234 NotiserStockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 3 maj 1966. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde med middag d. 22 febr. 1966, varvid intendenten Ernst Nathorst-Böös höll föredrag över ämnet »Från Arte del Cambio till Wexelbanken». D. 4 juni 1966 gjorde föreningen ett studiebesök å rättspsykiatriska kliniken och kronohäktet på Långholmen, varvid läkarna vid kliniken informerade om arbetet och förevisade lokalerna. Föreningensammanträdde vidare d. 17 nov. 1966 och åhörde ett föredrag av prof. Per Olof Ekelöf, som redogjorde för en domarenkät angående rättegångsbalkens tillämpning vid underrätter.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Allan Wirgin, v. ordf., rådmännen Wilhelm von Schéele och Gunvor Wegnelius, assessorn Mikael af Geijerstam, klubbm., assessorn Lars Gummesson, sekr. och kassaförv., och tingssekr. Anna-Maria Eek. Suppleanter har varit rådmännen Birger Brandt, Sten Kjellgren, Mats Hilding ochUlf Karlholm, tingssekr. Lennart Aspegren och Ulla Ljunggren-Thedéen samt tingsnotarien Eva Salén. — Föreningen har 138 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges statsåklagare bildades d. 15 juni 1965. Medlemmar i föreningen är överåklagare, länsåklagare och e. o. länsåklagare, sammanlagt 42.
    Föreningens styrelse består av överåklagaren Martin Lundqvist, ordf., länsåklagaren Erik Lindström, v. ordf.,, länsåklagaren K. G. Olsson, sekr., samt länsåklagarna Robert Clementz, Sten Malmström och Sten Styring.
    Årsmöte har hållits d. 18 okt. 1966 i Sthm. Överläggningarna härvid avsåg främst spörsmål, vilka uppkommit i statsåklagarverksamheten efter förstatligandereformen d. 1 jan. 1965.

 

Föreningen Sveriges länspolischefer har under 1966 sammanträtt tre gånger. Årsmöte hölls d. 7 juni 1966. Styrelsen har under året bestått av länspolischeferna Axel Blomér, ordf., Anders Holmström, v. ordf., Christer Horn af Rantzien, sekr., samt Alf Eliason och Karl-Gustaf Ståhl. Suppleanter är länspolischeferna Lennart Palmér och John Rudström samt bitr. länspolischefen Sverre Estréus. — Medlemsantalet är 28.

 

Föreningen Sveriges polismästare sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 17 okt. 1966 i Stockholm i anslutning till en av rikspolisstyrelsen anordnad konferens för länspolischefer och polismästare. Vid årsmötet beslöt föreningen bilda sju regionala sektioner, vars verksamhetsområden sammanfaller med indelningen i militärområden. Föreningens styrelse består av polismästaren Lars Waesterberg, Nacka, ordf., polismästaren Göte Friberg, Hälsingborg, v. ordf., polismästaren Lennart Printz, Huddinge, sekr., polismästaren C. G. Borgström, Trelleborg, polismästaren Lennart Medin, Gävle, polisöverintendenten Åke Hasselrot, Sthm, och polissekreteraren Uno Lindgren, Vänersborg. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 200.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar har hållit årsmöte i anslutning till en av Exekutionsväsendets organisationsnämnd anordnad kronofogdekonferens i Saltsjöbaden d. 23—25 jan. 1967. Föreningens styrelse består av kronofogdarna N. O. Frykholm, Örebro, ordf., F. Thorelli, Gävle, v. ordf., B. Åkeson,Sthm, sekr., och B. Steffner, Skövde, skattm., samt biträdande kronofogden Kjell Glennert, Karlstad.