Den nyinrättade professuren i internationell rätt vid Uppsala universitet har sökts av prof. Lars Hjerner och dr. jur. Finn Seyersted. De sakkunniga i tillsättningsärendet, prof. Hilding Eek, Ole Lando och Åke Malmström finner båda de sökande kompetenta till professuren och uppför Hjerner i första förslagsrummet.

A. K.

 

Svensk avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årssammanträde d. 1 juni 1966.
    Föreningens styrelse utgörs av f. d. hovrättspresidenten Sture Petrén, ordf., adv. Claës Palme, v. ordf., adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, hovrättspresidenten Sten Rudholm och statssekr. Gunnar von Sydow. Sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Vid årssammanträdet höll prof. J. Garrigues från Madrid föredrag över ämnet »Avlämnandet av gods» sett mot bakgrunden av Haag-konventionen om lag om internationella köp av lösa saker.
    Föreningen hade vid årsskiftet 143 medlemmar.

 

Svenska sektionen av Internationella institutet för administrativa vetenskaper, lokalavdelning av det i Bryssel domicilierade »Institut international des sciences administratives», har under 1966 haft följande styrelse: f. d. regeringsrådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, amb. Gunnar Heckscher, kanslidir. Carl Murray, avd. chefen Ingmar Nord, sekr., f. d.

 

230 Notisergeneraldirektör Erik Swartling, överdirektör Paul Tammelin och universitetsrådet Gunnar Wijkman.
    Verksamheten under året har huvudsakligen avsett bevakning av kontakterna med Brysselinstitutet och där pågående utredningsarbeten och kongressförberedelser. På svenskt förslag har till generalrapportör för ett av de tre överläggningsämnena vid 1968 års kongress, »Protection of the Citizen in Administrative Procedure (excluding judicial review)», utsetts kanslichefen hos JO-ämbetet, assessor Bertil Wennergren. Ett förberedande möte (round table) för behandling av bl. a. angivna spörsmål är avsett att äga rum i Köpenhamn i juli 1967.
    Den svenska avdelningen har ett 80-tal medlemmar.