Norrbottens juristförening har under 1966 haft åtta sammankomster, de flesta ägnade åt föredrag av medlem samt diskussion och sällskaplig samvaro. Styrelse för år 1967 är borgmästaren Bengt Jacobsson, ordf., hovrättsfiskalen Hans Jerkert, sekr., och assessorn Gunnar Bergh, klubbm. Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

 

Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1966 till 52 493:28 kr. Avkastningen under året utgjorde 3 975:21 kr. Från fonden har under år 1966 utdelats anslag till hovrättsassessorn Anders Knutsson med 3 000 kr. och till jur. kand. Carl-Gustav Björkelund med 400 kr. Betr. fondens ändamål se SvJT 1952 s. 494.

A. K.

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1966 till 75 279:69. Därav var 8 550 kr. placerade i statsobligationer, 58 477 kr. i aktier och 8 252:69 i bank. Nettoavkastningen under år 1966 uppgick till 3 509:04. Från fonden utdelades under år 1966 3 000 kr. — Ansökan om bidrag från fonden skall ställas till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C.(Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401).
J. L.

 

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen, avseende innevarande års utdelning, bör före den 1 oktober 1967 insändas till stiftelsens sekreterare, adv. Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, Kammakargatan 10, 1 tr., Stockholm C.

 

 

Ny professor. Till professor i handelsrätt vid universitetet i Lund har Kungl. Maj:t d. 12 maj 1967 utnämnt preceptorn vid universitetet, jur. dr och fil. kand. Axel Adlercreutz.
    Prof. Adlercreutz är född i Ängelholm 1917. Efter studentexamen i Lund 1936 studerade han vidLunds universitet, där han blev fil. kand. 1940, jur. kand. 1943, jur. lic. och jur. dr 1954. Han var docent där 1954—58 och preceptor i civilrätt sedan 1959. Tidvis har han uppehållit olika professurer i civilrätt.
    Adlercreutz har bedrivit studier vid London School of Economics 1945—46, haft tingstjänstgöring vid Torna och Bara domsaga 1952—53 och varit expert åt utredningen om de s. k. beroendeuppdragstagarnas ställning inom sociallagstiftningen 1960—61. Förutom doktorsavhandlingen, »Kollektivavtalet. Studier över dess tillkomsthistoria»(1954), har han utgivit monografin »Arbetstagarbegreppet» (1964) och publicerat uppsatser och recensioner i olika juridiska ämnen. Han har även skrivit läroböcker, »Avtalsrätt I» (stencil, 1965), »Avtalsrätt II» (under utgivning) samt »Arbetsrätt» (under utgivning i samlingsverket Svensk socialrätt).