FRIEDRICH KARL FROMM och WILHELM NORDEMANN. Urheberrecht. Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Wahrnehmungsgesetz. Berlin 1966. W. Kohlhammer Verlag. 434 s.

 

Så säkert som en ny svensk lag av någon betydelse inom kort ackompanjeras av en »gul» eller »blå» bok, lika säkert åtföljes en ny tysk lagstiftningsprodukt av en eller flera »Referentenkommentare» — framställningar som i den traditionella kommentarformen utveckla tillämpningsproblemen, parafrasera förarbetena och placera in äldre praxis och doktrin på plats i det nya systemet. Sitt namn har denna litteraturart därav att kommentarerna ofta författats av de departementstjänstemän som varit föredragande i lagstiftningsärendet. Skall man söka någon genomgående skillnad mellan svenska och tyska kommentarer av denna typ, ligger den kanske i de »gula» och »blå» böckernas mer auktoritativa karaktär och genomsnittligt högre kvalitet. Å andra sidan ha de tyska kommentatorerna normalt icke tillgång till lika omfattande och detaljrika förarbeten; en gynnsam biverkan härav är att åtminstone den bättre sorten s»Referentenkommentare» med större nit sovra, inordna och analysera tidigare praxis.
    Fromms och Nordemanns kommentar till 1965 års tyska upphovsrättslag tillhör kategorien goda »Referentenkommentare». Författarna, båda ansedda Berlinadvokater med upphovsrätten och angränsande rättsområden som specialitet och med en icke föraktlig tidigare vetenskaplig produktion i bagaget, ha presterat ett stort och tämligen självständigt arbete med klart praktisk inriktning. Det ligger i sakens natur, att deras bedömningar på de punkter där förarbetena tiga och där det gäller att precisera den nya rättens förhållande till den gamla i stor utsträckning måste betraktas som preliminära, till dess praxis och doktrin ha stadgat sig. I redovisningen av det med säkerhet alltjämt användbara äldre materialet är framställningen vederhäftig ehuru långt ifrån uttömmande. Kommentaren är, med gjorda reservationer, en god praktisk vägledning till den nya tyska upphovsrätten. Ett fylligt sakregister och väl valda textbilagor öka användbarheten.

S. S.

 

H. RIEDEL. Urheber- und Verlagsrecht. Handkommentar des Urheberrechtsgesetzes und des Verlagsgesetzes mit Nebengesetzen. Wiesbaden 1966. Deutscher Fachschriften-Verlag. Lösbladsutgåva (med 1. Ergänzungslieferung, okt. 1966).

 

Riedels lösbladskommentar till den tyska upphovsrättslagen av den 9 sept. 1965 skiljer sig bortsett från den yttre formen — om vars praktiska före-

 

214 Litteraturnotiserträden delade meningar kunna råda — icke från sedvanliga lagkommentarer av traditionell typ såsom t. ex. Fromms och Nordemanns över samma ämne. I sitt hittillsvarande skick innehåller arbetet förutom texter kommentarer endast till själva upphovsrättslagen. Vad som förtjänar framhävas, är dels att boken innehåller en mycket fullständig samling tyska och internationella författnings- och konventionstexter — de senare flerspråkiga — på upphovsrättens område, dels att kommentaren med särskild noggrannhet redovisar lagstiftningsarbetets gång och den i anslutning därtill förda vetenskapliga diskussionen med avseende på varje enskilt stadgande. Citat ur förarbetena, som ta avsevärd plats i framställningen, äro klart utmärkta i texten. I gengäld äro hänvisningarna till praxis förhållandevis magra.

S. S.