Ur nordiska tidskrifter

 

Juristen. Nr 1. Ole Lando, Fremmed ret for skandinaviske domstole, s. 1—11.— Nr 4. W. E. von Eyben, Analogi, modsætningsslutning og omgåelse, s. 41—59. — Nr 15. Sv. Gram Jensen, Straffens grundproblemer, s. 227—234.
    Lov og rett. Nr 3. Emil Eriksrud, Lisenskontrakter og utnyttelse av knowhow, s. 97—115. — Henning Jakhelln, Ansiennitetshensyn ved oppsigelse i arbeidsforhold, s. 122—134.
    Läkartidningen. Nr 23. Börje Langton, Legala aspekter på transplantation och synpunkter på dödsbegreppet, s. 2371—2382.
    Nordisk försäkringstidskrift. Nr 1. Jan Hellner, Arbetsgivares skadeståndsansvar vid olycksfall i arbete, s. 57—76.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 1. Birger Stuevold Lassen, Verdenskonvensjonen, s. 1—11. — Svante Bergström, Romkonventionen, s. 12—28. — Lars Holmqvist, R-märke eller M-märke?, s. 29—43.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. 1966. Nr 5—6. Nils Retterstøl, Om misbruk av medikamenter med særlig henblikk på årsaksforhold og forebyggelse, s. 81—91.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1966. Nr 3. Klas Lithner, Ett års utskrivningsärenden, s. 249—262.
    Skattenytt. Nr 3. Sven Hallgren, Arvs- och gåvoskatt på livförsäkring, s. 118—125.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 1. Torsten Gihl, Om s. k. praktiska slutledningar m. m., s. 25—47. — Pierre Bonassies, Findes der fælles retsgrundsætninger for aftalers indgåelse?, s. 76—93. — Nr 2. Gunnar Aasland, Rettens stilling til partenes anførsler i tvistemål, s. 157—200. — Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 201—231.

A. K.