Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 26 nov. 1966 årsmöte i Stockholm, därvid beslöts föreningens upplösning. Föreningen hade vid upplösningen omkring 100 medlemmar.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1966 sammanträtt sex gånger. D. 27 sept. talade hovrättsrådet Michael von Koch om några viktigare punkter i förslaget till ny hyreslagstiftning. D. 15 nov. företog föreningen ett studiebesök på Skandinaviska bankens nya centralkontor i Stockholm, varvid bankdir. A. Wijkander och bankjuristen A. Schönberg orienterade om rembursinstitutet.
    Föreningens styrelse under verksamhetsåret 1966—67 består av rev.sekr. Anders Litzén, ordf., Sara Falk, v. ordf., Clas Göran Palmgren, sekr., Bert Göransson, kassaförv., och Gustaf Knös, klubbm. — Antalet medlemmar utgör 50.

 

Föreningen Sveriges häradshövdingar sammanträdde d. 29 okt. till årsmöte. Efter verkställt kompletteringsval har styrelsen följande utseende: häradshövdingen Erik Alexanderson, ordf., häradshövdingen Nils Källoff, v. ordf., tingsdomaren Sven Sigander, sekr., häradshövdingen Sture Hasslow, kassaförv., häradshövdingarna Gunnar Engström, Per-Axel Hansén och Carl Hamilton samt tingsdomaren Bo-Göran Stenström. Suppleanter är häradshövdingarna Johan Björling och Eric Stangenberg, vattenrättsdomaren Vilhelm Sohlberg och bitr. häradshövdingen K. W. Modigh.
    Huvudpunkten vid årsmötet var inledningsanförande av doc. Bengt Börjeson över ämnet »Om påföljders verkningar» med utgångspunkt från talarens doktorsavhandling.
    Preliminärt beslut om samgående med Föreningen Sveriges stadsdomare fr. o. m. 1968 fattades.
    Föreningens medlemsantal var 239, av vilka 4 är hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 25 nov. 1966 årsmöte i Stockholm. Rådmannen Birger Brandt lämnade därvid vissa upplysningar angående domkretsindelningen.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästarna Nils Rappe, Jönköping, ordf., Axel Lindskog, Varberg, v. ordf., och Bengt Åström, Sundsvall, samt rådmännen Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., Tryggve Franzén, Uppsala, Erik Ahnlund, Västerås, Torsten Huldén, Göteborg, Erik Björkman, Sthm, kassaförv., Georg Danckwardt, Norrköping, Harald Nordin, Sthm, och Sven Braun, Malmö. — Föreningen har 217 medlemmar och tre hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges auditörer höll d. 2 juni 1966 ordinarie möte i Stockholm. I samband därmed hölls med föreningen som anordnare det elfte nordiska militärjuristmötet med ett tjugutal deltagare från de övriga nordiska länderna. I mötet deltog vidare MO och representanter för krigsmakten. Diskussion rörande rättsvården vid FN-förband inleddes av byråcheferna Olavi Korte, Finland, och Thorsten Cars, Sverige, samt överstelöjtnanterna Arne Sö-

 

Notiser 233rensen, Norge, och L. M. K. Skern, Danmark. Krigsadvokaten S. L. Movig från Norge höll föredrag över ämnet »Norsk beredskapslovgivning» och auditören J. E. Teisen, Danmark, talade över ämnet »Sammenligninger mellem retlige afgørelser i borgerlige och militære straffesager». Mötet avslutades d. 4 juni med besök av deltagare jämte damer å Hemvärnets stridsskola i Vällinge och Sturehovs slott samt lunch å Fittja värdshus.
    Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Frans Victor, Östersund, med Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Gunnar Thyresson, Sthm, såsom suppl. — Föreningen hade under 1966 70 aktiva och 4 passiva medlemmar samt en hedersledamot.