Louis DELBEZ. Les principes généraux du droit international public. Droit dela paix. Droit préventif de la guerre. Droit de la guerre. 666 ss. Paris 1964. R. Pichon et R. Durand-Auzias.

 

Professor Louis Delbez i Monpellier utgav 1947 första upplagan av sin »Manuel de droit international public» och en andra upplaga 1951. Hans nu föreliggande arbete betecknas som en tredje, helt reviderad upplaga. Den är inte bara reviderad. De tidigare upplagorna var typiska »manuels»; mindre arbeten att skilja från de stora verk fransmännen kallar »traités». Den föreliggande boken är av mindre konventionell typ. Det täcker hela folkrätten men är mer resonerande och mer utförlig än en vanlig fransk »manuel» och mindre tyngd av referenser än en vanlig »traité». Innehållsmässigt har arbetet stort intresse, då författaren mot bakgrund av sin ganska traditionella doktrin tar ställning och hänsyn till folkrättsutvecklingen under de gångna två decennierna. Det vållar honom inga svårigheter att bland statssamfundets »personer» inräkna de mellanstatliga organisationerna och han beaktar omsorgsfullt vad verksamheten inom t. ex. FN och EEC betyder för det folkrättsliga regelsystemet. Men Delbez är inte någon revolutionär. Hans bok inbjuder till reflexion särskilt emedan han med mycket varsam hand justerar sin framställning så att den svarar mot vad han anser vara dagens verklighet. I arbetet ingår delar av det utomordentligt värdefulla arbete Delbez utgav 1962 under titeln »Les principes généraux du contentieux international». Han framträder däri som en föregångare då det gäller att behandla de internationella dömande instansernas arbete under en klart processualistisk synvinkel, en i doktrinen länge försummad uppgift.

H. E.