Sveriges riksdag. Bd 18: Register av Lars Frykholm. Sthm 1965.136 s. Kr. 10,00.

 

Det stora jubileumsverket »Sveriges riksdag», som utkom 1931—38 i anledning av riksdagens 500-årsjubileum, är ett imponerande arbete både kvantita

 

Litteraturnotiser 47tivt och kvalitativt. Läsaren kan i de 17 banden finna en utförlig framställning såväl av den historiska utvecklingen som av konstitutionell och parlamentarisk praxis sådan den utvecklats fram till 1930-talets början. Verkets användbarhet minskades emellertid av att noter och register saknades. De käll- och litteraturredovisningar som finns i slutet av varje band fyller inte de krav på dokumentation som rimligen kan ställas på ett verk av den karaktär som »Sveriges riksdag» har. Bristen på noter är så mycket mer beklaglig, som författarna i betydande utsträckning bygger på otryckt material.
    Bristen på register har emellertid nu i samband med firandet av representationsreformens 100-årsjubileum avhjälpts. Ett sammanfattande register, kallat band 18, föreligger. Det har utarbetats av överbibliotekarien vid riksdagsbiblioteket, Lars Frykholm, i samråd med förre universitetskanslern A. Thomson, som varit redaktör för det 1966 publicerade nya riksdagsverket, »Samhälle och riksdag». Registret är ett kombinerat person-, sak- och lagrumsregister och synes gjort med all önskvärd noggrannhet och utförlighet. Lagrumsregistret avser grundlagar och konstitutionella stadgar. Den omständigheten att det gamla jubileumsverket spänner över en tid av 500 år har vållat speciella komplikationer vid konstruktionen av slagorden. Dessa komplikationer synes dock ha klarats av på ett lyckligt sätt.

N. S.