Lex Dalecarliae (Dalalagen) . . . Suecice et Britannice praefatus edidit Elias Wessén (Corpus Codicum Suecicorum Medii Aevi. Vol. XVII) Hafniae 1964. Sumptibus Einar Munksgaard. LXIII + 110 s.

 

Dalalagen (DL) är en av de intressantaste svenska landskapslagarna, rikt givande ur både rättshistorisk och filologisk synpunkt. Det enda bevarade manuskriptet, signerat B 54 och tillhörigt Kungl. Biblioteket i Stockholm, har nu på sedvanligt omsorgsfullt sätt utgivits i Munksgaards bekanta editionsserie av svenska medeltidsmanuskript. Utgåvan har ombesörjts av Wessén, som också författat en inledning, i vilken DL:s problematik avhandlas.
    I fråga om DL är det framför allt två problem, som sysselsatt forskarna, nämligen frågorna om lagens tillämpningsområde och om lagens ålder. Schlyter menade, när han 1841 gav ut lagtexten, att det rörde sig inte om en Dalalag utan om en äldre Västmannalag. En senare forskning har visat, att det verkligen är fråga om en Dalalag. På denna punkt torde nu allmän enighet råda. Så förhåller det sig inte i fråga om lagens ålder.
    DL har i allmänhet ansetts vara yngre än den år 1296 stadfästa Upplandslagen (UL). Vid utgivandet av DL i serien »Svenska landskapslagar» (1939) yttrade Holmbäck och Wessén i inledningen (s. XVIII), att DL ej kan vara äldre än UL, eftersom den hämtat mycket ur denna lag. I förordet till förevarande utgåva har emellertid Wessén kommit till annat resultat. Wessén anser nu DL representera ett äldre skede i rättsutvecklingen än UL och citerar med instämmande Ståhle, som tidigare (1955) betvivlat, att man kan påvisa något inflytande från UL i DL. Vad man tidigare uppfattat som påverkan behöver inte vara annat än ett äldre gemensamt rättstillstånd, forn svearätt eller i något fall kunglig stadgelagstiftning. Det borde i inledningen framhävts, att Hafström redan 1957 givit uttryck åt och motiverat denna nya uppfattning i en artikel »Dalalagen» i Kulturhistoriskt lexikon. Den av Hafström och sedermera Wessén hävdade uppfattningen är, såvitt jag kan förstå, fullkomligt riktig. DL ger en utomordentligt värdefull bild av hur svearätten sett ut före UL:s tillkomst.

P.-E. W.