Näringsfrihetsrådet. Söderquist & Albihn AB i Göteborg, som innehade generalagenturen för vissa sydafrikanska exportörer av vin och sprit till Sverige, hemställde år 1966 hos näringsfrihetsrådet om förhandling jämlikt konkurrensbegränsningslagen med anledning av att AB Vin- & Spritcentralen beslutat att icke längre importera vin eller sprit från republiken Sydafrika. Till stöd för sin hemställan åberopade Söderquist & Albihn bl. a. att ett avsevärt hinder uppstått för bolagets och dess huvudmäns näringsverksamhet till följd av Vin- & Spritcentralens beslut, som icke föranletts av affärsmässiga överväganden utan av politiska skäl. — I beslut den 13 juli 1966 har näringsfrihetsrådet lämnat Söderquist & Albihns hemställan om förhandling utan bifall. Rådet fann, att det väl måste antagas att Söderquist & Albihn i egenskap av representant för sydafrikanska exportörer åsamkats visst ekonomiskt men genom Vin- & Spritcentralens åtgärd att tills vidare upphöra med importen av sydafrikanska produkter; åtgärdens ogynnsamma verkan för Söderquist & Albihns näringsutövning kunde emellertid icke anses ur allmän synpunkt otillbörlig, och åtgärden hade sålunda ej medfört sådan skadlig verkan som avses i 5 § konkurrensbegränsningslagen.
    Beträffande övriga av näringsfrihetsrådet under år 1966 handlagda ärenden kan nämnas, att i tre av näringsfrihetsombudsmannen anhängiggjorda fall avseende leveransvägran godtagbar uppgörelse träffats mellan parterna, sedan skriftväxling ägt rum och muntlig förberedelse hållits hos rådet. Dessa ärenden, av vilka ett gällt leksaker, ett annat dentalvaror och det tredje vissa bokhyllor, har — sedan ombudsmannen återkallat sin talan — av näringsfrihetsrådet avskrivits från vidare handläggning.
    Under år 1966 hade näringsfrihetsrådet 11 sammanträden, varav 8 med rådet in pleno.
    Fullständiga referat av näringsfrihetsrådets beslut lämnas fortlöpande i tidskriften Pris- och kartellfrågor.
    I förevarande sammanhang må även erinras om det tämligen omfattande internationella samarbete som äger rum med konkurrensvårdande myndigheter i andra länder. Näringsfrihetsrådets ordförande och sekreterare har under år 1966 liksom tidigare deltagit i ett antal möten med expertkommittén för restriktiva affärsmetoder inom OECD, och de är vidare representanter för Sverige i en på samma område verksam arbetsgrupp inom EFTA, som tillsatts år 1966 sedan en tidigare expertgrupp avslutat sitt arbete avseende ett studium av konkurrensbegränsningsreglerna i EFTA-konventionen och deras praktiska tillämpning. Den nya arbetsgruppen har enligt sitt mandat i första hand till uppgift att undersöka vilka legala och administrativa medel de olika medlemsländerna förfogar över för tillämpningen av konventionensartikel 15.
    Sedan ett antal år tillbaka äger vidare samarbete rum mellan de nordiska kartellmyndigheterna bl. a. i form av särskilt organiserade möten varje höst med deltagande från svensk sida av representanter för näringsfrihetsrådet, ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor och statens pris- och kartell-

 

Notiser 225nämnd. Riktprisutredningen föreslog i sitt år 1966 avlämnade betänkande »Prissamverkan och konkurrens» att detta nordiska samarbete skulle på olika sätt intensifieras, bl. a. genom att verksamheten inom de skilda nordiska pris- och konkurrensmyndigheterna samordnades i vissa hänseenden samt genom att särskilda undersökningar av för flera nordiska länder gemensamma pris- och konkurrensfrågor fick äga rum. Statsmakterna har ännu inte tagit ståndpunkt till utredningens förslag. Vid det kartellmyndighetsmöte som ägde rum år 1966 överenskoms att det sedvanliga allmänna höstmötet skulle i fortsättningen varje år föregås av ett förberedande möte under våren med i första hand verkscheferna för planering av programmet för det allmänna höstmötet och eventuellt också för diskussion av andra frågor.
    Slutligen kan nämnas att näringsfrihetsrådets ordförande och sekreterare under år 1966 tagit del i det tämligen omfattande utredningsarbete avseende EEC, som från svensk sida kontinuerligt bedrivs i syfte att vidmakthålla en beredskap inför möjligheten av nya förhandlingar om någon form av svensk anslutning till den gemensamma marknaden.

H. J.