L. J. BOUCHEZ. The Regime of Bays in International Law. XV + 330 s. Leyden 1964. Sythoff.

 

Kodifikationsarbetet inom »International Law Commission» har visat sig ha en starkt stimulerande effekt på det folkrättsliga skriftställarskapet. Havsrättskonferensen 1958 förde med sig omfattande ny litteratur och så har också varit fallet med Wienkonferenserna om diplomatisk och konsulär immunitet. Det kan antas att många författare just nu ligger i startgroparna för att efter en blivande diplomatisk konferens om traktaträtten omsätta kommissionens och konferensens resultat i doktrinära framställningar.
    Dr. Bouchez' bok om bukterna ansluter till havsrättskonferensen. Konventionen om territorialhavet och tilläggszonen fastställde i artikel 7 i fråga ombukter, vilkas kuster tillhör en och samma stat, att om mynningens bredd inte överstiger 24 nautiska mil en rät linje må dras över denna och att de därigenom inneslutna vattnen skall anses som inre vatten. Artikeln påkallar tolkning och Bouchez lämnar en dylik. Men han intresserar sig särskilt för det som konferensen inte fattade beslut om, nämligen dels bukter vars kuster tillhör flera stater och dels s. k. historiska bukter. Hans analys av dessa problem är mycket skickligt utförd och rikligt belagd; praktiskt taget alla vår planets bukter blir i detalj beskrivna och diskuterade. Resultaten förefaller i allmänhet väl motiverade. Men särskilt fäster man sig vid hur välbetänkta de varningar är som förf. i detta sobra arbete riktar till de stater, som nu genom krav på exklusiva fiskezoner i det fria havet eller på »säkerhetszoner» av skilda slag med påstådd uppgift att värna om skilda »vitala» statsintressen går till frontalangrepp mot själva principen om havets frihet. Ett exempel är 1964 års västeuropeiska fiskerikonvention, som Sverige anslutit sig till vid sidan av andra stater som tidigare uppträtt som högröstade väktare av den princip de genom konventionen undergrävt. Men detta är endast ett exempel. Man vill hoppas att Bouchez' arbete blir läst och begrundat även i kabinetten.

H. E.

 

IVAR STRAHL. Den svenska kriminalpolitiken. 3:e uppl. Sthm 1967. Bokförlaget Aldus/Bonniers. 175 s. Kr. 10,50.

 

Prof. Strahls översiktliga framställning av den svenska kriminalpolitiken har nu utkommit i en tredje upplaga (ang. första upplagan se SvJT 1961 s. 594). Arbetet har reviderats i flera avseenden med anledning av nytillkommen lagstiftning. Bl. a. redovisas de nya reglerna om beredande av sluten psykiatriskvård. Vidare har de statistiska uppgifterna förts à jour.

A. K.