FREDE CASTBERG. Retten og staten. Oslo 1966. Universitetsforlaget. 112 s. Inb. kr. 12,80.

Den lättlästa boken är avsedd som en populär introduktion till rätts- och statslärans huvudproblem. I stort behandlas här, ehuru mera kortfattat, samma problem som i författarens ovan recenserade arbete och boken kan sägas utgöra en sammanfattning av detta. Ett tilltalande inslag är det tillägg med kortare excerpter ur representativa verk av olika författare, alltifrån Locke och Rousseau till Ross och Tingsten, varmed Castbergs egen framställning illustreras. Kan livligt rekommenderas som orientering på området för bredare allmänhet.

I. A.

 

Litteraturnotiser 563FRIEDRICH KUBLER. Feststellung und Garantie. Tübinger rechtswissenschaftliche Abhandlungen Bd 17. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen 1967. 230 s. (inkl. litteraturförteckning och sakregister). DM 27,00, Lw DM 31,50.

Avhandlingen polemiserar övertygande mot den användning av begreppet »abstrakt» avtal som förekommer i tysk civil- och handelsrätt även på obligationsrättens område (abstraktionen inom sakrätten behandlas icke i arbetet). Det påvisas vilka svårigheter som uppkomma genom begreppet och hur hithörande spörsmål kunna enklare och mera verklighetstroget angripas på det kausala avtalets grundval. Till jämförelse analyseras ingående fransk och italiensk rätt — något som knappast skulle i en motsvarande tysk avhandling ha skett för 30 eller 40 år sedan. Framställningen har i viss mån principiellt men däremot föga praktiskt intresse för svensk rätt. Hos oss har åtskilligt påområdet uppröjts redan genom Nils Alexandersons till avfattningen tämligen ålderdomliga men i sak så mycket mer givande doktorsavhandling år 1904 rörande »läran om penninganvisning».

Hj. Kgn


JÜRGEN BAUMANN. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Ein Lehrbuch. 4. Aufl.Bielefeld 1966. Verlag Ernst und Werner Gieseking. XXIV + 736 s. DM 34,50.

Till de klassiska, i ständigt nya upplagor utkommande läroböckerna och handböckerna i tysk straffrätt har sällat sig denna lärobok i straffrättens allmänna del, som sedan den utkom i sin första upplaga år 1960 har hunnitges ut i ytterligare tre upplagor. Förf., som är professor i Tübingen, använder med stor framgång en kombination av den amerikanska case-metoden med den traditionella tyska systematiken. Arbetet utgör en lättläst och stimulerande framställning av modern tysk straffrätt med dess icke ovanliga — för oss något främmande — hävdande av att straffets syfte är icke blott special- och allmänprevention utan också »Sühne» (d. v. s. försoning eller vedergällning).

H. T.

 

JÜRGEN BAUMANN. Grundbegriffe und System des Strafrechts. Eine Einführung an Hand von Fällen. Stuttgart 1962. W. Kohlhammer Verlag. 113 s. DM 7,80.

Detta översiktliga häfte över straffrättens grundläggande begrepp och dess system ansluter sig till prof. Baumanns stora lärobok i straffrättens allmänna del. Dess syfte är att ge en introduktion i straffrättsstudiet med hjälp av case-metoden i tysk utformning.

H. T.


JÜRGEN BAUMANN. Entwurf eines Strafgesetzbuches. Allgemeiner Teil. Tübingen 1963. J. C. B. Mohr. 54 s. DM 4,50. — Recht und Staat Heft 274/275.

Som ett inlägg i debatten om en ny tysk strafflag har prof. Baumann här framlagt ett eget förslag till en sådan strafflags allmänna del. Förslaget präglas av en strävan att åstadkomma en lag, som ger upphov till få tolkningssvårigheter, som innebär minskad omfattning av det kriminaliserade området och som inskränker användningen av frihetsstraff.

H. T.