Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 4 maj 1966 i Stockholm. Vid mötet förekom föredrag av prof. Kurt Grönfors om containertrafiken.
    Föreningens styrelse har för innevarande år följande sammansättning: Dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., dir. Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, dir., jur. dr Nils Grenander, prof. Kurt Grönfors, dir. Per-Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, dir. Emanuel Högberg, assuransdir. Niklas Kihlbom, dir. Folke Lindahl, hamndir. Helge Linder, adv. Claes Palme, hovrättspresidenten Sten Rudholm, statssekreteraren G. von Sydow och assuransdir. Lorenz Zetterman. Sekr. och kassaförv. är adv. Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 140 medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 28 april 1966. Därvid höll docent Peter Lødrup, Oslo, föredrag över ämnet »Hovercraft —fågel eller fisk?» Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 29 nov., varvid adv. Jacques Villeneau, Paris, höll föredrag om den franska sjölagsreformen.
    Föreningens styrelse har under år 1966 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., dir. Niklas Kihlbom, v. ordf., assuransdir. Per Erik Hedborg, kassaförv., och borgmästare Gösta Wilkens med adv. Lennart Hagberg och dir. Jan de Jounge som suppl. Adv. Jan Ramberg har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har i samverkan med Nordisk Institutt for Sjorett i Oslo sex skrifter utsänts till medlemmarna.
    Föreningen har 210 medlemmar, därav 21 stödjande medlemmar.

 

Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 5 okt. 1966. Efter årsmötet höll prof. Jan Hellner föredrag över »Arbetsgivares skadeståndsansvar vid olycksfall i arbete». Vid styrelsevalet omvaldes till ordf. arbetsdomstolens ordförande, justitierådet Bengt Hult, och till styrelseledamöter prof. Folke Schmidt, dir. Erik Forstadius, Gunnar Lindström och Gunnar Lundberg samt sekr. Ove Kjellgren. Sekr. är dir.ass. Kjell Nyberg. Antalet personliga medlemmar varvid tiden för årsmötet 322 och stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 107.
    Sammanträden har hållits d. 19 jan. 1966, varvid dir. Gullmar Bergenström talade om »ILO — dess orsaker och följder», och d. 16 nov. 1966, då preceptor Bertil Bengtsson talade om »Avskedande på grund av kontraktsbrott».

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll sitt årsmöte d. 24 nov. 1966, varvid docenten Stig Strömholm talade över ämnet »Den franska civil-

 

Notiser 231lagreformen». Under året stod samfundet såsom medarrangör av VIIe Congrès international de droit comparé, som hölls i Uppsala d. 6—13 aug. (se SvJT 1966 s. 561).
    Samfundet är anslutet till Association internationale des sciences juridiques. Dess styrelse har under året bestått av prof. Åke Malmström, ordf., justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, hovrättsrådet doc. Gustaf Petrén, hovrättsfiskalen Lennart Pålsson, jur. kand. John Leinmark, skattmästare, och doc. Stig Strömholm, sekr. — Samfundet hade under året 73 medlemmar.