Riksåklagarens kansli. K. M:t har 30 dec. 1966 förlängt t. o. m. 30 juni 1967förordn. för chefsåkl. vid åkl.mynd. i Stockholms åkl.distrikt Berndt-ErikBerndtsson att uppehålla byråchefstjänsten på tillsynsbyrån inom kansliet.

 

Häradsrätterna. K. M:t har 13 jan. 1967 förordnat fisk. i hovr. för ÖvreNorrland Björn Morsing att uppehålla tingsdom.tjänsten i Västerbottens v.dga fr. o. m. 8 febr. 1967 t. v. så länge bitr. häradshövd. i dgn Åke Lindbohmbestrider rev.sekr. göromål.

 

Riksdagen. Riksdagens tillsättningsnämnd har 16 dec. 1966 fr. o. m. 1 jan. 1967 för en tid av högst tre år förordnat
    jur. dr Fredrik Sterzel till sekr. och ass. i Svea hovr. Per Dahlman och Lennart Groll till föredragande i konstitutionsutskottet,
    ass. i Svea hovr. Anders Wigelius till sekr. och ass. i Göta hovr. Arne Reis till bitr. sekr. i första lagutskottet,
    ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Leif Ekberg till sekr. och fisk. i samma hovr. Gunnar Grenfors och Lennart Persson till bitr. sekr. i andra lagutskottet samt
    ass. i Svea hovr. Åke Bouvin till sekr. och ass. i samma hovr. Hans Svahn till bitr. sekr. i tredje lagutskottet.
    Till sekr. har första kammaren valt hovrättsrådet K.-G. Lindelöw och andra kammaren jur. kand. Sune K. J. Johansson.
    Första lagutskottet har till ordf. omvalt adv. Ingrid Gärde Widemar (II kamm.). V. ordf. är liksom föregående år hemmansägaren Erik Svedberg (I kamm.). Av ledamöterna i utskottet är förutom ordf. två jurister, nämligen borgmästaren Gudmund Ernulf (I kamm.) och förbundsdir. Astrid Kristensson (II kamm.). Av suppleanterna är fem jurister, nämligen dir. Gösta Jacobsson och dir. Bertil Lidgard (båda I kamm.) samt adv. Bo Martinsson, kronofogden Sten Sjöholm och kammaråklagaren Dagmar Heurlin (alla II. kamm.).
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. och till v. ordf. omvalts folkskolläraren John Anderson (II kamm.). I utskottet är ingen jurist invald.
    Tredje lagutskottet har till ordf. omvalt häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.). V. ordf. är liksom föregående år fiskaren Hans Levin (II kamm.). Av suppleanterna i utskottet är två jurister, nämligen dir. Bertil Lidgard och borgmästaren Gudmund Ernulf (båda I kamm.).

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 30 dec. 1966 förordnat byråch. i stn Erik Nyman att i stn t. v. bestrida göromål som ank. på avdeln.ch. i Cr 2 och avdeln.dir. i stn Olov Johnsson att t. v. uppehålla Nymans byråch.tjänst.

 

Interneringsnämnden. K. M:t har 20 jan. 1967, med motsv. entledigande av regeringsr. Hans-Fredrik Ringdén, förordnat rådm. Olle Wetterlundh till ersättare för led. i nämnden under tiden 1 febr. 1967—31 dec. 1970.