Nordiska administrativa förbundets 15:e allmänna möte hålls i Helsingfors 23—26 aug. 1967. Följande ämnen kommer att behandlas: 1. Ämbetsmäns rättsliga skydd mot avskedande. 2. Samhällsplaneringens organisation. 3. Lagförberedelsens organisation och procedur. 4. Offentlighet i förvaltningen. 5. De administrativa ämbetsmännens vidareutbildning.

 

De nordiska juristmötena. Förhandlingarna vid det 24:e nordiska juristmötet i Stockholm 1966 väntas föreligga i tryck omkring den 1 juli 1967 och kommer då att tillställas samtliga medlemmar i de nordiska juristmötena. Svenska jurister kan vinna medlemskap genom att betala in medlemsavgiften, 30 kr., till Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, Stockholm 2, postgiro 50 40 20.
    Lokalstyrelsen kan tillhandahålla medlemmar och juris studerande förhandlingarna vid vissa tidigare juristmöten. Priset är för förhandlingarna vid de 11:e, 15:e och 19:e juristmötena i Stockholm åren 1919, 1931 och 1951 5 kr. och i övrigt 20 kr.
    Det 25:e nordiska juristmötet äger rum i Oslo hösten 1969. Förslag till överläggningsämnen bör vara lokalstyrelsen till handa före den 1 oktober1967.

A. K.