HUBERT SCHORN. Der Schutz der Menschenwürde im Strafverfahren. Bingen am Rhein 1963. Luchterhand. 150 s. DM 14,80. — Strafrecht Strafverfahren Kriminologie Band 1.

 

MAX KOHLHAAS. Die Stellung der Staatsanwaltschaft als Teil der rechtsprechenden Gewalt. Neuwied und Berlin 1963. Luchterhand. 95 s. DM 8,50. — Samma serie Band 2.

 

GERHARD GRETHLEIN. Problematik des Verschlechterungsverbotes im Hinblick auf die besonderen Massnahmen des Jugendrechts. Neuwied und Berlin 1963. Luchterhand. 170 s. DM 15,50. — Samma serie Band 3.

 

GUSTAV NASS. Ursprung und Wandlungen des Schuldbegriffs. Neuwied und Berlin 1963. Luchterhand. 137 s. DM 13,80. — Samma serie Band 4.

 

WALTER BUSCHMANN. Die Praxis des Steuerstrafrechts. Neuwied und Berlin 1963. Luchterhand. 99 s. DM 8,50. — Samma serie Band 5.

 

MAX HIRSCHBERG. Das amerikanische und deutsche Strafverfahren in rechtsvergleichender Sicht. Neuwied und Berlin 1963. Luchterhand. 87 s. DM 9,20.— Samma serie Band 6.

 

ANDREAS HAMANN. Grundgesetz und Strafgesetzgebung. Neuwied und Berlin 1963. Luchterhand. 89 s. — Samma serie Band 7.

 

De här upptagna arbetena utgör de första sju banden i en skriftserie om straffrätt, straffprocessrätt och kriminologi, som utges av senatspresident Ernst Heinitz, professor Gerhard Kielwein och dr Wolfgang Ullrich. Serien utgöres av lättlästa och typografiskt trevligt utformade monografier av relativt begränsat omfång. Flertalet författare är praktiskt verksamma jurister.
    Några av arbetena lägger statsrättsliga aspekter på straffprocess och straffrätt. Sålunda utgör band 1 en undersökning av i vilken utsträckning den tyska straffprocessen fyller kravet i 1949 års västtyska grundlag på att människovärdet (»Würde des Menschen») aktas och skyddas i all statlig maktutövning. Band 7 är ett inlägg i debatten om förslagen till ny västtysk strafflag med statsrättslig utgångspunkt. Band 2 behandlar åklagarorganisationens ställning i samhälle och rättsskipning med tonvikt på statsrättsliga synpunkter.

 

648 Litteraturnotiser    De övriga arbetena rör andra problemkretsar.
    I band 3 rör det sig om rättssäkerhetsproblem i ungdomsstraffrätten, närmare bestämt i vilken utsträckning förbudet mot reformatio in peius kan gälla i det för ungdomar avsedda specialpreventivt utformade reaktionssystemet.
    Ett försök att ur kulturantropologisk synpunkt analysera uppkomsten och utvecklingen av skuldbegreppet i tysk straffrätt göres i band 4.
    Band 5 ger en värdefull orientering över straffbestämmelserna i den tyska skattestraffrätten (tredje delen av Reichsabgabenordnung) och deras användning i praxis.
    Band 6, slutligen, är en komparativ undersökning, i vilken förf. konfronterar den tyska straffprocessen med den amerikanska och därvid speciellt staten New Yorks straffprocessueila lagstiftning.

H. T.