150 NotiserDe kungl. kommittéerna. Enligt årets riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1966, nämligen utredn. om illojal konkurrens (ordf. general dir. Yngve Samuelsson; SOU 1966:71), utredn. ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga och skatterättsliga ställning (ordf. prof. Folke Schmidt; SOU 1965:41), 1961 års utredn. om översyn av medborgarskapslagstiftningen (landshövd. Martin Wahlbäck; SOU 1966:20), utredn. ang. rikets vapen och flagga m. m. (f. d. hovr.pres. Mauritz Wijnbladh; SOU 1966:62; jfr SvJT 1967 s. 155), hyreslagstiftningssakkunniga (ordf. pres. Liss Granqvist; SOU 1966: 14 och 15; jfr SvJT 1966 s. 486), immissionssakkunniga (ordf. lagm. Ingemar Ulveson; SOU 1966:65; jfr SvJT 1967 s. 154), 1963 års markvärdekommitté (ordf. reg.r. Sten Walberg; SOU 1966:23 och 24), utredn. av frågan om legalisering av sämjedelningar (just.r. Johan Gyllensvärd; stencil Ju 1966:12) och sakk. för översyn av Stockholms rådhusrätts organisation (f. d. hovr.pres. Joel Laurin; stencil Ju 1966:7).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga som fortsätter sin verksamhet vid 1967 års ingång kan följande nämnas.
    Offentlighetskommittén (ordf. hovr.pres. Björn Kjellin) har färdigställt betänkande med förslag till bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet och därmed sammanhängande frågor (SOU 1966:60 och 61).
    Utredn. ang. fraktavtalet vid godsbefordran på väg (ordf. hovr.pres. Karl Sidenbladh) har avlämnat betänkandet »Vägfraktavtalet I» (SOU 1966:36; jfr SvJT 1966 s. 637).
    Förvaltningsdomstolskommittén (ordf. f. d. reg.r. Kurt Holmgren) har avlämnat betänkandet »Förvaltningsrättskipning» (SOU 1966:70).
    Fastighetsregisterutredningen (överingenjören Helmer Wallner) har avlämnat betänkandet »Fastighetsregistrering» (SOU 1966:63).
    Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sitt uppdrag under 1967, nämligen firmautredningen (ordf. prof. em. Gösta Eberstein), utredn. rörande specialstraffrätten (prof. Hans Thornstedt), utredn. ang. bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. Stig Jägerskiöld), utredn. ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovr.r. Gunnar Thyresson), offentlighetskommittén, utredn. av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. Lars Welamson), svenska sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén (ordf. just.r. Per Bergsten), militärstraffsakkunniga (ordf. hovr.r. Gunnar Thyresson), bostadsrättskommittén (ordf. reg.r.Hans-Fredrik Ringdén), utredn. ang. vattenlagens torrläggningsbestämmelser (tingsdom. Åke Wikner), utredn. för översyn av bokföringslagen (ordf. f. d.hovr.pres. Mauritz Wijnbladh), fylleristraffutredningen (ordf. reg.r. BengtHjern), parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären (ordf. v. talmannen Axel Strand), 1964 års vatten- och avloppsutredning (hovr.r. Per-Erik Furst), arvsfondsutredningen (rättschefen Bengt Hamdahl), svenska kommittén för en nordisk patentbesvärsinstans (ordf. just.r. Yngve Söderlund), utredn. ang. justitieråds, regeringsråds och justitiekanslerns arbetsrättsliga ställning (f. d. överståth. Johan Hagander), utredn. ang. förbud mot rasdiskriminering (ordf. just.r. Carl Holmberg), utredn. om rättssociologisk undersökning inom skadeståndsrätten (prof. Jan Hellner) och utredn. ang. nordiskt institut för komparativ rätt (prof. Åke Malmström och dep.r. Ulf Nordenson).
    Fortsatt utredningsarbete under hela år 1967 förutses av fångvårdens byggnadskommitté (ordf. red. Birger Andersson), 1956 års klientelundersökning

 

Notiser 151rörande ungdomsbrottslingar (ordf. just.r. Per Bergsten), familjerättskommittén (ordf. f. d. just.r. Gösta Walin), sjölagskommittén (ordf. just.r. Erik Hagbergh), aktiebolagsutredningen (prof. em. Håkan Nial), utredn. ang. fraktavtalet vid godsbefordran på väg, expropriationsutredningen (ordf. reg.r. Voldmar Körlof), domstolskommittén (ordf. f. d. hovr.pres. Knut Elliot), trafikmålskommittén (ordf. borgm. Yngve Kristensson), förvaltningsdomstolskommittén, sakk. rörande lagstiftning om köp av lös egendom (f. d. just.r.Hjalmar Karlgren och prof. Jan Hellner), sakk. rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (f. d. just.r. Hjalmar Karlgren och prof. Jan Hellner), sakk. rörande lagstiftning om skiljedom (exp.chefen Leif Brundin och förste amb.sekr. Vidar Hellners), sakk. för deltagande i nordiskt samarbetsutskott rörande den nordiska rättsgemenskapen (dep.sekr. Lennart Myrsten och statssekr. Ove Rainer), departementsutredningen (förutv.statsrådet Rune Hermansson), gruvrättsutredningen (ordf. landshövd. Svenaf Geijerstam), fastighetsregisterutredningen, sakk. ang. lagstiftningen omskifte av dödsbo (rättschefen Olof Höglund), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåkl. Holger Romander), förmynderskapsutredningen (ordf. f. d. hovr.pres. Joel Laurin), 1965 års valtekniska utredning (ordf. borgm. Björn Widegren), 1965 års abortkommitté (ordf.f. d. just.r. Bengt Hult), utredn. rörande internationell adoptionsrätt (f. d.just.r. Gösta Walin), kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet (ordf. just.r. Sven Romanus), inskrivningskommittén (ordf. f. d. lagm. Curt Olof Engqvist), kommittén för lagstiftningen ang. trafiknykterhetsbrott (ordf. f. d. hovr.pres. Maths Heuman), FN-lagkommittén (ordf. exp.chefen Eskil Hellner), grundlagberedningen (ordf. landshövd. Valter Åman), integritetsskyddskommittén (ordf. just.r. Bengt Lännergren), ämbetsansvarskommittén (ordf. justitiekanslern Sten Rudholm) och utredn. ang. ändrad könstillhörighet (ordf. hovr.ass. Anders Hedström).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Socialdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av utredn. för översyn av 1954 års lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna (rättschefen Stig Nordlund; SOU 1966:9; jfr SvJT 1966 s. 153)och yrkesskadeutredningen (ordf. generaldir. Yngve Samuelsson; SOU 1966:54). Utredn. ang. hembiträdeslagstiftningen (generaldir. Yngve Samuelsson) och 1963 års arbetstidskommitté (ordf. v. talmannen Axel Strand) beräknas avsluta sitt arbete omkring årsskiftet 1967/68. Fortsatt utredningsarbete förutses av pensionsförsäkringskommittén (ordf. pres. Liss Granqvist) och livsmedelsstadgekommittén (ordf. prof. Arvid Wretlind).
    Kommunikationsdepartementet. Nordisk vägtrafikkommitté (svenska led. rättschefen Bertil Holmquist och häradshövd. Wilhelm Stoltz) har avlämnat betänkandet »Vägtrafikregler» (NU 1966:2 och 3). 1964 års sjöarbetstidsutredning (regr.r Bengt Wieslander) har avgett en promemoria med förslag till ändringar i sjöarbetstidslagen (stencil K 1966:1). 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldir. Gustav Vahlberg) och parkeringskommittén (ordf. landshövd. Thure Andersson) beräknas avsluta sitt arbete under 1967. Fortsatt utredningsarbete förutses av Nordisk vägtrafikkommitté, bilregisterutredningen (landssekr. Stig Swanstein), utredn. om befordran av farligt gods på väg m. m. (ordf. hovr.r. Nils Mangård), 1964 års sjömanslagskommitté (ordf. exp.chefen Göran Borggård), 1964 års sjöarbetstidskom-

 

152 Notisermitté, svävarfartsutredningen (ordf. borgm. Gösta Wilkens), utredn. om oljeledningar (just.r. Otto Petrén) och sakk. för utredn. av den flygande personalens arbetstider m. m. (ordf. reg.r. Bengt Hjern).
    Finansdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av konsumtionskreditutredningen (ordf. landshövd. Gustav Cederwall; SOU 1966:42), myntkommittén (ordf. reg.r. Carl Åbjörnsson; SOU 1966:4; jfr SvJT 1966 s. 222) och trafiklivräntekommittén (ordf. just.r. Erland Conradi; SOU 1966:53). Uppbördsutredninngen (ordf. rättschefen Erik Reuterswärd), utredn. om metrologiska enheter (ordf. just.r. Bengt Lännergren), aktiefondsutredningen (ordf. reg.r. Åke Martenius), utredn. rörande förundersöknings-och åklagarverksamheten i tullmål (f. d. underståth. Erik Ros), utredn. ang. översyn av lagen om understödsföreningar (t. f. dep.r. Axel Wallén),  familjeskatteberedningen (rättschefen Erik Reuterswärd) och utredn. ang. indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter (dep.r. Sture Lundell) beräknas slutföra sitt arbete under 1967. Fortsatt utredningsarbete förutses av företagsskatteutredningen (ordf. kammarrättspres. Gustav Hedborg), utredn. om definitiv källskatt (kammarrättspres. Gustaf Hedborg), bilskatteutredningen (ordf. generaldir. Nils Hörjel), tullagstiftningskommittén (ordf. f. d. generaltulldir. Vidar Fahlander), skattestrafflagutredningen (ordf. t. f. dep.r. Stig Jungefors) och fondbörsutredningen (ordf. generaldir. Kurt Wulff).
    Ecklesiastikdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av sakk. för översyn av almanacksprivilegiet (hovr.r. Ingvar Jönsson; stencil E 1966:5). Filmcensurutredningen (ordf. lagm. Gunnar Ekblad) beräknas slutföra sitt arbete under 1967. 1958 års utredning kyrka-stat (ordf. f. d. just.r. Erik Tammelin) beräknas slutföra sitt arbete omkring årsskiftet 1967/68.
    Jordbruksdepartementet. 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövd. Gustaf Nilsson) beräknas avsluta sitt arbete under 1967. Fortsatt utredningsarbete förutses av arrendelagsutredningen (ordf. borgm. Björn Widegren), som under 1966 avlämnat betänkandet »Bostadsarrende m. m.» (SOU 1966:26), samt av växtförädlingsskyddsutredningen (ordf. överståth. Allan Nordenstam) och utredn. rörande fastighetsbildnings- och mätningsväsendets organisation (ordf. landshövd. Hjalmar Nilsson).
    Handelsdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av ellagstiftningsutredningen (ordf. f. d. hovr.pres. Knut Elliot; SOU 1966:22 och 39) och riktprisutredningen (riksdagsm. Nils Kellgren; SOU 1966:48).
    Inrikesdepartementet. Utredningsarbetet har avslutats av 1962 års bostadsförmedlingsutredning (ordf. lagm. Folke Nyquist; SOU 1967:1). Utlänningsutredningen (ordf. just.r. Bengt Lännergren) och länsindelningsutredningen (bankdir. Carl-Henrik Nordlander) beräknas slutföra sitt arbete under 1967. Fortsatt utredningsarbete förutses av kommunalrättskommittén (ordf. landshövd. Ingvar Lindell) och utredn. för översyn av arbetsförmedlingslagen (ordf. reg.r. Gunnar Cars).
    Civildepartementet. Sakk. för översyn av de offentligrättsliga bestämmelserna om rätten för statstjänstemän m. fl. att inneha bisysslor (generaldir. Ivar Löfqvist) har påbörjat sitt arbete.

A. K.