Arbetsgivares kvittningsrätt; nytt delbetänkande av lagberedningen. Lagberedningen har i ett delbetänkande (Utsökningsrätt VI, SOU 1967:3) framlagt förslag till bestämmelser om arbetsgivares rätt att genom kvittning göra avdrag på arbetstagares avlöning eller pension.1 Bestämmelserna har upptagits i en lag om arbetsgivares rätt till kvittning, varjämte en följdändring föreslagits i 20 § sjömanslagen.
    Några allmänna bestämmelser om arbetsgivares kvittningsrätt finns icke f. n. och det är delvis ovisst vad som gäller.
    Förslaget avser såväl arbetstagare i allmän som arbetstagare i enskild tjänst. Personer som visserligen utför arbete åt annan men icke har ställning av arbetstagare inbegrips däremot icke. Förslaget reglerar endast frågan om kvittning med motfordran. Avdrag som görs av annan anledning — t. ex. därför att arbetstagaren varit frånvarande för sjukdom — faller utanför.
    Kvittning mot lön får enligt förslaget ske med motfordran som har direkt samband med tjänsteförhållandet. Som exempel nämns bl. a. fordran på vederlag för bostad som arbetsgivaren tillhandahållit med anledning av anställningen, krav på grund av försträckning som han lämnat av sådan anledning och skadestånd för fel eller försummelse i tjänsten. Det föreslås vidare, att lönefordran icke skall få uppehållas av motfordran som ej är medgiven eller eljest klar. Om arbetstagaren söker ut sin fordran vid domstol, kan rätten enligt förslaget avvisa kvittningsyrkandet när sakens beskaffenhet är sådan att prövning av lönefordringen skulle oskäligt uppehållas.
    Beträffande kvittningens omfattning föreslås, att när motfordran är grundad på avtal med arbetstagaren, avdrag skall få göras på lönen i den ordning som avtalades eller uppenbart förutsattes vid fordringens uppkomst. Ersättning för skada som orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet i tjänsten skall få avdragas utan någon begränsning. I övrigt får enligt förslaget avdrag ske med belopp som motsvarar högst en sjättedel av den förfallna avlöningen (före skatteavdrag).
    Med arbetstagarens medgivande får kvittning ske också i andra fall eller i vidare mån än nyss sagts. Sådant medgivande kan emellertid återkallas innan avlöningen förfaller till betalning. Genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av huvudorganisation, kan kvittningsrätten med bindande verkan regleras på annat sätt.
    Förslaget innehåller vidare bestämmelser om prioriteten mellan kvittning samt införsel, skatteavdrag och utmätning.
    Vad som föreslagits beträffande förutsättningarna för kvittning mot lön, kvittningens omfattning m. m. samt prioriteten erhåller motsvarande tillämpning på kvittning mot fordran på sådan pension som arbetsgivare är skyldig att utgiva till den som varit anställd i hans tjänst.
    Förslaget innehåller vidare bestämmelser om skadeståndsskyldighet för ar-

 

1 Ang. tidigare delbetänkanden av den nu fungerande lagberedningen se SvJT 1962 s. 75, 1963 s. 566, 1965 s. 65 o. 357 samt 1966 s. 220 o. 485. 

Notiser 311betsgivare som begagnar motfordran till kvittning i annat fall eller i vidare mån än förslaget medger. Slutligen föreslås, att tvist om arbetsgivares rätt att genom kvittning göra avdrag på lön skall prövas av arbetsdomstolen om tjänsteavtalet regleras av kollektivavtal. I annat fall hör målet till allmän domstol.

U. L.