Ungdomsvårdsskolorna år 1966. I statistiska centralbyråns meddelande nrR 1967: 21 lämnas vissa uppgifter om verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna under år 1966.
    Det totala antalet inskrivna elever utgjorde vid årets utgång 1 729, varav 322 vid skolhem och 1 407 vid yrkesskola. Av skolhemseleverna var 224 pojkar och 98 flickor. Av yrkesskoleeleverna var 995 pojkar och 412 flickor. Drygt hälften av de inskrivna eleverna vårdades inom skola, medan vården för de övriga ägde rum utom skolan.
    Antalet nytillkomna elever under året uppgick till 903 mot 843 föregående år. Som anledning till omhändertagandet uppgavs biltillgrepp för 47 % av pojkarna och andra egendomsbrott för 90 %. Alkohol- och narkotikamissbruk uppgavs beträffande 39 %, vagabondering och arbetsovilja beträffande 33 %. Detta skäl anfördes för 79 % av flickorna, alkohol- och narkotikamissbruk för 47 %, sexuell vanart för 36 % och egendomsbrott för 45 %.
    Under året skrevs 796 elever ut, varav 543 på grund av att ändamålet med

 

Notiser 581vården uppnåtts (67 § a barnavårdslagen), 65 för vård på annat sätt (67 § b), 120 för avtjänande av straff (67 § c) och 68 av åldersskäl (67 § d). Av de elever som skrevs ut jämlikt 67 § a skrevs 246 ut med bibehållen samhällsvård. Den genomsnittliga vårdtiden för dem som skrevs ut från yrkesskola jämlikt 67 § a hade utgjort för pojkarna 693 dagar, varav 334 dagar inom skola, och för flickorna 900 dagar, varav 378 dagar inom skola.

A. K.