236 NotiserSödra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1966 hållit två sammanträden, varvid förekommit dels föredrag av adv. Åke Svenson över ämnet »Börjar vårt yrke bli impopulärt? Några synpunkter på advokatrekryteringen och därmed sammanhängande problem», dels ock föredrag av prof. P. O. Bolding över ämnet »Skiljenämnd eller allmän domstol?»
    Styrelsen har utgjorts av adv. Ove Wickman, Malmö, ordf., Lennart Vilén, Malmö, v. ordf., Nils Edström, Malmö, Torsten Lundius, Lund, och Torsten Tärnhuvud, Karlshamn, med adv. Hugo Olsson, Malmö, Olof Wellmark, Lund, och Gustaf Magnusson, Eslöv, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit Lundius. — Avdelningen räknade vid 1966 års utgång 176 medlemmar.

 

Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 23 mars 1966. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: Adv. Eskil Weibull, ordf., Gösta Sjögren, v. ordf., Arne Jörgensen och Bo Björck, samtliga i Göteborg, Gunnar Lagerberg, Borås, Sven Englund, Trollhättan, Stig Pehrsson, Halmstad, samt Gösta Mellander, Skara, med adv. Hans-Erik Glimstedt och Bengt Bergendal, Göteborg, samt Gösta Hasslehed, Uddevalla, såsom suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Bengt Bergendal och klubbm. adv. Nic Grönvall, Göteborg.
    Vid årsmötet förekom föredrag av hovrättsfiskalen Ulf Bernitz över ämnet »Konkurrensbegränsningslagstiftningen i praktisk tillämpning». Under 1966 har vidare hållits diskussionsaftnar dels d. 23 febr. med inledningsanföranden av adv. Bo Westman över ämnena »Några praktiska frågor inom familjerättens område» och »Advokaters eller domares företräde till vissa sysslomannaskap», dels d. 5 maj med anförande av adv. Lennart Hagberg över ämnet» Sjörättsligt strövtåg för jordbundna advokater». Under hösten 1966 har anordnats kurs i bokföring, omfattande fem föreläsningskvällar. Antalet deltagare i kursen uppgick till 114.
    Avdelningen hade vid utgången av år 1966 237 ledamöter.

 

Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 18 mars 1966 i Uppsala. Efter då förrättade val har styrelsen bestått av adv. Adolf Hamilton, Uppsala, ordf., H.-G. Grefberg, Örebro, v. ordf., Robert Kempff, Sala, sekr., Fritz Helmer, Karlstad, och Roland Eliason, Falun, med adv. C.-J. Ederoth, Uppsala, Svante Fresk, Karlskoga, Bertil Cederlöv, Karlstad, Sven Peter Troili, Västerås, och Jan Fenger-Krog, Falun, som suppl. Vid årsmötet talade adv. Nils Kärrlander, Stockholm, över ämnet »Varifrån får advokaterna sina pengar». D. 22 nov. hölls i Västerås kursdag med bl. a. föredrag av aukt. rev. Sven A. Jönsson, Göteborg, och diskussion kring» Nya bokföringsreglementet». Avdelningen hade vid årsskiftet 120 ledamöter.

 

Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte i Umeå d. 26 mars 1966. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, ordf., Gunnar Ahlström, Gävle, v. ordf., Karl-Erik Larsson, Sundsvall, sekr., K. L. Andersson, Umeå, Björn Holmer, Östersund, och Sven Ol Mårs, Gällivare, med adv. Bengt Mårtensson, Gävle, Torsten Ljungdahl, Skellefteå, och Arne Kjellson, Sundsvall, såsom suppl.
    Vid årsmötet förekom — förutom behandling av samfundsangelägenheter— föredrag av adv. Elin Lauritzen över ämnet »Advokatsynpunkter på familjerättskommitténs betänkande».
    Under tiden 29.9—1.10.1966 anordnade avdelningen i Sundsvall en före-

 

Notiser 237läsningsserie som samlade ett 70-tal av avdelningens medlemmar. Prof. Lars Hjerner föreläste över ämnet »Något om rättsfallstolkning». En diskussion under rubriken »Om förlikning i och utom rätta» inleddes av hovrättsrådet Tord Widebeck. Prof. Knut Sveri föreläste över ämnet »Kriminologi» och i anslutning därtill framförde adv. Ragnar Gottfarb synpunkter på advokatens roll i brottmålsprocessen enligt brottsbalken. Vidare skedde genomgång av det nya bokföringsreglementet under ledning av aukt. rev. Sven A. Jönsson och i samband därmed informerade bankdir. jur. kand. Lars Pehrson om bankernas roll vid tillämpningen av reglementet. Slutligen redogjorde skatteintendenten Sven Hellström för aktuella skatteproblem.
    Avdelningen hade vid årsskiftet 114 ledamöter.