Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet 1966. Hos NO har under 1966 handlagts 347 ärenden, av vilka 246 tillkommit under året. Under samma tid har 217 ärenden slutförts. Som jämförelse kan nämnas att antalet nya ärenden utgjorde i genomsnitt 162 åren 1957—1964 och 215 år 1965.
    15 nya ärenden har upptagits av NO på grundval av kartellregistret. Dessa omfattade — förutom ett stort antal sinsemellan likartade avtal angående dels priser på frisörarbeten, dels realisationstider inom handeln — 19 olika avtal. Flera kartellavtal har dessutom aktualiserats i andra ärenden. Vid årsskiftet icke avslutade kartellärenden avsåg bl. a. viror och metallduk, maskinfilt, papper och papp, järnskrot, asfaltbeläggningar, biluthyrning, cykelgummi samt rör- och el-installationer.
    En markant ökning har noterats beträffande övriga initiativärenden. 42 nya ärenden av denna typ har upptagits, avseende bl. a. handeln med tobaksvaror, bildäck, leksaker, preventivmedel, skummjölk, dansk grädde, kött och fläsk, Pressbyrån, armeringsstål, bilhandeln samt ifrågasatta överträdelser av förbuden mot bruttopriser (17 fall) och anbudskarteller (3 fall).
    Antalet nya anmälningsärenden har uppgått till 109. Av dessa gällde 64 leveransvägran, vilket innebar en liten nedgång jämfört med år 1965. I fyra fall har pris- och rabattdiskriminering påtalats och i 22 fall andra slag av missgynnande. Ett fåtal ärenden har rört fast egendom, bl. a. butiksetablering. Ärendena har varit fördelade över ett stort antal varuområden. I nära hälften av de 94 under året slutförda anmälningsärendena har påtalade missförhållanden undanröjts. Flertalet av dessa fall avsåg leveransvägran, bl. a. i fråga om livsmedel, textil och konfektion, möbler, barnvagnar och tvättmaskiner, samt övriga fall malt- och läskedrycker, hushållskapitalvaror, bilreservdelar m. m. I ca en tredjedel av ärendena har skadlig verkan enligt konkurrensbegränsningslagen icke ansetts föreligga. Så har bedömts bl. a. Domänverkets försäljningspolitik, vägrad leverans av nivåmätarutrustning, vägrat godkännande av motorcykelhjälmar, inköpsvägran av Vin- & Spritcentralen,vägran att distribuera viss tidskrift samt vägrat kommissionärskap för penninglotter. Framställning till näringsfrihetsrådet om förhandling har gjorts i ett ärende angående leveransvägran i fråga om bokhyllor.

 

15—673005. Svensk Juristtidning 1967

 

226 Notiser    Antalet skriftliga förfrågningar har ökat betydligt och uppgick till 37. Dessutom har uppskattningsvis 200 muntliga förfrågningar besvarats.
    32 ärenden har föranletts av utredningar företagna av statens pris- och kartellnämnd. Dylika utredningsärenden under handläggning vid årsskiftet avsåg bl. a. papper, skor, wallboard, havre- och havregrynspriser samt vattentvätt. Slutförda ärenden av denna typ har avsett bl. a. glas- och plåtförpackningsindustrin samt kafferosterierna.
    11 ärenden har avsett remissutlåtanden.
    NO har under året avgivit ett 30-tal framställningar varav flertalet till SPK om utredning. Dessa avsåg kostnads- och lönsamhetsförhållanden hos Pressbyrån samt hos stuveriföretag i Stockholm, prishöjning på dagstidningar,pris- och konkurrensförhållanden inom handeln med hälsokost samt inom leksaksbranschen, el-installatörernas timdebiteringspriser, konkurrensförhållanden på armeringsstålmarknaden m. m. I skrivelse till inrikesdepartementet har NO hemställt om översyn av preventivmedelslagstiftningen.

A. Sg