollen sedan 1961 och i riksvärderingsnämnden sedan 1965. Vissa tider under 1965 har han tjänstgjort som t. f. justitiekansler.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 dec. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Gunvor Bergström till kansliråd Br 3 i justitiedep. fr. o. m. 1 jan 1966;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Åke Åhström att biträda med vissa arbetsuppgifter i justitiedep.
    Dep.chefen har
    6 dec. 1965 förordnat patenträttsrådet Claës Uggla att såsom expert biträda svenska komm. för en nordisk patentbesvärsinstans och ass. i Svea hovr. Erik Holmberg till sekr. i samma komm.;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Per Sandström till sekr. åt de sakkunniga för översyn i vissa hänseenden av lagstiftningen betr. yttrande- och tryckfrihet;
    21 dec. 1965 entledigat led. i lagberedn., hovr.rådet Ulf Lundvik och krim.vårdsdir. Folke Karlström från förordnanden att såsom experter biträda fångvårdens byggn.komm.;
    23 dec. 1965 förordnat ordf. i lagberedn., f. d. justitierådet Gösta Walin att såsom sakkunnig verkställa översyn av den internationellt rättsliga regleringen rörande adoption.

 

Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 17 dec. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Ekman till kansliråd Br 3 i ecklesiastikdep. fr. o. m. 1 jan. 1966.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    3 dec. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Edward Cederlund samt rådm. i rr i Umeå Albert Bengtsson och i rr i Luleå Birger Vallgårda att fr. o. m. 1 jan. 1966 bestrida göromål, som ankomma på rev.sekr.;
    30 dec. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Olof Westman att fr. o. m. 1 jan.1966 bestrida göromål, som ankomma på rev.sekr.

 

    Riksdagen. Första lagutskottet har till ordf. omvalt advokaten Ingrid Gärde Widemar (II kamm.). Till vice ordf. har nyvalts hemmansägaren Erik Svedberg (I kamm.) efter f. cementgjutaren Emil Ahlkvist, som lämnat riksdagen. Av ledamöterna i utskottet äro två jurister, nämligen borgmästaren Gudmund Ernulf (I kamm.) och ombudsmannen Astrid Kristensson (II kamm.). Av suppleanterna äro fem jurister, nämligen direktören Gösta Jacobsson och direktören Bertil Lidgard (båda I kamm.) samt advokaten Bo Martinsson, kronofogden Sten Sjöholm och kammaråklagaren Dagmar Heurlin (alla II kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Jan Heuman och notarie med sekr.-göromål hovrättsassessorn Arne Reis.

 

80 Personalnotiser    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf., och till v. ordf. har omvalts folkskolläraren JohnAnderson (II kamm.). En suppleant är jurist, nämligen jur. dr Lennart Geijer (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Ingemar Cosmo och notarier med sekr.-göromål hovrättsfiskalerna Gunnar Grenfors och Lennart Persson.
    Tredje lagutskottet har till ordf. omvalt häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.). Vice ordf. är liksom föregående år fiskaren Hans Levin (II kamm.). Av suppleanterna i utskottet äro tre jurister, nämligen jur. dr Lennart Geijer, direktören Bertil Lidgard och borgmästaren Gudmund Ernulf (samtliga I kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Åke Bouvin och notarie med sekr.-göromål hovrättsassessorn Hans Svahn.