AXEL HÄGERSTRÖM. Socialfilosofiska uppsatser. Inledning av Martin Fries. Sthm 1966. Orion/Bonniers. 216 s. Kr. 34,50.

 

I något förändrat skick framträder i en nyutgåva den föreliggande uppsatssamlingen (jfr SvJT 1940 s. 630). Hägerströms text återges självfallet utan sakliga ändringar, medan den av Fries skrivna inledningen helt omarbetats. Däri ägnas nu mindre utrymme än tidigare åt Hägerströms kunskapsfilosofi och verklighetsteori utan framställningen avser främst grundtankarna i hans s. k. praktiska filosofi, »dvs. hans emotiva värdeteori och dess konsekvenser för hans moral- och rättsfilosofi». Mot bakgrunden av denna redogörelse tar Fries upp vissa centrala frågor till kort diskussion, t. ex. det gamla tvisteämnet huruvida Hägerströms värdeteori, konsekvent genomförd, leder till en praktisk moralnihilism. Den nya upplagan har utökats med ett detaljerat person- och sakregister, som förhöjer bokens praktiska användbarhet. Doc. Fries' mångåriga verksamhet för utgivande av Hägerströms mindre skrifter i flera uppsatssamlingar har på ett ytterst förtjänstfullt sätt gjort filosofens insatser tillgängliga för en vidare läsekrets och är av stor betydelse ej minst för jurister med teoretisk intresseinriktning.

I. A.