312 NotiserSvenska kriminalistföreningens ordinarie årsmöte ägde rum d. 17 mars i Stockholm. Vid årsmötet höll regeringsrådet Bengt Wieslander föredrag över ämnet »Frivård».
    Vid årsmötet omvaldes justitierådet Nils Beckman till ordf. Till ledamöter av styrelsen omvaldes generaldir. Torsten Eriksson, justitierådet Carl Holmberg, överdir. Kurt Lindroth, adv. Valborg Lundgren, kriminalvårdsdir. Gunnar Marnell, bitr. häradshövdingen K. V. Modigh, skyddskonsulenten Börje Nyblom, prof. Gösta Rylander, prof. Hans Thornstedt och prof. Knut Sveri. Till ny ledamot efter justitierådet Emanuel Walberg, som undanbett sig återval, valdes riksåklagaren Holger Romander.
    Antalet medlemmar i föreningen var under året omkring 500.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1966 hållit fyra sammanträden. D. 23 febr. berättade hovrättsfiskal Ingemar Rexed om en pågående undersökning, kallad »Narkotikakriminalitet 1954—1965». Kriminalvårdsdir. Gunnar Marnell inledde diskussion d. 8 juni med »Synpunkter på anstaltskollektivet». D. 10 okt. talade forskarassistenten jur. lic. Hans Klette under rubriken »Hur förändrar man trafikbrottslingars beteende?» Det sista ämnet för året lydde »Bot eller böter för fylleri?» där hovrättsassessorn Erland Aspelin talade med utgångspunkt från fylleristraffutredningens pågående arbete.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under år 1966 sammanträtt d. 2 dec., då länsåklagaren Klas Lithner redogjorde för en av honom verkställd undersökning av åtalseftergifter meddelade jämlikt 1964 års lag i Blekinge och Kronobergs län.
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av överläkare Olof Hellgren, chefsåklagare Harry Hågeman, f. d. barnavårdsdir. Åke Bylander och adv. Görel Nordqvist, samtliga i Malmö, samt prof. Alvar Nelson.

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sammanträde d. 10 mars 1966, då hovrättsassessor Eric Essén talade över ämnet Förslaget till ny patentlag. En orientering över aktuella problem i propositionen. Vid årsmötet d. 17 maj var föreningens överläggningsämne Den slaviska efterbildningen— hur kan och bör den beivras? En orientering och paneldiskussion med medverkan av dåvarande rådman Hans Bergqvist, dir. Lennart Körner, rådman Gunnar Sterner, dir. Sten Tengelin och hovr.fisk., jur. lic. Ulf Bernitz följdes av allmän diskussion. Till föreningens höstsammanträde d. 1 dec. hade som föreläsare inbjudits prof., dr. jur. Mogens Koktvedgaard, Köpenhamn, som talade över ämnet Patentanspråkets betydelse.
    Styrelsen består av prof. Seve Ljungman, ordf., civ.ing. Harry Onn, v. ordf.,byråchef Frithiof Berglund, skattm., adv. Nils Köhler, Körner, byråchef Saul Lewin, övering. Frithiof Lindström, dir. Gudmund Silfverstolpe, Sterner och Tengelin. Sekreterare är Bernitz och klubbmästare ing. Nils Larfeldt. —Föreningen har cirka 450 medlemmar.
    Föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge och de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Denna utkom under 1966 med sin 35:e årgång i fyra, cirka hundrasidiga, häften. Redaktionskommitténs ordf. är Ljungman, red. och ansv. utg. Sterner och svensk red. sekr. Bernitz.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd medverkar föreningen i Internationella föreningen för industriellt

 

Notiser 313rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll sitt årsmöte d. 11 febr., varvid Tengelin utsågs till ny ordf. efter Ljungman som undanbett sig omval. Styrelsen utgörs i övrigt av civ.ing. Ivar Bergenstråhle, dir. Nils Bergling, Onn, patenträttsrådet Claës Uggla och adv. Örjan Grundén, tillika sekr. Gruppens ordinarie ledamöter i AIPPI:s exekutivkommitté är Körner, Onn, Uggla och Grundén. — Gruppen har cirka 140 medlemmar.
    AIPPI, som vintern 1966 hade cirka 3 400 medlemmar i huvudsak tillhörande nationella grupper i 26 länder, höll d. 11—16 april sin XXVI kongress i Tokyo. Vid denna, där den svenska gruppen var talrikt företrädd, antogs ett flertal betydelsefulla resolutioner, bl. a. ang. förenhetligande av varumärkeslagstiftningen, revision av Pariskonventionens bestämmelser om tvångslicens till patent, de ryska uppfinnarcertifikatens konventionsrättsliga ställning och det industriella rättsskyddets roll i utvecklingsländerna.