Justitiedepartementet. K. M:t har
    22 sept. 1967 förordnat fisk. i Svea hovr. Sigvard Holstad att biträda med vissa uppg. i dep:t fr. o. m. 1 okt. 1967 och
    6 okt. 1967 förordnat vattenrättsdom. i Nedre Norrbygdens vattendomstol Lennart Persson att biträda med vissa uppg. i dep:t.
    Dep.chefen har
    4 sept. 1967 med motsv. entledigande av f. d. gen.dir. Arthur Engel förordnat gen.dir. Bror Rexed till led. i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten och 2 okt. 1967 förordnat bitr. skolöverläk. Karin Eek att under tjänstledighet för tf avdeln.dir. Olov Österling 15 okt. 1967—15 aug. 1969 vara ers. för gen.dir. Hans Löwbeer i samarbetsorganet,
    7 sept. 1967 med motsv. entledigande av dep.rådet Ulf Nordenson förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Eric Essén till sakk. i utredn. ang. nordiskt institut för komparativ rätt,
    25 sept. 1967 med motsv. entledigande av dep.rådet Rune Berggren förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Erik Holmberg till huvudsekr. åt grundlagberedn.,

 

672 Personalnotiser II    s. d. förordnat dir. James Brade till huvudsekr. åt utredn. ang. frågan om vidgad samhällsinformation m. m.,
    s. d. förordnat rektorn Lars Furhoff till sekr. åt utredn. om dagspressens ekon. villkor.