644 LitteraturnotiserBERTIL BRINCK, OLA NYQUIST, BIRGER OHLSON. Straffrätt. Grundläggande lärobok i allmän straffrätt enligt brottsbalken. Under medverkan av professorIvar Agge. 2 uppl. Sthm 1965. Förlaget Brinck & Ohlson. 452 s. Inb. kr. 35,00.

 

År 1961 utgav författarna, som samtliga tjänstgjort som lärare vid Statensvpolisskola, en lärobok i straffrätt, avsedd för undervisningen vid polisskolorna (se SvJT 1963 s. 725 ff.). Efter tillkomsten av brottsbalken utgav författarna år 1964 med viss medverkan av professor Ivar Agge denna lärobok i en utvidgad och avsevärt omarbetad utgåva, som här föreligger i sin andra upplaga. Arbetet är en fullständig lärobok över den allmänna straffrätten (inkl. på följdssystemet), som är mycket väl anpassad till behovet vid polisundervisningen. Trots att framställningen med nödvändighet fått göras tämligen koncentrerad, har författarna genomgående lyckats ge nyanserade och innehållsrika kommentarer till flertalet stadganden i brottsbalken. Liksom den ursprungliga utgåvan präglas den nya av pedagogisk skicklighet och erfarenhet och av stor förtrogenhet med lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Såvitt anm. kunnat finna är bokens innehåll alltigenom pålitligt och korrekt.  

H. T.

 

STIG JUNGEFORS och E. WALBERG. Smugglingslagstiftningen. Kommentar till lagen om straff för varusmuggling m. m. Sthm 1961. Norstedts. 208 s. Inb. kr. 24,00.

 

Trots den tid som förflutit sedan denna kommentar utgavs är den väl värd en anmälan. Införandet av 1960 års varusmugglingslag och därmed sammanhängande lagstiftning innebar en avsevärd förenkling och förbättring av den tidigare gällande lagstiftningen om olovlig införsel och utförsel av gods. Förändringarna var stora: enklare och tydligare brottsbeskrivningar, avskaffande av normerade böter, rationellare och enhetligare förverkanderegler, en översyn av hela den vildvuxna floran av författningar om in- och utförsel samt avskaffande av tullmålsdomstolarna och införande av särskilda regler för handläggning av bagatellartade fall. Till grund för den nya lagstiftningen låg ett mycket välgjort och grundligt betänkande av Walberg och Jungefors.
    Kommentaren, som i huvudsak bygger på förarbetena, har författats av Jungefors och granskats av Walberg.
    Som en grund för den egentliga kommentaren inledes arbetet med —förutom avsnitt om smugglingslagstiftningens bakgrund och huvuddrag — en instruktiv översikt över det tekniskt rätt invecklade systemet för tullkontroll å transportmedel och gods samt en orientering över varusmugglingslagens tillämpningsområde med en redogörelse för författningar rörande import- och exportförbud.
    Kommentaren till varusmugglingslagen, som därefter följer, karakteriseras av en ingående analys av samtliga stadganden, baserad på en fullständig genomgång, icke endast av förarbetena utan även av rättspraxis och litteratur. Där klarlägges på ett övertygande sätt många besvärliga problem, t. ex. det komplicerade införselbegreppet, de subjektiva rekvisiten, förhållandet mellan försök och fullbordat brott samt förverkandereglernas tillämpning.
    Boken avslutas med kommentarer till 1960 års lag om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker samt till vissa andra författningar.
    Efter ikraftträdandet av varusmugglingslagen har endast två rättsfall rö-

 

Litteraturnotiser 645rande varusmuggling refererats i rättsfallssamlingarna (NJA 1961 s. 724 och SvJT 1963 rf s. 40), av vilka det första rörde tillämpningen av ny eller gammal lag beträffande ett brott begånget år 1957. Bristen på rättsfall må vara beklaglig från rättsvetenskaplig synpunkt, men den måste nog uppfattas som ett gott betyg för lagstiftningen och kommentaren. 

H. T.