Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister. Styrelsen har under 1966 bestått av adv. Bror Wahlström, Sthm, ordf., Ingvar Björkman, Göteborg, v. ordf., Anders von Zweigbergk, Västerås, sekr. och kassör, samt Karin Tejning, Malmö. Antalet medlemmar har varit 60. Vid årsmöte i Örebro d. 10 sept. 1966 diskuterades frågor rörande internationell familjerätt.

 

Bankjuristernas förening har under år 1966 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 18 febr., 14 april, 2 juni, 13 okt. och 1 dec. Föredrag har hållits av bankdir. Gunnar Henriz och 1:e bankjurist Jan O. Norrbohm över ämnet »Några synpunkter på diskontering av växlar resp. reverser i samband med avbetalningsköp», av departementsrådet Gösta Ekman om den väntade lagstiftningen beträffande beskattning av dödsbo m. m., byggd på Skatteflyktskommitténs betänkande (SOU 1963: 52), av hovrättsrådet Bengt Lassen över ämnet »Juridisk litteratur och lagboken i synnerhet», av regeringsrådet Sven Strömberg över ämnet »Arbetet i juristkommittén» samt av advokat Carl Bertil Follin över ämnet »Markvärdekommitténs förslag angående beskattning av markvärdestegring».
    Föreningens styrelse utgörs av Lars Egelius, ordf., Dag Gillberg, v. ordf., Jan O. Norrbohm, sekr., Bertil Bylund, referent, Henrik von Krusenstjerna, klubbm., samt P. G. Persson. Antalet medlemmar i föreningen är 146.

 

Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister har hållit årsmöte d. 22—23 aug. i Kalmar med 140-talet deltagare. Vid mötet hölls föredrag av hovrättsrådet Per Erik Fürst över ämnet »Va-lagen och kommunalrätten» och av dir. i Svenska Kommunförbundet Karl-Erik Tengroth rörande »Allmänna bestämmelser över kommunal upphandling». Till styrelse för det nya verksamhetsåret valdes stadsjurist E. G. Westman, Sthm, ordf., kommunal borgmästare Curt Bergius, Arvika, v. ordf., stadssekr. Ingemar Ögren, Örebro, sekr., drätseldir. Harry Rydquist, Östersund, kassaförv., och byråchef Bertil Ådahl, Göteborg, med stadsombudsman Lars E. Billton, Kungsbacka, kommunalborgmästare Tore Folkesson, Falköping, och kanslichef Rolf Bruzelius, Malmö, som suppl.

 

Bolagsjuristernas förening har under 1966 hållit två sammanträden. Den ordinarie årssammankomsten ägde rum d. 3—4 juni. Föreningens medlemmar bereddes därvid tillfälle att besöka Götaverkens varv vid Arendal, Pripp-Bryggerierna AB och Mölnlycke AB:s anläggningar i Göteborg samt ESSO:s och Mo och Domsjö AB:s petrokemiska industrier i Stenungsund. Vid sam-

 

314 Notisermanträdet behandlades företagarens straffansvar, därvid inledningsanförande hölls av prof. Hans Thornstedt. Föreningens höstsammanträde ägnades åt ett heldagsbesök hos Sveriges Industriförbund med information och diskussion av aktuella lagstiftningsfrågor på programmet.
    Föreningens styrelse utgörs av dir. Åke Tydén, Köping, ordf., ombudsman Lennart Hagberg, Iggesund, v. ordf., ombudsman Ulf Magnusson, Sthm, sekr., dir. Paul-Eric Paulson, Malmö, kassör, och ombudsman Carl-Magnus Renström, Sthm, klubbm. Antalet medlemmar i föreningen var vid 1966 års utgång 162.