Notiser 317Juridiska föreningen i Lund har under verksamhetsåret 1966 anordnat 15 sammankomster enligt följande: D. 7 febr. anordnade föreningen i samråd med studierådet en novischafton, då de nyinskrivna gavs studierådsinformation. D. 26 febr. gavs juristspexet »Clepatra» i samband med bildandet av föreningen »Gamla Lundajurister». D. 10 mars hölls gemensamt sammanträde med Malmö-Lunds juristförening, varvid notarie Claes Eklundh höll föredrag över ämnet »Svensk och engelsk domsskrivning. En jämförelse från logisk och språklig synpunkt». D. 31 mars talade häradshövding Johan Björling om »Frihet och ansvar i radio och TV». D. 4 april hölls gemensamt sammanträde med LAOS, där MO, Hugo Henkow, höll föredrag med titeln »MO om MO». D. 19 april anordnades en estraddebatt mellan doc. Gunnar Bramstång, rektor Bertil Göransson och barnavårdsdir. Nils Magnusson över ämnet »Behandling av asocial ungdom». D. 23 april for föreningen på inbjudan från Juridisk Diskussionsklub på studieresa till Tuborg i Köpenhamn. D. 26 april gjordes ett studiebesök på läkemedelsfirman Draco i Lund. Vårterminen avslutades med att justitierådet Erland Conradi gästade föreningen och höll föredrag med titeln »Att tjänstgöra i HD».
    Höstterminens verksamhet inleddes d. 29 sept. med en informativ novischafton. D. 14—16 okt. arrangerades ett »Nordiskt flygseminarium», till vilket representanter från övriga nordiska juridiska föreningar var inbjudna. Bland evenemangen märktes ett studiebesök hos Transair i Malmö, föredrag av SAS' chefsjurist Erik Norman, »Trafikflyget och SAS, några data», föredrag av preceptor Jacob Sundberg om »Flygbiljetten och dess rättsliga förvecklingar». D. 15 nov. hölls en betygsdebatt, där studierådsordföranden Frank Orton inledningstalade. D. 21 nov. besökte föreningen Skandiakoncernen i Malmö, varvid ombudsman Harald Wessling kåserade om »En försäkringsjurists arbete». Terminen avslutades d. 5 dec. med årsmöte, då prof. Isi Foighel från Köpenhamn höll föredrag med titeln »Flyktingarna och den internationella rätten».
    Förlagsverksamheten har under vårterminen omorganiserats till att bedrivas som stiftelse med namnet Stiftelsen Juristförlaget i Lund. Stiftelsen skall särskilt verka för att rättsvetenskaplig litteratur för studieändamål skall finnas att tillgå till rimlig kostnad. Den tredje volymen av den av förlaget utgivna samlingen Uppsatser av juris studerande har färdigställts under året. Tryckningen av denna skriftserie har tryggats för ett flertal år framåt genom en generös donation av disp. Harald Schlasberg, Landskrona.
    Föreningens eget organ IUSet från Lund har under året utkommit med fyra nummer.
    Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet (NSJR) och The International Federation of Law Students (IFLS). Kontakten med de övriga nordiska juridiska föreningarna är mycket intensiv, och föreningen har representerats vid olika sammankomster i såväl Köpenhamn som Helsingör, Oslo, Helsingfors, Åbo, Uppsala och Stockholm.
    Norstedts bokstipendium har tilldelats jur. stud. Lars-Erik Ström. I 1966 års styrelse satt som ordf. prof. P. O. Bolding, v. ordf. Carl Martin Roos, sekr. Jonas Lauritzen, skattm. Per-Åke Hallberg, sångförman Olof Genell, klubbmästarinna Bodil Svedberg, förlagsföreståndare Hans Tornberg, litteraturkonsult Ewald Elander, internationell konsult Bengt Arnerius, konsult Alfhild Petrén samt som redaktör Hans Lindskog. Föreningen har ca 1 400 medlemmar.