316 NotiserJuridiska föreningen i Uppsala har under 1966 haft 13 sammankomster. Årsmötet hölls d. 25 jan. och i anknytning till detta hölls en studiedebatt, där lärare och studenter framlade sina synpunkter på studieordning, tentamina m. m. D. 22 febr. debatterades frågan »Kan lagstiftaren påverka den allmänna moralen?» med prof. Ivar Agge, prof. Knut Sveri och red. Hans Nestius som panel. D. 8 mars. Rättshistoriecolloquium. Prof. Erik Anners inledde. Ämne: »Studierna i rättshistoria — målsättning och metodik». D. 31 mars. I samarrangemang med Utrikespolitiska Föreningen talade prof. Hilding Eek om »Makt och rätt i utrikespolitiken». »Kan doktorn dömas?» Den frågan ställdes d. 15 april till prof. Olle Hultén, prof. Folke Knutsson, hovrättsrådet Per-Erik Fürst samt adv. Helge Lindahl. Programmet i samarrangemang med Medicinska Föreningen. D. 6 maj. Juridiska Föreningens traditionella vårfest. Middagstalaren, utrikesrådet Hans Blix, underhöll gästerna med ämnet »Finns det juridik i FN?». D. 9 aug. »Social evening». En improviserad fest i nationsmiljö för deltagarna i den kurs i komparativ rätt som under sommaren ägde rum i Uppsala. D. 7 sept. Recentiorsmottagning. Ålandsresa d. 9 sept. i sällskap med den engelske finansrättsprofessorn G. S. A. Wheatcroft, som i ett föredrag redogjorde för det engelska rättssystemet. D. 23 sept. var det dags för årets recentiorsfest. Justitieminister Herman Kling kåserade om sina intryck från sin resa i Sovjetunionen. Finansrättsdiskussion d. 18 okt. Deltagare rättschefen i finansdepartementet Erik Reuterswärd, industriens skattesakkunnige, docent Dag Helmers samt prof. Leif Mutén. Ämne: »Kan vår skattelagstiftning bli bättre?». »Nya fraktformer — gamla rättsregler». Prof. Kurt Grönfors redogjorde för och informerade d. 23 nov. om containertrafik och problemställningarna kring denna fraktform. Julfest d. 5 dec. Cirka 30 rättssociologer från pågående rättssociologkonferens deltog i festen. En av konferensdeltagarna, prof. Vilhelm Aubert, Oslo, höll festtalet, som behandlade Nordnorges sjösamers existensproblem, levnadsvillkor och möjligheter att passas in i ett allt effektivare samhällsmaskineri.
    16—25 juni hölls den XV Nordiska Studentjuriststämman i Uppsala med 60 nordiska studenter som deltagare.
    Juridiska Föreningen har representerats vid besök hos de juridiska föreningarna i Danmark, Norge, Finland, Stockholm och Lund.
    Juridiska Föreningens medlemsblad, IUSTUS, har utkommit med 7 nummer under året.
    Juridiska Föreningens 100-årsstipendium tilldelades i år jur. kand. Jan Anders Hagstedt och Norstedts Bokpremium jur. stud. Tor Kvarnbäck.
    Juridiska Föreningens opinionsgrupp har bestått av 20 jur. stud.
    Juridiska Föreningens förlagsverksamhet har under året ytterligare ökat i omfattning.
    Styrelsens sammansättning har under året varit: Ordf. prof. Leif Mutén, v. ordf. jur. kand. Ulf Brunfelter, sekr. jur. stud. Bengt Sörman, skattm. jur.stud. Per Olding, förlagsföreståndare jur. stud. Ulf A. Malmgård (vt), jur.stud. Torbjörn Molander (ht), kassör jur. stud. Lars Annerén, klubbm. jur.stud. Olle Ahlmark, red. jur. stud. Håkan Söderholm (vt), jur. stud. Laila Freivalds (ht), internationell sekr. jur. stud. Astrid Arrhenius, konsulter jur.stud. Gösta Fischer, jur. stud. Olle Reimers och jur. stud. Kjell Pettersson.
    Juridiska föreningens medlemsantal i dec. 1966 cirka 700.