Litteraturnotiser 127Scandinavian Studies in Law 1966. Vol. 10. Edited by Folke Schmidt. Uppsala 1966. Almqvist & Wiksell. 342 s. Inb. kr. 30,00.

 

Den tionde årgången av Scandinavian Studies innehåller några av de rapporter som lades fram vid Scandinavian-American Legal Seminar i Stockholm 1965 (se härom SvJT 1965 s. 710). Den uniforma köplagen behandlas i uppsatser av Berndt Godenhielm (Some views on the system of remedies in the uniform law on international sales) och Heikki Jokela (The role of usages in the uniform law on international sales). Skadeståndsfrågor inom den skandinaviska köprätten tas upp av Jan Hellner (The limits of contractual damages in the Scandinavian law of sales) och Knut Rodhe (The quantum of damages under the Scandinavian sale of goods act). Stig Jørgensen skriver om Contract as form och Ole Landos bidrag har rubriken Standard contracts. A proposal and a perspective. Ett par uppsatser som behandlar principiella tolkningsspörsmål är Stig Strömholms Legislative material and construction of statutes. Notes on the continental approach samt Jacob Sundbergs A uniform interpretation of uniform law. Volymen avslutas med en bibliografi över norsk juridisk litteratur på engelska, franska och tyska, som har utarbetats av bibliotekarien Kaare Haukaas.

A. K.

 

ALF ROSS. Dansk Statsforfatningsret I—II. 2. gennemarb. udg. Kbhvn 1966. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. 867 s. Dkr. 65,00 och 57,25.

 

Den första upplagan av prof. Alf Ross' lärobok i dansk statsrätt utkom 1959—60 (anmäld i SvJT 1960 s. 611 ff). Den väckte en livlig diskussion och recensionerna och motinläggen var många. Det utförligaste och tyngst vägande debattinlägget gjordes av prof. Torkel Opsahl i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1962 (s. 282 ff, 369 ff) med två uppsatser med titeln »En moderne forfatning under debatt». Kritiken har satt sina spår i den nu föreliggandenya upplagan i form av revidering och motkritik. Även i övrigt har förf. på åtskilliga punkter utvidgat och fördjupat framställningen och över huvud fört denna up to date. Resultatet har blivit en ökning av sidantalet med åtskilligt mer än 100 sidor.

N. S.

 

Ugeskrift for Retsvæsen firar i år sitt 100-årsjubileum. Tidskriftens första häfte kom nämligen ut den 16 februari 1867. Med anledning av jubileet utges en festskrift med åtta större uppsatser av juris studerande. Inom kort publiceras också ett register till tidskriftens litterära avdelning för 25-årsperioden 1942—66.

A. K.

 

Juristnytt framträder med sitt första häfte för 1967 i ny utstyrsel. Tidskriftens upplaga har ökat från drygt 8 000 till omkring 9 500 ex. I en inledande förklaring säger red. att de fackliga frågorna även i fortsättningen skall ha den mest framträdande platsen i tidskriften. Red. hoppas emellertid också kunna bidraga till den allmänna samhällsdebatten och bredda informationen om juristerna och deras verksamhetsfält. Årets första häfte innehåller en rad inlägg som behandlar rättssociologin som vetenskap och dess funktion i samhället.

A. K.