Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 17 nov. 1966. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av justitierådet Gunnar Bomgren över ämnet »Kritiska synpunkter på vittnesbevisningen och vittnesförhören».
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., adv. Åke Svenson, v. ordf., adv. Lennart Reuterwall, sekr. och kassaförv., bankdir. Erik Burling, adv. Gunnar Ehrner, borgmästaren Yngve Kristensson, prof. Håkan Nial samt dir. Arne Hallström.
    Medlemmarnas antal uppgår till 261.

 

Juristklubben i Linköping har under 1966 hållit fem sammanträden. D. 3 mars höll rådmannen Lars Montelius föredrag över ämnet »Ett års erfarenhet av övervakningsnämndernas verksamhet». — D. 18 maj höll klubben årsmöte och vårfest med damer, varvid kuratorn Margit Jonasson talade över ämnet »Familjerådgivning». — D. 13 sept. höll prof. Alvar Nelson föredrag över ämnet »Trafiklagstiftningen ur kriminalpolitisk synpunkt». — D. 27 okt. kåserade rådmannen Stig Rosén över ämnet »Intryck från tjänstgöringar såsom auditör vid svenska FN-bataljoner i Gaza och på Cypern». — D. 8 dec. höll fil. lic. Arne Krigström föredrag om »Vissa delar av den statliga naturvårdsverksamheten av idag, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter».
    Under verksamhetsåret 1966—1967 utgöres styrelsen av adv. Bengt Hesser, ordf., länsass. Sven Andreasson, v. ordf. och kassör, samt distriktsåkl. Bengt Sjöberg, sekr. och klubbm. — Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

Jönköpings juridiska förening har under våren 1966 sammanträtt d. 29 mars, varvid prof. Jan Hellner talade om »Kompensation och överkompensation i försäkringsrätt och skadeståndsrätt». Under hösten har föreningen hållit sin sedvanliga juristbal d. 11 nov. Vid årsmötet d. 12 dec. gästades föreningen av rikspolischefen Carl G. Persson, som talade om »Polisen i trafiksäkerhetsarbetet». Föreningens styrelse utgörs av presidenten N. Erik Åqvist, ordf.,länsåkl. Kjell Stenberg, v. ordf., adv. Hans Sundström, borgmästaren Nils Rappe, lagmannen Bertil Höijer, förste länsassessorn Ragnar Forss och hovrättsfiskalen Erland Strömbäck, kassaförv., med länspolischefen Bertil Ankar, adv. Bengt Skantze och häradshövdingen Rune Lindgren som suppl. — Antalet medlemmar uppgår till omkr. 190.

 

Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 1 dec. 1966, varvid prof. P. O. Bolding, Lund, höll föredrag över ämnet »Juridik och samhällsdebatt». Till styrelse för år 1967 har utsetts häradshövdingen Åke Braunstein, ordf., borgmästaren Hans G. Andersson, v. ordf., adv. Nils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, landssekr. Georg Lundborg, polismästaren

 

Notiser 315Sture Ljungkvist samt adv. Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett 60-tal medlemmar.