FRANZ MASSFELLER. Das gesamte Familienrecht. 2 uppl. Frankfurt am Main—Berlin 1962 och 1965. Alfred Metzner Verlag. Band 1: XV + 890 s. DM 48,00. Band 2: X + 406 s. DM 26,00.

 

Förevarande arbete innehåller en rad viktiga lag- och konventionstexter med anknytning till den tyska familjerättens område. En första upplaga utkom redan 1958, men till följd av ny lagstiftning och ingåendet av nya internationella överenskommelser har Franz Massfeller, f. d. byråchef i västtyska justitieministeriet, funnit det önskvärt att utgiva en ny upplaga. Ansvällningen av material har därvid gjort det nödvändigt att uppdela verket i två delar, av vilka den första åsatts undertiteln »Das innerstaatliche Recht der Bundesrepublik Deutschland», medan den andra delen rubricerats »Deutsches internationales und interzonales Recht».
    Den centrala lagtexten, som jämte kommentarer upptar ungefär hälften av den första volymen, är givetvis Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentarerna är lättlästa och i allmänhet mindre utförliga än t. ex. i Palandts standardkommentar till BGB. De delar av BGB, som icke direkt rör familjerätten, har endast i begränsad omfattning medtagits.
    Särskilt utförligt behandlas den del av BGB, som berör egendomsordningen i äktenskapet. På detta område infördes en ny reglering genom den s. k. Gleichberechtigungsgesetz, som trädde i kraft den 1 juli 1958. Medan den tidigare lagtexten i olika hänseenden tillerkände mannen en företrädesställning framför hustrun och som en följd därav sattes ur kraft såsom stridande mot västtyska grundlagens proklamation av mannens och kvinnans likställdhet, har man genom Gleichberechtigungsgesetz strävat efter att bereda makarna samma rättsliga ställning i äktenskapet. Den nu gällande egendomsordningen innebär, att vardera maken behåller och förvaltar sin i äktenskapet införda egendom; förmögenhetstillväxt under äktenskapet skall

 

468 Litteraturnotiserdäremot komma båda makarna till godo, ehuru en fördelning därav i regel icke sker förrän vid äktenskapets upplösning.
    Utöver BGB innehåller första delen av Massfellers verk en serie lagar av vilka den viktigaste är den s. k. Ehegesetz av år 1946. Medan regler om äktenskaps ingående och upplösning ursprungligen ingick i BGB, avskildes de år 1938 till en särskild lag. Den nya Ehegesetz, som 1946 utfärdades av det allierade kontrollrådet, motsvarar i det väsentliga 1938 års lag, låt vara att vissa bestämmelser med nationalsocialistisk tendens utmönstrats.
    Den andra volymen av Massfellers arbete innehåller texterna till en serie familjerättsliga konventioner, bl. a. Haag-konventionerna från åren 1902—05 och vidare flera av Haagkonferensen för internationell privaträtt under åren 1956—64 utarbetade konventioner.
    Slutligen innehåller det andra bandet också under rubriken »Sowjetzonales Recht» en serie lagar gällande i Östtyskland. Massfeller beklagar dock i sitt förord, att han av utrymmesskäl icke kunnat medtaga ett 1965 offentliggjort förslag till en »Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik».
    Massfellers arbete torde i första hand vara ett användbart hjälpmedel för många tyska tjänstemän, som i sin verksamhet konfronteras med familjerättsliga problem. Det är emellertid ingalunda uteslutet, att även icke-tyska jurister, som någon enstaka gång ställes inför ett problem rörande tysk familjerätt, skulle kunna finna Massfellers båda volymer utgöra en genväg till kunskap om de bestämmelser som gäller på detta område.

H. D-s