564 LitteraturnotiserALBERT REPS. Einführung in die praktische Kriminalpsychologie. Mit einem Geleitwort von Rudolf Sieverts. 2. vollständig umgearb. Aufl. Stuttgart 1967. Ferdinand Enke Verlag. VII + 200 s. DM 22,00.

 

Förevarande arbete är avsett att vara en lärobok i psykologi för kriminalvårdspersonal. Det har givits en starkt populärvetenskaplig prägel av sin förf., som är psykolog och läkare, tydligtvis av en idealistisk och litterärt inriktad skola, med erfarenhet före andra världskriget. H. T.

 

RÜDIGER HERREN. Die Gesinnung im Rahmen der vorsätzlichen Tötungsdelikte, insbesondere beim Mord. Basel 1966. Verlag für Recht und Gesellschaft. XIV + 92 s. SchwFr. 21,00. — Schweizerische Criminalistische Studien Vol. 12.

 

Enligt art. 112 i 1937 års schweiziska strafflag är det en försvårande omständighet vid mord att gärningsmannen begått sitt brott med »särskilt förkastligt sinnelag» (Gesinnung). Detta indragande av gärningsmannens motiv och psykologiska inställning till sitt brott i brottsbeskrivningen tar förf., som är stf. direktor för Institut für Kriminologie und Strafvollzugskunde vid universitetet i Freiburg im Breisgau, till utgångspunkt för en undersökningav kriminologiska och straffrättsliga problem jämte en analys av förhållandet mellan kriminologi och straffrätt. H. T.

 

HERMANN MANNHEIM. Deutsche Strafrechtsreform in englischer Sicht. München und Berlin 1960. C. H. Beck. 140 s.

 

Prof. Mannheim, som emigrerade till England och blev en pionjär för kriminologisk forskning vid London School of Economics, har i detta arbete samlat tre föredrag, som han hållit inför tysk publik, och sammanfört dem meden uppsats som tidigare publicerats i Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Uppsatsen handlar om förslaget till en ny tysk strafflag, medan föredragen behandlar den straffrättsliga behandlingen av unga lagöverträdare i England, det engelska systemet med villkorlig dom (probation) ur juristens och socialarbetarens synpunkter samt utvecklingstendenser i den kriminologiska forskningen. H. T.

 

EDWARD GREEN. Judicial Attitudes in Sentencing. A Study of the Factors underlying the Sentencing Practice of the Criminal Court of Philadelphia. London 1961. Macmillan. VIII + 149 s. 25 sh. — Cambridge Studies in Criminology Vol. XV.

 

I de anglo-amerikanska rättsordningarna har domstolarna stora diskretionära befogenheter vid fastställande av påföljder för brott. Detta kan till en del förklara det stora intresse, som kriminologer och sociologer särskilt i Amerika visat domstolarnas verksamhet. Förevarande arbete behandlar —trots att det utkommit vid Institute of Criminology i Cambridge — praxis vid en domstol i Philadelphia och utgör ett försök att bestämma och mätade faktorer, som påverkat domstolen vid dess val av påföljder. Förf. har därvid beaktat icke blott de omständigheter som rör brottet och brottslingen utan även domstolens sammansättning, åklagarens roll och det sätt på vilket den tilltalades talan föres. H. T.