Betänkande om firma m. m. Firmautredningen har överlämnat betänkande benämnt »Firmaskydd» (SOU 1967:35).
    Utredningens huvuduppgift har varit att reformera firmalagstiftningen. Arbetet har bedrivits i samverkan med kommittéer i Danmark, Finland och Norge. Som resultat av det nordiska samarbetet föreligger nu lagförslag som i sina mest väsentliga delar överensstämmer. Vid utarbetandet av förslagen har man eftersträvat en anpassning främst till den nyligen reviderade lagstiftningen om varumärke som även är en produkt av nordiskt samarbete.
    Den nuvarande firmalagen, 1887 års lag om handelsregister, firma och prokura, ersättes enligt förslaget av tre särskilda lagar: en allmän firmalag, en lag om handelsregister och en lag om prokura. Förslaget till lag om prokura får ses som ett provisorium i avbidan på en revision av avtalslagen.
    Utredningsarbetet har aktualiserat frågor om namnskydd utanför den egentliga firmalagstiftningen. Utredningen har därför även framlagt förslag till lagstiftning om skydd för ideell förenings och stiftelses namn.
    Förslaget till firmalag innefattar i motsats till gällande lagstiftning en fullständig reglering av firmaskyddet. Den nuvarande svenska firmalagstiftningen är knapphändig. De direkta lagbestämmelserna om firmaskydd avser huvudsakligen det administrativa skydd som uppnås genom registrering.
    Med firma förstås enligt förslaget namn varunder näringsidkare driver sin verksamhet och som han vid därvid förekommande underskrifter tecknar. Firma är alltså liksom nu sådant särskilt namn som användes i näringsverksamhet.
    Förslaget omfattar både registrerade och oregistrerade kännetecken. En annan nyhet är att firmaskydd skall kunna förvärvas inte bara, som för närvarande, av bokföringsskyldiga näringsidkare (köpmän) utan av alla slag av näringsidkare, vilket får betydelse särskilt med hänsyn till enskilda näringsidkare. Även statliga inrättningar får uttryckligen firmaskydd genom förslaget.
    Som primär form för förvärv av firmarätt uppställes registrering. Med skydd på grund av registrering har likställts skydd genom inarbetning.
    I motsats till gällande rätt uppnås enligt förslaget inte något firmaskydd i egentlig mening genom ibruktagande. Undantag härifrån göres i fråga om firma som består av näringsidkarens eget släktnamn. Släktnamn som firma skyddas liksom för närvarande utan registrering eller inarbetning.
    Särskiljningsförmåga är enligt förslaget ett allmänt villkor för skydd.
    Rätten till kännetecken innebär att annan inte får använda förväxlingsbart kännetecken som firma, d. v. s. för att känneteckna näringsföretag och yttringar av företagets verksamhet i form av varor eller tjänster. För registrerad firma gäller skyddet i första hand inom det område för vilket firman registrerats.
    Enligt förslaget får firma överlåtas i samband med överlåtelse av näringsverksamhet. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas på alla slags firmor.
    Någon genomgripande omläggning av systemet för registrering av firma föreslås inte då firmaregistreringen inom en överskådlig framtid kan tänkas bli helt överflyttad till automatisk databehandling.

 

Notiser 671    Firmaregistrering som skett i strid mot lagen skall kunna hävas. Fråga om hävande skall bara kunna prövas av domstol.
    I förslaget till firmalag har upptagits ett flertal regler avsedda att skydda allmänheten mot vilseledande genom firma. Vid firmaintrång skall dessutom tillämpas samma sanktionssystem som vid varumärkesintrång enligt varumärkeslagen.
    I förslaget till lag om handelsregister har upptagits bestämmelser om handelsregister och registrering i sådant register. Handelsregister skall inte längre föras kommunvis utan enligt förslaget skall bara ett handelsregister finnas för varje län. Detta medför att nuvarande system med särskilda registerförare i vissa kommuner avskaffas och att länsstyrelsen ensam blir registreringsmyndighet. I handelsregister skall förutom enskilda näringsidkare och handelsbolag kunna införas ideella föreningar och stiftelser som idkar näring. I förslaget begränsas registreringsskyldigheten till handelsbolag.
    Lagförslaget om ideell förenings och stiftelses namn ger såväl ideell föreningsom stiftelse möjlighet att registrera sitt namn och därigenom få skydd för detta. Registreringen är helt frivillig och bara avsedd för sådana organisationer som anser sig ha särskilt behov av namnskydd. Registrering föreslås ske i särskilt register hos patent- och registreringsverket. Har ideell förenings eller stiftelses namn blivit allmänt känt får föreningen eller stiftelsen skydd för namnet oberoende av registrering.
    Även emblem och annat kännetecken som föreningen eller stiftelsen använder vid sidan av namnet skyddas enligt förslaget. Skydd förvärvas på samma sätt som för namnet.
    För registrering kommer att gälla liknande förutsättningar som vid registrering av firma enligt förslaget till firmalag. Namn får t. ex. ej vara vilseledande eller göra intrång i annans känneteckensrätt eller andra intressen av privaträttslig karaktär.
    Registrering skall gälla från dagen för registreringsansökningens ingivande till dess tio år förflutit från registreringsdagen. Registrering förnyas varje gång för tio år.
    Om ideell förenings eller stiftelses namn registrerats i strid mot lagen skall registreringen kunna hävas av domstol.

B. E. Å.