Notiser 235Sveriges advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte d. 3 juni 1966. Förtiden 1 juli 1966—30 juni 1967 valdes till ny v. ordf. i styrelsen adv. Magnus Lindahl, Sthm. För tiden 1 juli 1966—30 juni 1968 omvaldes till led. av styrelsen adv. Ove Wickman, Malmö, samt nyvaldes adv. Gunnar Ahlström, Gävle, Bo Björck, Göteborg, Curt Blomkvist, Göteborg, och Åke Svenson, Sthm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Per-Axel Weslien, Sthm, ordf., samt Erik Felländer, Sthm, Torsten Lundius, Lund, Bertil Sylwan, Falun, och Curt Waldenström, Norrköping. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1966—30 juni 1968 omvaldes adv. Arnold Andersson, Motala, Hans-Gustaf Grefberg, Örebro, och Lennart Vilén, Malmö, samt nyvaldes adv. Per Olof Hillström, Östersund, och Lars Samzelius, Sthm. Till ny suppl. för tiden 1 juli 1966—30 juni 1967 valdes adv. Lennart Hagberg, Göteborg. Kvarstående suppl. sedan föregående års val är adv. Gunnar Ehrner, Sthm, Nils Kärrlander, Sthm, och Anders Öhman, Sthm. — För tiden 1 juli 1966—30 juni 1970 omvaldes till v. ordf. i samfundets disciplinnämnd adv. Gösta Heilborn, Östersund, och till led. av nämnden adv. Carl Erik Lindahl, Sthm, och Eskil Weibull, Göteborg, samt nyvaldes adv. Björn Sandberg, Linköping. Till ny led. för tiden 1 juli 1966—30 juni 1968 valdes adv. Sven Janzon, Sthm. Kvarstående i nämnden sedan 1964 års val är adv. Gunnar Lindh, Sthm, ordf., samt Stellan Graaf, Sthm, Bertil Peyron, Hälsingborg, och Bo Westman, Göteborg. — Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1966 1 265.

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1966 hållit sex sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit föredrag av adv. Nils Kärrlander över ämnet »Vad lever vi av?», föredrag av intendenten Ernst Nathorst-Böös över ämnet »Från Arte del Cambio till Wexelbanken.» ianslutning till middag gemensam med Stockholms rådhusrätts domareförening och representanter för åklagarmyndigheten i Stockholm, föredrag av departementsrådet Axel Wallén över ämnet »Kommer företagsinteckningen att bli en bättre säkerhet än förlagsinteckningen?», föredrag av docenten Stig Strömholm över ämnet »Mästaren och verket, några upphovsrättsliga grundfrågor» samt ett föredrag av aukt. revisorn Sven A. Jönsson rörande det nya bokföringsreglemente, som träder i kraft den 1 januari 1967. Avdelningensstyrelse utgörs av adv. Carl Erik Lindahl, ordf., Stig Assarson, v. ordf., Sven Harald Bauer, Gunnar Ehrner, Ingrid Hökerberg, Göran Luterkort och Bure Malmström med Fritz Engström, Per H. Osvald och Lars Samzelius som suppl. Avdelningens sekr. är adv. Lars Samzelius. Vid årsskiftet hade avdelningen 486 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1966 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 29 mars och ett extra möte d. 2 dec. Vid det ordinarie mötet behandlades endast interna angelägenheter. Vid det extra redogjorde aukt. rev. Sven A. Jönsson, Göteborg, för samfundets nya bokföringsreglemente.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Curt Waldenström, Norrköping, ordf., Arnold Andersson, Motala, v. ordf., Lennart Pontén, Katrineholm, Bengt Skantze, Jönköping, och Kristoffer Strümpel, Kalmar. Suppl. har varit adv. Bengt Hesser, Linköping, Göran Stangel, Norrköping, och Sven Sundström, Eskilstuna.
    Såsom avdelningens sekr. tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 134 medlemmar.