Juridisk forening i København har i sæsonen 1965—66 haft følgende emner på programmet: Vicedirektør i Dansk arbejdsgiverforening, landsretssagfører Jens Degerbøl har talt om grænserne for den kollektive arbejdsret, professor, dr. jur. W. E. von Eyben om domstolene og pressen og højesteretsdommer A. Blom-Andersen om reformplanerne vedrørende landsskatteretten. Endvidere har højesteretsdommer Theodor Petersen med udgangspunkt i sin deltagelse i den juridiske verdenskonference i Washington i september 1965 i et foredrag med titlen »Fra national til international ret» belyst nutidens internationalretlige problemstilling. Professor, dr. jur. Sjur Brækhus, Oslo, har holdt foredrag om insolvens og afkræftelse inspireret af det nordiske samarbejde om en revision af konkurslovgivningen. Endelig har professor, dr. jur. Max Sørensen talt om spørgsmålet om den umiddelbare anvendelse af traktater som bestanddel af dansk ret; i dette møde, der var arrangeret i samarbejde med Nordisk administrativt Forbunds danske afdeling, deltog repræsentanter for Malmö-Lunds Juristförening.

Kr.

 

International Law Commission. FN:s generalförsamling har utsett 25 medlemmar i International Law Commission för perioden 1967—71. En av medlemmarna kommer från ett nordiskt land, nämligen prof. Erik Castrén, Finland.

 

Akademin för internationell rätt i Haag anordnar under år 1967 två treveckorskurser i internationell rätt, nämligen 3—20 juli och 24 juli—10 augusti. Anmälan om deltagande bör ske före 1 juni. Närmare upplysningar kan erhållas från akademins sekretariat, adress Palais de la Paix, Haag.

A. K.