Ur Svensk författningssamling 1966

 

406. KK 29 juni 1966 ang. tillämpning av lagen d. 10 dec. 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang. underhåll till barn.

 

1 Vid denna redogörelses utarbetande har medverkat hovrättsassessorn Åke Bouvin och hovrättsfiskalen Ingemar Cosmo. 

70 Ur Svensk författningssamling 1966407. Transumt av K. M:ts brev till hovrätten över Skåne och Blekinges. d. ang. ändrad judiciell indelning i Kristianstads och Malmöhus län.

408. Transumt av K. M:ts brev till hovrätten för Övre Norrland s. d. ang. Skellefteå stads förenande i judiciellt avseende med Västerbottens norra domsaga.

415—422. Lag 3 juni 1966 om ändrad lydelse av 21 kap. 20 § brottsbalken m. m.

436. KK 22 juli 1966 om undersökning av militära luftfartsolyckor.

437. KK s. d. om ändrad lydelse av taxan d. 14 okt. 1960 (nr 560) för tjänsteförrättningar vid statens rättsläkarstationer.

441. KK 29 juli 1966 om ändrad lydelse av 13 § kung. d. 29 juni 1964 (nr 567) med vissa bestämmelser ang. tillämpningen av lagen d. 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål.

445—449. KK 22 juli 1966 om ändrad lydelse av 7 § 2 och 3 mom. allmänna resereglementet d. 21 nov. 1952 (nr 735), m. m.

453. Lag 29 juli 1966 om vad som är fast egendom.

454—458. Lag s. d. om företagsinteckning, m. m.

507. KK 9 sept. 1966 om ändring i lantmäteritaxan d. 13 maj 1960 (nr 332).

508—509. KK s. d. om ändring i stadsmätningstaxa I och II d. 13 maj 1960 (nr 333—334).

536. Ordningsbotskungörelse 16 sept. 1966.

537. Parkeringsbotskungörelse s. d.

547. KK 30 sept. 1966 ang. ändrad lydelse av 13 § kung. d. 9 april 1965 (nr 98) om polisregister m. m.

564. KK 4 nov. 1966 om rikets indelning i polisdistrikt.

565. KK 28 okt. 1966 om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m. m.

566. K instruktion s. d. för utskrivningsnämnderna.

567. K instruktion s. d. för psykiatriska nämnden.

572—575. KK 11 nov. 1966 ang. ändring av den vid kung. d. 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m. fogade tabellen, m. m.

585. KK 18 nov. 1966 ang. tillämpningen av lagen d. 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m. m.

602. KK s. d. om skyldighet att inhämta utdrag av allmänna kriminalregistret. 

612. KK 25 nov. 1966 om ändring i kung. d. 6 nov. 1964 (nr 635) ang. underrättelse om dom i vissa brottmål m. m.

613. KK s. d. ang. tillämpningen av lagen d. 16 juni 1966 (nr 301 om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

632. K instruktion s. d. för statens rättspsykiatriska stationer.

645—651. Lag 16 dec. 1966 ang. ändrad lydelse av punkterna 1 och 2 i bestämmelserna om införande av lagen d. 29 juli 1966 (nr 453) om vad som är fast egendom, m. m.

652. KK 2 dec. 1966 om ändring i länsstyrelseinstruktionen d. 30 maj 1958 (nr 333).

664—667. Lag 16 dec. 1966 med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, m. m.

673—677. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., m. m.

678. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 16:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.

680. Lag s. d. om ändring av vissa underhållsbidrag.

700—708. Lag 16 dec. 1966 om vissa gemensamhetsanläggningar, m. m. 

755. Radiolag 30 dec. 1966. 

756. Radioansvarighetslag s. d.

S. R.