Ny norsk höyesterettsdommer. Til dommer i Höyesterett fra 1. juni 1967 er utnevnt kst. lagdommer O. C. Gundersen. Höyesterettsdommer Gundersen er födt 17. mars 1908, ble cand. jur. 1931, höyesterettsadvokat 1939, rådmann i Trondheim s. å., var justisminister 1945—1952, ble höyesterettsdommer 1953, ambassadör i Moskva 1958—1961, handelsminister 1962—1963 og så justisminister til regjeringsskiftet i 1965. Han har noen tid vært konstituert lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Forövrig har han i årenes löp hatt en rekke verv, således vært medlem av og formann for Norges delegasjon ved Forente Nasjoner, vært medlem av Straffelovsrådet og var formann for den norske delegasjon til folkrettskonferansen i Genève 1958 og 1960 og formann i Eftas tvistenevnd i 1965 under en disput mellem Danmark og Storbrittania. Han er også siden 1957 formann i F. N.s »Special Advisory Board.»

J. T. B.

 

Norsk Forening for Luftrett hadde i 1966 årsmøte 20. april. På møtet kommenterte høyesterettsadvokat Jens Christian Hauge regnskapene til Det Norske Luftfartselskap A/S og forøvrig aktuelle problemer for norsk luftfart. Foreningens formann og sekretær var i 1966 henholdsvis byråsjef Christian Borchsenius og dosent dr. jur. Peter Lødrup, Oslo. Foreningen hadde pr. 31. des. 1966 102 personlige medlemmer og 8 selskapsmedlemmer. »Arkiv for Luftrett» utkom i 1966 med 2 hefter.

J. T. B.

 

Norsk Forening for internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) hadde i 1966 to foreningsmøter. Det ble holdt foredrag av byråsjef Finn Seyersted om »Moderne krigsrett og dens anvendelse på FN» og av dr. D. W. Bowett om »Economic sanctions». Foreningens formann og sekretær nevnte år var henholdsvis høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed og høyesterettsadvokat Evald Rygh, Oslo. Pr. 7. mars 1967 hadde foreningen 65 personlige medlemmer, 8 studentmedlemmer og 16 selskapsmedlemmer (foreninger, institusjoner etc.).

J. T. B.

 

Norsk Forening for Opphavsrett hadde i 1966 tre medlemsmøter. På disse innledet høyesterettsadvokat Fr. H. Winsnes til diskusjon om rådligheten over

 

25—673005. Svensk Juristtidning 1967

 

386 Nordiskt och internationelltprivatbrev og maleren Rolf Rude til diskusjon over emnet »Reproduksjon — grafikk», likesom høyesterettsadvokat Rolf Løchen holdt et kåseri betitlet »Fra Bohemetidens utmarker». På den prisoppgave med alternativt emne, som ble utskrevet i 1965 i samarbeid med Tono, kom det ikke inn noen besvarelse. Foreningens formann og sekretær var i 1966 henholdsvis direktør, hoyesterettsadvokat Knut Tvedt og ekspedisjonssjef Arne Hansen, Oslo. Ved årets utgang hadde foreningen 151 personlige medlemmer og var videre tilsluttet av 22 institusjoner og foreninger.

J. T. E.