Konferens om kriminologiska synpunkter på trafikbrott. Vid en konferens i Europarådet d. 22—25 nov. 1966 för ledare av kriminologiska institut behandlades — förutom spörsmål om prognoser angående den framtida utvecklingen av kriminaliteten — frågor rörande kriminologiska synpunkter på trafikbrott och trafikbrottslingar, därvid trafikbrott gavs den vidare tolkning som är vanlig utomlands, vilket vill säga att till detta ämnesområde räknades även sådana brott som vållande till annans död, vållande till kroppsskada och olovligt brukande av fordon. Huvudrapportörer vid denna del av konferensen var professor Cornil, Belgien, Dr. Willett, England, samt Amtsgerichtsrat, Dr. jur. Middendorff från Västtyskland.
    Trafikbrottslingarna och deras behandling är ett tidigare nästan obearbetat ämnesområde inom kriminologin. Vid konferensen kom därför frågor rörande de metoder som skall tillämpas vid forskning inom detta ämnesområde att tilldra sig särskild uppmärksamhet. Några mera betydande resultat från redan utförd forskning kunde ej redovisas.
    Willett (se dennes avhandling Criminal on the Road, London, 1964) kunde dock presentera vissa erfarenheter från sin forskning om trafikbrottslingsklientelet. Dessa undersökningar antyder att det inte föreligger så stora skillnader mellan dem som gör sig skyldiga till grövre trafikbrott och dem som begår exempelvis egendomsbrott.
    Middendorff redovisade i sin rapport de olika former av samhällsreaktioner som f. n. tillämpas mot trafikbrottslingarna. Han underströk vikten av att differentiering görs mellan de grövre trafikbrotten och de trafiköverträdelser som närmast beror på förbiseende. Även de processuella aspekterna och dessas betydelse för effektiviteten av de straffrättsliga behandlingsformerna underströks av Middendorff.
    Ordförande vid sammanträdet var generaldirektören Torsten Eriksson i egenskap av ordförande i the European Committee on Crime Problems. I övrigt representerades Sverige av prof. Knut Sveri och dr Hans Klette.
    I anslutning till den nu berörda delen av konferensen sammanträdde även en inom Europarådet arbetande kommitté (underkommitté 7 till ECCP), som har till uppgift att försöka harmoniera straffen vid trafikbrott. I denna kommitté är Österrike, Schweiz, Belgien, Västtyskland, Italien och Sverige representerade. Svensk medlem av kommittén är riksåklagaren Holger Romander, med biträde av hovrättsassessorn Carl-Johan Cosmo. Arbetet i denna kommitté har numera lett fram till ett konventionsutkast angående handläggningen av mindre trafikbrott. Förslaget överensstämmer i stort med den svenska lagstiftningen om föreläggande av ordningsbot.
    Kommittén skall i fortsättningen i huvudsak ägna sig åt de egentliga påföljdsfrågorna. Möjligheterna att åstadkomma en mera likartad behandling än för närvarande i de olika länderna skall undersökas. Även frågan om nya och effektivare behandlingsformer tilldrar sig i detta sammanhang intresse.

C.-J. C.