Ur Svensk författningssamling

 

8. KK 13 jan. 1967 om övergången till högertrafik och hastighetsbegränsning m. m. i samband därmed.
10. KK s. d. om skyddsområden m. m.
30. KK 3 febr. 1967 ang. ändring i kung. d. 30 juni 1965 (nr 479) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner ang. inbördes rättshjälp m. m.
46. Lag 24 febr. 1967 om antalet statsdepartement och statsråd utan departement.
47. KK s. d. om ändring i stadgan d. 17 maj 1963 (nr 214) ang. statsdepartementen.
61. Lag 3 mars 1967 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 29 maj 1964 (nr 321) om kommunal trafikövervakning.
63. KK s. d. om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen d. 16 dec. 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m. m.
64. Lag s. d. om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
69—75. Lag 10 mars 1967 ang. ändring i lagen d. 5 mars 1937 (nr 73)om befordran med luftfartyg, m. m.
77—79. Lag 17 mars 1967 ang. ändring i lagen d. 12 juni 1942 (nr 350) om fornminnen, m. m.
83. K instruktion 10 mars 1967 för utrikesrepresentationen.
103. KK 14 april 1967 om ändring av bilagan till parkeringsbotskung. d. 16 sept. 1966 (nr 537).
115. KK 21 april 1967 om ändring i kung. d. 25 maj 1962 (nr 267) med särskilda bestämmelser för sjötrafiken.
132. K arkivstadga 26 april 1967 för statsdepartementen.
140—146. Lag 12 maj 1967 om ändring i utsökningslagen, m. m.

 

1 Vid denna redogörelses utarbetande har medverkat hovrättsassessorerna Åke Bouvin och Leif Ekberg. 

32—673005. Svensk Juristtidning 1967

 

498 Från lagstiftningsarbetet147—151. KK s. d. med vissa bestämmelser om handläggning hos kronofogdemyndighet, m. m.
157. K förordning s. d. ang. ändrad lydelse av 12 och 20 §§ förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
164. K Cirk. 12 maj 1967 till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m. fl.

219—220. K brev till socialstyrelsen 25 maj 1967 ang. anslag för budgetåret 1967/68 till Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl.
223. KK 9 juni 1967 om vissa ändringar i kungörelsen d. 6 maj 1964 (nr 107) ang. tillämpning av lagarna d. 30 dec. 1960 (nr 729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild med avseende å andra länder, m. m.
224—225. K Medicinalstyrelsens kungörelser 1 dec. och 30 dec. 1966 ang. upptagningsområden för statens rättspsykiatriska stationer; m. m.
226. KK 25 maj 1967 om tillämpningen av radioansvarighetslagen d. 30 dec. 1966 (nr 756).
229. Lag 9 juni 1967 om ändrad lydelse av 81 § konkurslagen.
255. KK 25 maj 1967 om ändring i arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
258. K instruktion 25 maj 1967 för statens vägverk.
266—269. Lag 9 juni 1967 ang. ändring i lagen d. 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag; m. m.
272. KK s. d. om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
278. KK s. d. om ändring i allmänna verksstadgan d. 3 dec. 1965 (nr 600).
281. KK 25 maj 1967 om ändrad lydelse av 20 § domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
292. KK s. d. med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpenreglerna 1950.
294. KK s. d. ang. tillämpningen av sjölagens bestämmelser om sjöförklaring och om utredning av särskild undersökningskommission (sjöförklaringskungörelse).
323. K förordning 9 juni 1967 om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
355. KK s. d. om ändring i stadgan d. 17 maj 1963 (nr 214) ang. statsdepartementen.
358—365. KK s. d. om ersättning till nämndemän m. fl., m. m.
366. KK s. d. om ändring i arbetsordningen d. 18 dec. 1964 (nr 884) för Göteborgs rådhusrätt.
369. K cirkulär till vederbörande statsmyndigheter om bemyndigande att sälja staten tillhörig fast egendom, m. m.
370—374. Lag s. d. om ändring i vattenlagen, m. m.
389. K förordning 25 maj 1967 ang. ändrad lydelse av 28 och 38 §§ förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt
419. KK 9 juni 1967 med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten.
420—421. Lag s. d. om flyttning av fordon i vissa fall, m. m.
425. K instruktion 25 maj 1967 för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna.
441. KK 9 juni 1967 om vissa avgifter i utsökningsmål m. m.
444. K instruktion 25 maj 1967 för statens naturvårdsverk.
455. KK 9 juni 1967 om ändring i ordningsbotskung. d. 16 sept. 1966 (nr 536).

S.R.