Nytt justitieråd. K. M:t har 24 febr. till justitieråd fr. o. m. 1 mars 1967 utnämnt tjänsteförrättande rättschefen i justitiedepartementet hovrättsrådet Lennart Fredlund.
Justitierådet Fredlund är född i Malmö 21 nov. 1919, blev student där 1938 och jur. kand. vid Lunds universitet 1944. Efter tingstjänstgöring iVästra Göinge domsaga inträdde han i hovrättenöver Skåne och Blekinge, där han blev fiskal 1947 och assessor 1953. Han tjänstgjorde som tingssekr. i Oxie och Skytts domsaga 1948—1952. Han blevsakkunnig i finansdepartementet 1955 och i justitiedepartementet senare samma år. 1957—1961 var han sekr. i hyreslagskommittén. Därefter blev han lagbyråchef i justitiedepartementet 1961 och tjänsteförrättande rättschef där 1963. Han utnämndes till hovrättsråd i Svea hovrätt 1962. Han är v.ordf. i kriminalvårdsnämnden, ledamot i förvaltningsdomstolskommittén, expert i grundlagberedningen, suppleant i näringsfrihetsrådet samt av K. M:t utsedd ledamot i Stims styrelse.

 

Regeringen. K. M:t har d. 28 febr. 1967 utnämnt led. av riksd. I kamm., statssekr. i finansdep:t Krister Wickman till statsråd fr. o. m. 1 mars 1967.

 

Högsta domstolen. K. M:t har d. 17 febr. 1967 bev. justitierådet Erik Hagbergh avsked vid utg. av juni 1967.

 

Statsrådsberedningen. K. M:t har d. 3 febr. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Magnus Sjöberg att i statsrådsberedn. bestrida göromål som ank. på dep.råd.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    3 febr. 1967 förordnat distriktslantmätaren Olle Millgård att biträda med vissa uppg. i dep:t.;
    17 febr. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Helga Rossipal att biträda med vissa uppg. i dep:t.;
    24 febr. 1967 förordnat dep.rådet i dep:t Carl Lidbom att fr. o. m. d. 1 mars 1967 bestrida göromål som ank. på rättschef;
    s. d. förordnat ordf. i nedre justitierev., rev.sekr. Anders Litzén att som expert biträda den parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären.

 

240 Personalnotiser    Dep.chefen har
    27 jan. 1967 med motsv. entledigande av byråch. Einar Bergius förordnat byråch. Stefan Stiernstedt till sakk. i aktiebolagsutredn.;
    3 febr. 1967 förordnat kammaråkl. Claes Zeime till sekr. åt de sakk. för översyn av organisationen vid åkl.mynd. i Stockholms åkl.distrikt.;
    s. d., sedan K. M:t entledigat förutv. statsrådet Rune Hermansson från uppdraget att utreda statsdepartementens organisation och arbetsformer, förordnat kanslirådet Erik Berggren att som utredn.man fullfölja uppdraget;
    7 febr. 1967 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Margareta Paulsen till sekr. i utredn. ang. lagstiftn. om behandling i fångvårdsanstalt m. m.;
    s. d. förordnat dep.råden Ingvar Gullnäs och Carl-Anton Spak att som experter biträda inskrivningskomm.;
    13 febr. 1967 förordnat byrådir. i medicinalstn Dag Svensson att som expert biträda 1965 års abortkomm.;
    15 febr. 1967 förordnat fil. lic. Jan-Erik Jung att som expert biträda utredn.mannen för den rättssociologiska undersökn. av försäkrings inverkan på skadeståndslagstiftn.;
    20 febr. 1967 med motsv. entledigande av statsrådet Lennart Geijer förordnat jur. kand. Bert Ahlgren till led. i lagberedningens rådgivande nämnd.