318 NotiserJuridiska föreningen vid Stockholms universitet har under 1966 bedrivit följande verksamhet: D. 3 febr. »Skattenötter», colloquium med prof. Åke Hellner. — D. 15 febr. »Det amerikanska domstolsväsendet», colloquium med jur. dr Björn Ahlander. — D. 24 febr. »Mitt ämne just nu: Kriminologi», diskussion med prof. Knut Sveri. — D. 10 mars. Studiebesök på Skandinaviska banken. — D. 14 mars. »Får man säga sanningen om sin nästa? —Yttrandefrihetens gränser enligt den nya ärekränkningslagstiftningen», estraddebatt i samarb. med Sv. avd. av Internationella Juristkommissionen. Deltagare: hovrättsrådet Gustaf Petrén, justitiekansler Sten Rudholm, prof. Hans Thornstedt, souschefen i TT Helge Söderlund och red. Bo Isaksson. — D. 24 mars. Studiebesök på Sveriges Industriförbund. — D. 29 mars. »I det allmännas intresse», colloquium med rådmannen Jan Gehlin. — D. 26 april. Studiebesök på Stockholms fondbörs och diskussion med börschef Stig Algott. — D. 12 maj. Heldags industribesök på Svenska Metallverken i Västerås och Skultuna. — D. 23 sept. »Att läsa juridik», colloquium för recentioner med prof. Hans Thornstedt. — D. 28 sept. Studiebesök på Högsta Domstolen.— D. 6 okt. Diskussion om Haagdomstolens utslag i Sydvästafrikamålet med prof. Hilding Eek, prof. Folke Schmidt och doc. Ingrid Detter. — D. 10 okt. Colloquieserie: »Efter kanden?» I. »Förvaltningsjuristen» med stadsjurist E. G. Westman och kanslichef B. Wennergren. — D. 18 okt. »Efter kanden?» II. »Advokaten» med adv. Claes Rehnström och Ulf Falk. — D. 28 okt. Besök på huvudförhandlingen i Hammarskjöldsmålet i HD med prof. Hans Thornstedt. — D. 31 okt. »Rysk rätt» med fil. dr Andreas Ådahl. — D. 3 nov. »Efter kanden?» III. »Domaren» med rådman Nils Edwall och hovrättsfiskal Lars Lunning. — D. 8 nov. Studiebesök på Norrtälje fångvårdsanstalt. — D. 16 nov. Studiebesök på Polismuséet. — D. 1 dec. »Mitt ämne just nu: Folkrätt», diskussion med doc. Ingrid Detter. — D. 8 dec. Studiebesök på Utrikesdepartementet. — D. 14 dec. »Reformer av skadeståndsrätten», diskussionsföreläsning med prof. Jan Hellner. — D. 15 dec. »Spelvinster, hedersskulder och väntjänster», diskussionsföreläsning med prec. Anders Agell. — D. 16 dec. »Lagstiftning och rättssäkerhet», diskussionsföreläsning med prof. Ivar Agge.
    Dessutom har J-62 och J-63 anordnat ett besök med intervju av advokat Henning Sjöström och J-66 ett HD-besök. Därutöver har J-föreningarna hållit sedvanliga ölstånkor m. m.
    Fester: Traditionsenlig valborgsmäss på Hasselbacken, recentiorsfest, julfest, m. m.
    Finlandsresa. Under tiden d. 12—15 okt. besökte 20 föreningsmedlemmar med inspektor prof. Hans Thornstedt i spetsen den svenskspråkiga Juristklubben Codex i Helsingfors. Ett intressant program hade ordnats. Det bestod bl. a. av föredrag om »Ålands självstyrelse» av jur. dr J.-O. Söderhjelm,»Rättsutvecklingen i Finland efter år 1809» av prof. Y. Blomstedt, »Nya aktiebolagslagen» av prof. C. Olsson, besök på anstalten Sjöskog m. m. Därutöver sällskaplig samvaro samt avslutningsvis deltagande i Codex' årsfest.
    D. 14—17 dec. gästades föreningen av 20 norska juris studerande från Oslo. Programmet bestod förutom av de ovannämnda diskussionsföreläsningarna av prof. Hellner, prof. Agge och prec. Agell, av ett besök på HD, debatt om studieordningarna och studiefrågor, m. m. Därutöver teaterbesök, sällskaplig samvaro samt deltagande i JF:s julfest.
    Representation: Föreningen har under året upprätthållit och ytterligare

 

Notiser 319befäst kontakter med kollegerna i Norden och utväxlat delegater med systerföreningarna i Helsingfors, Åbo, Uppsala, Oslo, Lund, Köpenhamn och Århus. Föreningen har representerats av ordföranden vid NSJR:s (Nordiska Studentjuristrådet) möten i Oslo (mars) samt Helsingfors (okt.). Föreningen är vidare ansluten till IFLS (International Federation of Law Students).
    Seminarier: Föreningen har skickat delegater till seminarier i Lillehammer, Lund, Köpenhamn, Århus och Dijon.
    P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har tilldelats jur. stud. Gunnar Nord.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har under 1966 haft följande sammansättning: ordf. Dag Sebastian Ahlander, v. ordf. Kai Ewerlöf Hammerich, sekr. Mats Holmgren, skattm. Tony Sandell, klubbmästare Annika Berg och Lars Wikander (t. 5 okt.), Ulf Lagerström (fr. 5 okt.), int. sekr. Fred Wennerholm, redaktör Greger Widgren, konsulter Jane Gernandt, Ulf Lagerström (t. 5 okt.) och Claes von Post (fr. 5 okt.). Förlagsnämnden har under året bestått av dir. Knut Johansson, förlagschef, jur. stud. Arne Fagerberg, bibliotekarie (t. 25 maj) och jur. stud. Harald Bergendal, bibliotekarie (fr. 25 maj), samt Dag Sebastian Ahlander, Tony Sandell, Thomas Utterström och Lars-Gunnar Flemström, vilken fungerat som ordförande. Föreningen hade vid höstterminens slut 2011 medlemmar.