Göttinger Atomrechtskatalog. Institut für Völkerrecht der Universität Göttingen. Göttingen 1966. Band I 363 s., II 355 s., III 364 s.

 

    Man skulle kunna tro att atomenergirätt är ett ganska speciellt område av än så länge begränsat intresse. Taget i vidsträckt mening inrymmer emellertid atomenergirätt ansvarighetsfrågor och försäkringsspörsmål, särskilda aspekter på uppfinnar- och patenträtt, gruvlagstiftning och transporträtt, ett omfattande författningskomplex beträffande strålskydd etc. Härtill kommer att det på atomenergiområdet föreligger ett vidsträckt internationellt samarbete med överstatliga organisationer och överenskommelser mellan myndigheter och företag i en rad länder. Också detta kräver sin rättsliga belysning.
    Kärnkraftens snabbt växande betydelse inte bara för energiförsörjningen utan också för näringslivet och samhällsekonomin över huvud taget gör att det finns anledning för många att studera hithörande frågor. En god överblick över litteraturen på området ges i en bibliografi som under 1966 publicerats av Institutet för folkrätt vid universitetet i Göttingen under ledning av professor Georg Erler (Göttinger Atomrechtskatalog 1965). Bibliografin föreligger i tre band och omfattar tiden 1958—65. På ett synnerligen klartsätt redovisas ca 4 500 titlar under ett trettiotal rubriker, vartill kommer en redovisning för varje land om kärnkraftutveckling och aktuella synpunkter på atomenergins olika avsnitt i landet i fråga. Inte minst denna länder visa sammanställning är värdefull för den som vill bilda sig en uppfattning om hur man på olika håll i världen bedömer förutsättningarna för kärnkraft. Som ett bevis på fullständigheten må nämnas att man återfinner även Vatikanstaten bland de olika länderna med ett verk om »Mänsklighetens problem i atomkriget — Pius XII och kärnvapenfrågan». Bibliografin är mycket systematiskt uppbyggd med ett par hundra uppslagsord, varav många har utförliga underrubriker, där man har angivit de olika titlar som berör den aktuella frågan.
    Bibliografin fyller höga krav på fullständighet. Som exempel kan nämnas att under allmänna framställningar av folkrätten redovisas en broschyr av Richard Sandler om internationellt atomenergisamarbete, som utgavs av Utrikespolitiska institutet 1958. Ifråga om ansvarighet och försäkring, vilket är frågor av stor praktisk betydelse, redovisas drygt 400 arbeten däribland en del tidskriftsartiklar som annars kan vara svåra att få tag på.
    Det kan slutligen tilläggas att bibliografins användbarhet ökas av att den är skriven på såväl tyska som engelska och franska.

M. S.