Justitiedepartementet. K. M:t har
    12 maj 1967 förordnat bl. a. statssekr. Ove Rainer till led. och dep.r. Ulf Nordenson till suppleant i styrelsen för Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u. p. a.;
    s. d. förordnat ass. i rr i Norrköping Bengt Karle att biträda med vissa uppg. i dep:t;
    25 maj 1967 förordnat överdir. Paul Tammelin som sakk. i dep:t;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Per-Erik Nilsson att biträda med vissa uppg. i dep.:t;
    9 juni 1967 förordnat fisk.-na i Svea hovr. Trygve Hellners och Per Jermsten att biträda med vissa uppg. i dep:t, Hellners fr. o. m. 1 juli 1967 och Jermsten fr. o. m. 23 juni 1967.
    Dep.chefen har
    10 maj 1967 förordnat ass. i Göta hovr. Erland Strömbäck till sekr. i skadeståndskomm.;
    23 maj 1967 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Erik Holmberg till sekr. i grundlagberedn.;
    26 maj 1967 förordnat landshövd. Per Eckerberg, tillika ordf., chefred. Olle Svensson, pressombudsman Manfred Nilsson, dir. Erik Braunerhielm, kanslir. Bengt Dennis och dep.sekr. Åke Fors till led. i utredn. om vidgad samhällsinformation;
    s. d. förordnat led. av riksd. II kamm. Sigurd Lindholm, tillika ordf., Bengt Wiklund, Essen Lindahl, Thorsten Larsson och Henning Gustafsson, chef.red. Tage Forsberg samt statssekr. Kjell-Olof Feldt till led. samt dir. Ivar Hallvig och Evert Larmen till experter i utredn. om dagspressens ekonomiska villkor;
    s. d. förordnat rättschefen Georg Ericsson till led. i utredn. om publiceringen av författningar m. m.;
    7 juni 1967 med motsv. entledigande av ass. i Svea hovr. Anders Knutsson förordnat ass. i Svea hovr. Allan Ekström till sekr. åt de sakk. rör. lagstiftn. om köp av lös egendom.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har
    9 juni 1967 förordnat dep.sekr. Lennart Johansson att vara dep.r. i dep:t och ass. i Svea hovr. Bertil Voss att vara kansliråd i dep:t, båda fr. o. m. 1 juli 1967.

 

Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har
    18 maj 1967 förordnat t. f. exp.chefen Edvard Reuterswärd att vara exp.chef i dep:t fr. o. m. 1 juli 1967;
    9 juni 1967 förordnat byrådir. i kammarkoll. Lars Ericson att vara regeringsrättssekr. i dep:t fr. o. m. 1 juli 1967.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 9 juni 1967 dels utnämnt ass. i Svea hovr. Per-Arnold Åström, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Curt Mejàre och ass. i Göta hovr. Ulla Maiander till rev.sekr., dels förordnat ass. i Svea hovr. Marc Calais och Bo Sederblad samt ass. i rr i Hälsingborg Björn Eilard att bestrida göromål som ank. på rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    12 maj 1967 utnämnt till hovrättsr. fr. o. m. 1 juli 1967 i Svea hovr. rev.sekr. Folke Andrén, tingsdom. i Solna dga Gunnar Lindh, e. rådm. i Sthms rr, ass. i hovr. Gösta Sandell och e. rådm. i Sthms rr, rev.sekr. Adolf Åslund samt i hovr. för Övre Norrland rådm. i rr i Luleå Birger Vallgårda;
    s. d. bev. pres. i hovr. för Västra Sverige Gunnar Lagergren tjänstledighet 1 juni—15 okt. 1967 och förordnat dels lagm. i hovr. Einar Holm att uppehålla pres.tjänsten med vik.lön, dels hovrättsr. i hovr. Åke Bonge att uppehålla Holms lagmanstjänst med vik.lön;
    25 maj 1967 utnämnt tingsdom. i Oxie och Skytts dga Jan Erik Elliot till hovrättsr. i hovr. över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 sept. 1967;

 

512 Personalnotiser    9 juni 1967 utnämnt lagm. i hovr. för Övre Norrland Bengt Sandström till lagm. i Svea hovr. fr. o. m. 1 juli 1967 och bev. honom tjänstledighet för att vara stf. för justitieomb.mannen;
    s. d. förordnat dels hovrättsr. i Svea hovr. Sven Nordell att inneha långtidsvik. på Sandströms lagm.tjänst dels hovrättsr. i hovr. Kjell Ericsson att 1 juli—31 dec. 1967 i hovr. bestrida göromål som ank. på lagm.;
    s. d. utnämnt tf lagm. i hovr. för Övre Norrland, häradshövd. i Västerbottens s. dga Sten Ohlsson till lagm. i hovr. fr. o. m. 1 juli 1967.