Svensk juridisk litteratur 1965 och

1966

 

Förteckning upprättad av justitierådet NILS REGNER

 

Förteckning för åren 1957—1964 se SvJT 1959 s 406—445, 1962 s 93—135, 1963 s 677—715 och 1965 s 490—538. Några recensioner m. m. av år 1965 redovisas i förteckningen 1965.

 

Bibliografiskt m. m.

 

    Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1964 och 1965. Utgav riksdagsbiblioteket (1965)
    Statliga betänkanden 1961—1965, av Sven Holmstedt, SOU 1966: 19 (170 s)
    Svensk bokkatalog för åren 1956—1960 I—II (1965)
    Jens Söndergaard Oversigt over juridiske böger udkommet 1964—1966, Juristen 1965 s 435, 1966 s 156, 396, 1967 s 203
    Knud Waaben Dansk juridisk litteratur 1961—1965, SvJT 1966 s 468
    L E Taxell Juridisk litteratur i Finland 1964—1965, SvJT 1966 s 550
    Tore Sandvik Norsk juridisk litteratur 1964 och 1965, SvJT 1965 s 4471966 s 371
    Bibliographie des deutschen Rechts in englischer und deutscher Sprache (Karlsruhe 1964, 584 s). Anm i SvJT 1966 s 358, 427
    Juridiska biblioteket. Urval av litteratur som förvärvats under 1965 och 1966, TSA 1966 s 106, 1967 s 87
    Sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1911—1960, upprättat av C G Lidberg (1965, 113 s)
    FT. Register 1938—1962. Tillägg till FT 1965 (27 s)
    NIR. Register med rättsfallssamling åren 1956—1962 av Frithiof Lindström (1966, 120 s). Anm av Julie Olsen NIR 1966 s 357, Leif Sevón JFT 1966 s 365 — SvJT 1966 s 613
    ND. Hovedregister 1952—1961 ved P Gram (Oslo 1963)
    Skattenytt. Register för åren 1951—1962 utarb av Karl-Gustaf Skoog och Hans Thorell (1964, 111 s)
    SvJT. Register 1956—1965 upprättat av Hugo Digman och Johan Lind (1966, 168 s)
    Svensk rättspraxis. Specialregister för översikterna över svensk rättspraxis, SvJT 1966 och i registret för 1956—1965
    Carl Jacob Arnholm Svensk Juristtidning 50 år. En hilsen til jubileet, SvJT 1966 s 1J L Frost UfR 1966 s 111, A V Kruse Juristen 1966 s 181
    Teori och praxis. Skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren (1964) anm av Fritjof Lejman SvJT 1966 s 532, Peter Lödrup TfR 1967 s 258
    Studier i civilrätt och internationell rätt tillägnade Håkan Nial, juris professor, rektor vid Stockholms universitet, vid hans avgång från professuren i civilrätt samt internationell privaträtt den 30 juni 1966 av kolleger, lärjungar och vänner (1966, 564 s). Anm av Bertil Bengtsson SvJT 1967 s 37, Gunnar Sterner NIR 1966 s 358

 

726 Nils Regner    Förteckning över Håkan Nials skrifter 1928—1965, Festskrift till Nial (1966) s 553
    Bibliografi över Östen Undéns tryckta vetenskapliga och politiska skrifter 1906—1966, utg av Uno Willers (1966, 81 s)
    Scandinavian studies in law, ed by Folke Schmidt. Vol 9 1965 (1965, 279 s) — Vol 10 1966 (1966, 342 s). Anm i Juristen 1967 s 40, Lov og rett 1966 s 143, SvJT 1967 s 127
    Sture Petrén Till det 24:e nordiska juristmötet vid dess öppnande 31 aug 1966, SvJT 1966 s 385 — Ang mötet Anders Knutsson s 565

 

Allmänna verk m. m.
    Sveriges rikes lag 1965 och 1966, utg av C G Hellquist (1965, 1966)
    Juridikens källmaterial av Hilding Eek, Kurt Grönfors, Jan Hellner, Hans Thornstedt, Lennart Vahlén och Lars Welamson (4 u 1965, 162 s)
    Norstedts juridiska handbok. 8 omarb u ombesörjd av Bengt Lambe (1966, 1747 s)
    Ulf Cervin Problem och skisser för nybörjarkurs i civilrätt (kompendium Lund 1965, 69 s)
    Kurt Grönfors Några synpunkter på tvingande rättsregler i civilrätten, Festskrift till Nial (1966) s 204
    Henrik Hessler Några punkter om allmän sakrätt, Festskrift till Nial (1966) s 272
    Phillips Hult Värdepappersrätt. 5 u ombesörjd av Henrik Hessler (1966, 180 s)
    Åke Lögdberg Om personlighetsrätt, Festskrift till Nial (1966) s 358
    Åke Malmström Civilrätt jämte några grunddrag av den allmänna rättsläran. Lärobok för nybörjare (2 u 1966, 342 s)
    Fritjof Lejman Anm av W E von Eyben, Panterettigheder (2 u Kbhvn 1963, 420 s) och Formuerettigheder (2 u Kbhvn 1963, 438 s), TfR 1965 s224, 517
    Henrik Hessler Anm av Sjur Brækhus och Axel Hærem, Norsk tingsrett (Oslo 1964, 688 s), SvJT 1966 s 298
    Ang sakrätt i övrigt se JB och HB

 

    Hjalmar Karlgren Kollegium i allmän obligationsrätt I—II. Anteckningar efter föreläsningar, genomsedda och kompletterade (kompendium Lund 1966, 160 s) — Valda delar av handelsrätten. Anteckningar efter föreläsningar (kompendium Lund 6 u 1964, 91 s)
    Knut Rodhe Lärobok i obligationsrätt (1966, 287 s) Institutet för rättsvetenskaplig forskning 47. Anm av Bertil Bengtsson SvJT 1967 s 293, StigJörgensen UfR 1967 s 36 — Några frågor rörande friskrivningsklausuler, NFT 1965 s 19
    L E Taxell Avtalsbrott och påföljd, Festskrift till Nial (1966) s 493
    Hugo Tiberg Mellanmansrätt (1965, 113 s). Anm av Kurt Grönfors SvJT 1966 s 355, Stig Jörgensen UfR 1966 s 229

 

    Anders Bruzelius Rättskunskap. I, Rättsreglerna (2 u 1965, 238 s). II, Exempelsamling (2 u 1964, 154 s)
    Curt Böre Rättskunskap (3 u 1966, 191 s)

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 727    Josef Fischler Schwedisches Handels- und Verfahrensrecht für die Wirtschaftspraxis (2 u Heidelberg 1965, 222 s) — SvJT 1966 s 358
    Stig Gustafsson Hemmets juridik (1965, 142 s)
    Folke Lindberg Handelsrätt (7 u 1965, 198 s)
    Lennart Lindestam och Göte Magnusson Handelsrättens grunder (2 u 1965, 155 s)
    Norstedts formulärbok. Anmälningar, ansökningar, bouppteckning. Utarb av Axel Lindskog (4 u 1965, 210 s)
    Knut Norström Familjen och skolans ansvar (1966, 269 s)
    Sven Nylin Rättskunskap (5 u 1966, 88 s)
    Tore Petrén Domstolar, departement och ämbetsverk (4 omarb u 1966, 139 s)
    Birgit Ragnå Vem hjälper? Vem råder? Handbok i sociala frågor (7 omarb u 1965, 185 s)
    Jan Ramberg och Robert Romlöv Rättskunskap (1965, 217 s)
    Carl Sandblom och Göran Luterkort Rättskunskap (1966, 198 s)
    Åke Victorin Bygga eget. Vad säger lagen? Marken, byggandet, finansieringen, att äga fastighet, allemansrätten (1965, 122 s)

 

    Nordiska rådet. Session 13, 1965 (i Reykjavik, Sthlm 1965, 2 141 s) — 14. session 1966 (i Köpenhamn, Sthlm 1966, 1 927 s) — Gustaf Petrén Nordiska rådets trettonde och fjortonde sessioner, SvJT 1965 s 201, 1966 s 302
    Nordic cooperation. Conference organised by the Nordic council for international organisations in Europe, Hässelby 3—4 June 1965, NU 1965:9 (127 s) — Fransk uppl NU 1966:1 (137 s)
    Översikt över lagar tillkomna genom nordiskt samarbete, NU 1965: 2 (36 s)— Häri Rolf Greve Litteratur ang nordiskt samarbete på lagstiftningens område
    Nils Herlitz Nordisk gemenskap i offentlig rätt. Blickar tillbaka och framåt, NAdmT 1965 s 194
    Kai Korte Det nordiska lagsamarbetet och Nordiska rådet, NAdmT 1966 s 31
    Gustaf Petrén Nordisk rättsgemenskap och nordiskt lagstiftningssamarbete (1964, 19 s)
    Olof Wallmén Nordiska rådet och nordiskt samarbete (1966, 146 s). Anm av Einar Löchen NAdmT 1966 s 263

 

Allmän rättslära m. m.
    Allmän rättslära. Uppsatser sammanställda av Lars Hjerner (1966, 340 s)
    Bengt Börjeson Ett rättssociologiskt forskningsprogram (1966, 63 s)
    Per Olof Ekelöf Semantik och juridik, SvJT 1966 s 497 — Anm av Vilmhelm Aubert, Likhet og rett (Oslo 1964, 163 s), TfR 1965 s 496
    Ingemar Hedenius Om rätt och moral (2 u 1965, 155 s)
    Lars Hjerner Den allmänna rättsläran, ett nytt ämne och något om dess uppgifter, SvJT 1966 s 577 — Om rättsfallstolkning (kompendium Sthlm 1965, 96 s)
    Axel Hägerström Recht, Pflicht und bindende Kraft des Vertrages nach römischer und naturrechtlicher Anschauung. Herausg von Karl Olivecrona (1965, 87 s). Anm av Tore Strömberg SvJT 1966 s 537

 

728 Nils Regner    Hjalmar Karlgren Till frågan om den rättsliga viljeförklaringens imperativa natur, Festskrift till Nial (1966) s 324
    Karl Olivecrona Rätt och dom (2 u 1966, 352 s) Institutet för rättsvetenskaplig forskning 24. Anm av P M Sachs UfR 1967 s 166 — SvJT 1966 s 689 — Rättsordningen. Idéer och fakta (1966, 288 s). Anm av Carl Jacob Arnholm och Alf Ross, TfR 1967 s 273, Stig Strömholm SvJT 1967 s 447Grundtankar hos Hägerström och Lundstedt. Tre uppsatser (kompendium Lund 2 u 2 tr 1966, 62 s)
    Folke Schmidt The German abstract approach to law. Comments on the system of the Bürgerliches Gesetzbuch, Scand studies 9 (1965) s 131 (ur uppsats i Festskrift till Karlgren 1964) — Schmidt och Stig Strömholm Legal values in modern Sweden (1965, 86 s)
    Stig Strömholm Legislative material and construction of statutes. Notes on the continental approach, Scand studies 10 (1966) s 173
    Erik Thomasson Uttalanden i en lags förarbeten, Juristnytt 1965 s 302
    Swedish national reports to the VIIth International congress of comparative law (1966, 88 s). Häri: s 9 Åke Malmström The problem of coordinating movements for unification of law, s 23 Jan Hellner The sanction for breach of contract, including anticipatory breach, in Swedish law, s 43 Carl Hemström The one-man company in Swedish law, s 49 Tore Sigeman The legal status of trade unions in Swedish law, s 60 Jacob Sundberg Les éléments internationaux dans le transport aérien. Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien — SvJT 1966 s 561
    Åke Malmström Rättsordningarnas system. Några synpunkter på ett klassifikationsproblem inom den jämförande rättsvetenskapen, Festskrift till Nial (1966) s 381
    Folke Schmidt The ratio decidendi. A comparative study of a French, a German and an American supreme court decision (1965, 37 s). Acta Instituti Upsaliensis iurisprudentiae comparativae 6. Anm av Per Lindholm JFT 1966 s 149
    Jacob W F Sundberg A uniform interpretation of uniform law, Scandstudies 10 (1966) s 219 (även utg separat)

 

Juridisk undervisning m. m.
    Professuren i civilrätt vid Stockholms universitet (Adlercreutz, Bengtsson, Jacob Sundberg, Vahlén), SvJT 1966 s 140
    Sakkunnigutlåtanden rörande ledigförklarade professorsämbetet i statskunskap vid Umeå universitet (Back, Nyman), StatsvT 1965 s 305
    Sakkunnigutlåtanden rörande Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet (Meijer, Ruin, Elvander). StatsvT 1966 s 511
    Professur i immaterialrätt? (yttrande av juridiska fakulteten i Sthlm), NIR 1966 s 46
    Den juridiska forskningen, Juristnytt 1965 s 156

 

    Erik Wellander Hur bör våra myndigheters språk utvecklas — tidsenligt eller stilenligt?, SvJT 1966 s 241
    Elias Wessén Svenskt lagspråk (1965, 143 s). Anm av Bertil Molde Nordisk tidskrift 1965 s 45, Erik Wellander SvJT 1967 s 120

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 729Rättshistoria

 

    Gerhard Hafström De svenska rättskällornas historia (kompendium Lund 3 u 1966, 247 s)
    Åke Holmbäck och Elias Wessén Magnus Erikssons landslag (1962) anm av Gösta Hasselberg HistT 1966 s 191 — Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning (1966, 294 s). Skrifter utg av Institutet för rättshistorisk forskning serie I bd 7
    Emil Olsson Utdrag ur Magnus Erikssons landslag. Med inledning, anmärkningar och glossar (5 u 1965, 181 s)
    Elias Wessén Äldre Västgötalagen (2 tr 1965, 53 s)
    Ragnar Hemmer Några spörsmål ang svensk rätt i Finland under 1300-talets förra hälft, JFT 1965 s 211
    Gunvor Kerkkonen Spår av Helsingerätt i Finland, JFT 1966 s 114
    Stig Jägerskiöld Utländsk juridisk litteratur i svenska juristbibliotek från tiden före år 1734 (1965, 66 s)
    Gerhard Schmidt Die Richterregeln des Olavus Petri. Ihre Bedeutung im allgemeinen und für die Entwicklung des schwedischen Strafprozessrechts vom 14. bis 16. Jahrhundert (Göttingen 1966, 362 s) — SvJT 1967 s 441
    Erik Anners och Stig Jägerskiöld Romersk rätt (kompendium Uppsala 1966, 32 s)
    Gerhard Hafström Den svenska familjerättens historia (kompendium Lund 3 u 1966, 128 s)
    Lizzie Carlsson »Jag giver dig min dotter». Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia (1965, 325 s). Skrifter utg av Institutet förrättshistorisk forskning serie I bd 8. Anm av Inger Skyum-Nielsen TfR 1966 s 677
    Ragnar Hemmer Om ingående av äktenskap enligt svensk landskapsrätt, Festskrift tillägnad K Rob V Wikman (Åbo 1966) s 71
    F J B Andrén Några anteckningar om ollonbete och ollonskog i Norden. En materialsamling med kommentarer (1965, 76 s)
    Rune Fahlén Infästeinstitutet i Visby, Stadsbyggnad 1966 s 122
    Gunnar Prawitz Riksgränsägoutbytet, LantmT 1965 s 595
    Erik Anners Humanitet och rationalism. Studier i upplysningstidens strafflagsreform, särskilt med hänsyn till Gustaf III:s reformlagstiftning (1965, 329 s). Skrifter utg av Institutet för rättshistorisk forskning serie I bd 10. Anm av Ivar Strahl SvJT 1967 s 555
    Michael von Koch Johan Gabriel Richert och 1864 års strafflag, SvJT 1966 s 413
    Å Svensson En nyromantiker (Clas Johan Livijn) som kriminolog, SvJT 1966 s 199
    Arthur Thomson Otidigt sängelag. En rättshistorisk studie (1966, 240 s). Skrifter utg av Institutet för rättshistorisk forskning serie I bd 9
    Stig Strömholm Anm av J C Jacobsen, Danske domme i troldomssager i överste instans (Kbhvn 1966, 309 s), SvJT 1966 s 687
    Sture Petrén, Stig Jägerskiöld och Tord O:son Nordberg Svea hovrätt (1964) anm av Sven Grauers HistT 1965 s 502
    Fridolf Wildte Rättegångsgudstjänst, SvJT 1965 s 476
    Kring 1809. Om regeringsformens tillkomst. Med bidrag av Nils Stjernquist, Sten Carlsson, Axel Brusewitz, Fredrik Lagerroth, Gunnar Heckscher, Rolf Karlbom och Jöran Wibling. Red av Stefan Björklund (1965, 196 s)

 

730 Nils Regner    Rolf Karlbom Bakgrunden till 1809 års regeringsform (1964) anm av L Freeman HistT 1964 s 470
    Fredrik Lagerroth Vår författnings åldriga grundformer. En kommentar till konstitutionsutskottets memorial 2 juni 1809, StatsvT 1966 s 444
    Sten Alsne Från prästtionden till reglerad lön. Ak avh (1966, 479 s)
    Bo Westerhult Kronofogde, häradsskrivare, länsman. Den svenska fögderiförvaltningen 1810—1917. Ak avh (1965, 379 s). Anm av Torbjörn Vallinder StatsvT 1965 s 560
    Sune Åkerman Tillkomsten av 1810 års bevillningsförordning, StatsvT 1965 s 494
    Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. D 8, Stockholms stads och Norrmalms stads tänkeböcker från år 1592. 1614—1615. Red av Nils Staf (1966,429 s)
    Östra härads i Njudung dombok 1602—1605 jämte inledning, förklaringar och register. Utg genom Nils Edling och Gunnar Pellijeff (1965, 191 s)

 

Giftermålsbalken
    Nils Beckman Svensk familjerättspraxis (3 u 1965, 325 s) — SvJT 1966 s 426
    Yttrande över Äktenskapsrätt, SOU 1964: 34, 35, TSA 1965 s 123
    Das Eherecht der europäischen und der aussereuropäischen Staaten. I, Die europäischen Staaten. Bd 1—2, Schweden—Norwegen—Dänemark—Island—Finnland (Köln 1964)
    J Trolle Det nye danske udkast til lov om ægteskabs indgåelse og oplösning, SvJT 1965 s 102
    S Vängby Anm av Ernst Andersen, Familieret (Kbhvn 1964, 381 s), SvJT 1966 s 60
    Wolfram Müller-Freienfels Nachehelicher Vermögensausgleich in Skandinavien und Deutschland, Festskrift till Nial (1966) s 404
    Per Anclow Om lagfart å giftorättsgods m m, SvJT 1965 s 693 — Försäljning av efterlevande makes fastighet och beskattning för realisationsvinst, Skattenytt 1965 s 174
    Göran Englund Efterlevande makes giftorättsgods vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen, Skattenytt 1966 s 261
    Seve Ljungman Något om familjerätten och tonskapelserna, Festskrift till Nial (1966) s 337
    K G A Sandström De familjerättsliga fången vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen, särskilt frågan om äganderättens övergång vid dylika fång, Skattenytt 1966 s 145
    K G S Sandström Några inskrivningsrättsliga problem rörande dödsbogemenskapen, SvJT 1965 s 686
    Erik Tersmeden Ett spörsmål om dödsbolagfart (å fastighet som utgör efterlevande makes giftorättsgods), SvJT 1966 s 624
    Dispositionsrätten till telefonabonnemang vid skilsmässa. PM från telestyrelsen, TSA 1965 s 450
    Caesar Cederfeldt Vad vet folk om skilsmässa? SocForum 1966 s 538 
    K-E Herngård Indrivning av underhållsbidrag utomlands genom utrikesdepartementets sociala sektion, Departement och nämnder 1965 s 251
    Ändringar av familjerättsliga underhållsbidrag med hänsyn till ändringar i

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 731penningvärdet. Förslag till ny lagstiftning (PM i juli 1966, stencil Ju 1966:13) och yttrande, TSA 1966 s 376 — Lagstiftning 1966, NJA II 1966 s 603
    Eric Lindholm Änke- och änklingspension och omgifte, NFT 1965 s 288
    Lennart Pålsson Haltande äktenskap och skilsmässor. Komparativa studier över internationellt-privaträttsliga problem beträffande äktenskap och skilsmässor med territoriellt begränsad giltighet. Ak avh (1966, 623 s). Anm av Ole Lando SvJT 1967 s 455, Åke Lögdberg TfR 1967 s 350
    Gösta Walin I vad mån är 1912 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar alltjämt tillämplig?, SvJT 1965 s 198

 

Föräldrabalken
    Nils Beckman Svensk familjerättspraxis (3 u 1965, 325) — SvJT 1966 s 426
    Karl J Höjer Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för barn och familj. 7 omarb u ombesörjd av Kerstin Widén och Greta Wallin (1965, 344 s)
    S Vängby Anm av Ernst Andersen, Familieret (Kbhvn 1964, 381 s), SvJT 1966 s 60
    Fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap. Förslag avg 5 mars 1965 av Folke Nyquist, SOU 1965: 17 (94 s). Häri bl a Lars Engström och Bertil Falconer: Nyfödda barns vikt och längd vid olika längd av havandeskap — Yttrande KomT 1965 s 427, TSA 1965 s 210 — SvJT 1965 s 212
    Thure Hahn Ett par synpunkter i faderskapsmål (mot utlänningar), SvJT 1966 s 205
    Lars Wennerberg Om återbekommande av allmänna medel av erlagda underhållsbidrag till barn utom äktenskap, TSA 1966 s 17
    Sara Björkman-Carlsson Bör adoption få hävas om adoptivbarn missköter sig?, SocForum 1966 s 397
    Barnavårdsmannainstitutionen, framställning till KM:t, StadsförbT 1965 s 331 — Gunnar Krantz Barnavårdsmannainstitutionen, SocForum 1965 s 112
    Rättssäkerheten för barn i vårdnadsmål. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1966 s 171
    Utsökningsrätt 5. Verkställighet som rör barn. Betänkande avg 8 juni 1966 av lagberedningen, SOU 1966:38 (81 s). Yttrande StadsförbT 1965 s 853, TSA 1965 s 440 — SvJT 1966 s 485
    Ang lagändringar om familjerättsliga underhållsbidrag och indrivning se GB och UL
    Lag 10 dec 1965 om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang underhåll till barn, NJA II 1965 s 378
    Einar Stenbeck—Gösta Walin Förmyndare och gode män. En handledning jämte formulär (7 u ombesörjd av Walin, 1966, 123 s)
    Ang förordnande av gode män för okända sakägare vid laga skifte, meddelande av tillstånd till försäljning av myrslogar och nedsättning i allmänt förvar av köpeskillingarna, JO 1965 s 229
    Några förmynderskapsfrågor (förordnande ex officio av förmyndare, överförmyndararvode, tillstånd till fastighetsförsäljning), JO 1966 s 243
    Sigurd Dennemark Om svensk domstols behörighet i internationella adoptionsärenden, SvJT 1965 s 1. Härtill L Kellberg s 542

 

732 Nils RegnerÄrvdabalken

 

    Nils Beckman Svensk familjerättspraxis (3 u 1965, 325 s) — SvJT 1966 s 426
    Sigrid Beckman Arv, testamente, boutredning (2 u 1965, 96 s)
    Carl Jacob Arnholm Delegasjon av testasjonsmyndighet, Festskrift till Nial (1966) s 56
    Jan Forsström Några spörsmål rörande testamentstolkning, SvJT 1965 s 609 Nyttjanderätt eller fri förfoganderätt. Yttranden i tre mål om testamentstolkning (NJA I 1965 s 62 och C 210), TSA 1965 s 179
    Ang lagfart m m betr fastighet tillhörig dödsbo eller efterlevande make se GB
    Ang fördelning av arvsskatt m m se Arvsskatt under Skatterätt
    Ang rättens skyldighet att kontrollera bouppteckning, JO 1966 s 247
    Ett rättsfall om skadestånd på grund av boutredningsmans förvaltning (NJA I 1966 s 54). Yttrande till HD. TSA 1966 s 190

 

Jordabalken

 

    Ingvar Gullnäs Lagrådsremiss beträffande ny jordabalk, SvJT 1966 s 546 Lars Fogelklou Principerna för panträtten i det till lagrådet remitterade jordabalksförslaget, EkonRevy 1967 s 52 — Lars Norbeck Inteckning eller panträtt? Principspörsmål i förslaget till jordabalk (1966, 66 s) — Karl Olivecrona Lagstiftning och juridisk begreppsbildning. Synpunkter på departements förslaget till jordabalk (1966, 39 s) — Eskil Persson Jordabalksreformen, LantmT 1967 s 121 — Fl Tolstrup Nordisk kommentar s 134
    Lag 29 juli 1966 om vad som är fast egendom, NJA II 1966 s 1, 194 —J O Alrutz Vattenkraftfören publ 1967: 1 s 13 — Anders Arvidsson SvJT 1965 s 349Tor Bystedt Försäkr tidningen 1967 h 1 s 8 — Lars Fogelklou NFT 1967 s 183 — Axel Wallén SparbT 1966 s 234
    Utsökningsrätt 4. Fastighetstillbehör och företagsintecknad egendom m m. Förslag av lagberedningen, avg 30 dec 1966, SOU 1966: 7 (147 s) — Yttrande TSA 1966 s 148 — SvJT 1966 s 220
    Christer Leijonhufvud, Ulf Mattson och Per Gustav Persson Näringsidkares inteckningslån. Kort kommentar till nya lagen om fast egendom och företagsinteckning (1966, 143 s) — SvJT 1966 s 613
    Se även Konkurs- och förmånsrätt under HB

 

    Lennart Vahlén Fastighetsköp (1965, 230 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 44
    Åke Malmström Svensk rättspraxis. Sakrätt 1955—1963, SvJT 1965 s 649
    Östen Undén Svensk sakrätt. II, Fast egendom. Förra avd (5 genoms u 1965, 172 s). Senare avd (4 genoms u 1965, s 173—370)
    Nils Beckman Rättspraxis om besittning, Festskrift till Nial (1966) s 73
    Lars Fogelklou Bidrag till frågan om äganderättens övergång vid fastighetsköp, bl a från arvsskattesynpunkt, SkatteT 1965 s 488
    Olle Millgård Äganderätt till våning, LantmT 1966 s 603
    Hugo Tiberg Bailees' and lessees' protection against third parties underSwedish law, Scand studies 9 (1965) s 217 (även utg separat, ur Nyttjanderättshavarens sakrättsliga skydd SvJT 1964 s 497)
    Se även Allmänna verk ovan

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 733    Bertil Bengtsson Allemansrätt och markägarskydd (2 u 1966, 150 s)
    Seve Ljungman och Per Stjernquist Den rättsliga kontrollen över mark och vatten I (3 u omarb u 1966, 195 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 28
    Markfrågan. Betänkande av 1963 års markvärdeskommitté, avg 14 april 1966, SOU 1966: 23, 24 (330 s, 231 s) — Hans-Olov Stark Kommunal förköpsrätt till mark, StadsförbT 1967 s 272 — Arne Steneborn SkatteT 1966 s 169 — Sten Walberg Om beskattning av markvärdestegring, Skattenytt 1966 s 249 — K Olov Andersson, Carl Bertil Follin och Folke Nilsson Skatt på mark och aktier (1966, 160 s) — Yttrande TSA 1966 s 400
    Den framtida jordbrukspolitiken. Betänkande avg 23 maj 1966 av 1960 års jordbruksutredning, SOU 1966: 30, 31 (360 s, 410 s) — Remissyttranden, SOU 1967: 7 (430 s) — Erik Swedberg SparbT 1966 s 188 — Lars Ojborn LantmT 1965 s 149
    Lantbruksnämndernas nya organisation m m. Betänkande avg 8 aug 1966, SOU 1966:49 (405 s)
    Statens och kyrkans marköverlåtelser. Markpolitiska utredningens betänkande II, avg 31 okt 1966, SOU 1966: 64 (93 s) — Göte Svensson StadsförbT 1966 s 843
    Yttrande över förslag till ändringar i 1916 års lag om inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom (PM i maj 1966, stencil Ju 1966:10), TSA1966 s 374
    Ny jordförvärvslag. Departementspromemoria och häröver avg remissyttranden, SOU 1965: 16 (192 s) — Ny jordförvärvslag 14 maj 1965, NJA II 1965 s 293
    1965 års jordförvärvslag med kommentarer (1965, 99 s). Lantbruksstyrelsens Medd ser C nr 14
    Torsten Sylwan 1965 års jordförvärvslag. Orientering om den nya jordförvärvslagen och dess motiv samt lagtext med kortfattade kommentarer (1966, 66 s)
    Magnus Wieslander Den nya jordförvärvslagen (1965, 11 s)
    Ang förfarandet hos lantbruksnämnderna i jordförvärvsärende, JO 1965 s 306, 1966 s 601, 604
    Åke Åhström Lagstiftningen i vissa europeiska länder rörande utlänningars rätt att förvärva fast egendom, SvJT 1965 s 698
    Olle Millgård Äganderättsutredningslagen, LantmT 1966 s 530 — Erfarenheter från tillämpningen av lagen, s 532
    Kontinentalsockeln. Betänkande avg 12 nov 1965 av kontinentalsockelutredningen, SOU 1965:66 (145 s) — SvJT 1966 s 74 — Lagstiftning 1966, NJA II 1966 s 378
    Yttranden över betänkande av kammarkollegiet ang allmänt vattenområde, StadsförbT 1966 s 123, 234
    Hugo Digman Gruvskogsutredningen, SvJT 1966 s 75

 

Nyttjanderätt m m
    Bertil Bengtsson Arrende och hyra. Obligationsrättsliga frågor (kompendium Uppsala 1965, 64 s)
    Ulf Cervin Kompendium i nyttjanderätt. Fast egendom (Lund 1964, 42 s)
    Hugo Tiberg se under JB här ovan
    Bostadsarrende m m. Förslag av arrendelagsutredningen, avg 27 maj 1966,

 

734 Nils RegnerSOU 1966: 26 (247 s) — Yttrande KomT 1966 s 736, TSA 1966 s 407 —Mauritz Bäärnhielm KomT 1966 s 571
    Einar Anderberg och Mauritz Bäärnhielm Arrendelagstiftningen med kortfattad kommentar (4 omarb u 1965, 124 s)
    Torsten Sylwan Arrendelagen. Jordbruks- och lägenhetsarrende enligt 2 kap. nyttjanderättslagen (16 u 1966, 105 s)
    Ändringar i ensittarlagen m m. Betänkande avg 17 mars 1965 av 1954 års fastighetsbildningskommitté, SOU 1965: 26 (61 s) — Yttrande TSA 1965 s 411 — SvJT 1965 s 358
    Ny hyreslagstiftning. Betänkande avg i juni 1966 av hyreslagstiftningssakkunniga, SOU 1966: 14 (473 s) — Yttranden StadsförbT 1966 s 822, TSA 1966 s 413 — SvJT 1966 s 486Hans-Olov Stark Hyresregleringen och dennya hyreslagen, StadsförbT 1967 s 266
    Gemensamma bostadsförmedlingar. Betänkande avg 10 sept 1965 av 1962 års bostadsförmedlingsutredning, SOU 1965: 51 (64 s) — Robert Söderblom StadsförbT 1965 s 701, 1967 s 55
    Ang bostadsrätt se Associationsrätt under HB
    Lennart Groll Om processen i hyresnämnd och hyresråd, FT 1965 s 167
    Peter Westerlind Studier över tomträttsinstitutet. I, Rådighetsinskränkandekontraktsföreskrifter (1965, 529 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 43. Anm av Lars Fogelklou EkonRevy 1966 s 222, av E G Westman SvJT1966 s 667, härtill Westerlind 1967 s 369, Westman s 370, Anders Hedströms 371, och av I Ridderstrand-Linderoth FT 1967 s 99, härtill Westerlind s 104
    Olof Wikström Tomträtt i praktisk tillämpning, StadsförbT 1965 s 363
    Om tomträtt och tomträttslån. Utg av Bostadsstyrelsen (1966, 24 s)
    Ang tomträtt se även Markfrågan under JB här ovan
    Lag 16 dec 1966 om vissa gemensamhetsanläggningar, NJA II 1966 s 196 —Anders Hedström Den nya lagstiftningen, SparbT 1967 s 102

 

Inskrivningsrätt
    Ang lagfart m m betr fastighet tillhörig dödsbo eller efterlevande make se uppsatser under GB

 

Jorddelning m m
    Lagstiftning 21 maj 1965 om sammanföring av järnvägsmark med angränsande fastighet, NJA II 1965 s 340
    Friluftslivet i Sverige II, SOU 1965: 19, se BB Stadsbyggnad
    Fastighetsregistrering. Betänkande avg 10 okt 1966, SOU 1966: 63 (317 s)Helmer Wallner LantmT 1967 s 45 — Alvar Westman StadsförbT 1967 s 646 — Yttrande TSA 1967 s 124
    Folke Berlin Ett avstycknings- och lagfartsproblem, LantmT 1966 s 601 (ang fastighetsbildningslagen 1:3)
    Ulf Cervin Delningslinje och gränsbestämningslinje (1964) anm av Knut Rodhe SvJT 1966 s 188 — Fastighetsbildning och fastighetsbestämning på landet (kompendium Lund 1966, 52 s) — Fastighetsbildning och fastighetsbestämning i stad (kompendium Lund 1965, 18 s)
    Svante Ericsson Stadsmätningsväsendets organisation och omfattning, StadsförbT 1966 s 888, 911
    L Linder Reglerna för fastighetsbildningsverksamheten vid ändring i kommunal indelning, KomT 1965 s 73

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 735    Ingvar Myrhed Böcker, register och längder över fastigheter och brukningsenheter, Statistisk tidskrift 1966 s 26
    Gunnar Prawitz Avvittringen i Nedertorneå och Karl Gustavs socknar, LantmT 1966 s 163
    Lennart Stenman Avvittringen i Västerbottens lappmark, LantmT 1966 s 277
    Erik Thomasson Några erfarenheter från ägodelningsrätt i Lappland, LantmT 1966 s 284
    Verksamheten inom lantmäteriet med fastighetsrationalisering, LantmT 1966 s 307—498
    Skogsvärdering vid fastighetsrationalisering, LantmT 1965 s 641—772
    Ang fastighetsrationalisering och äganderättsutredningslagen se även under JB här ovan

 

Byggningabalken
    Luftförorening, buller och andra immissioner. Lagförslag m m avg 21 nov 1966, SOU 1966:65 (479 s) — Johan Lind StadsförbT 1967 s 7 — SvJT 1967 s 154 — Yttrande StadsförbT 1967 s 317 TSA 1967 s 128
    Oljeskador se Vattenlagen här nedan
    Renbetesmarkerna. Betänkande avg 10 mars 1966 av renbetesmarksutredningen, SOU 1966: 12 (273 s)
    Tomas Cramér Om de svenska samernas privaträttsliga rätt till land och vatten, LantmT 1966 s 229
    Jaktstadgan m m. Betänkande avg 17 maj 1966 av G A Bouveng, SOU 1966:46 (248 s) — SvJakt 1966 s 420
    Sven Nordell Älgjägarfrågor: Vem tillfaller älgen? När och av vem skall den inräknas i licensen? Vem skall betala älgavgift?, SvJakt 1965 s 482 —Motordrivet fordon vid jakt, SvJakt 1965 s 520, 1966 s 126
    Alfred Bexelius och Voldmar Körlof Väglagarna. Lagen om allmänna vägar, lagen om enskilda vägar m fl författningar ang vägväsendet med anmärkningar och sakregister (2 revid u 1965, 328 s)
    Ang lagligheten av att tidsbegränsa dispens enligt 33 § väglagen och obehöriga villkor vid sådan dispens, JO 1966 s 567, 571
    Sten Ahlmark Något om stora skogsvägsförrättningar, LantmT 1966 s 513
    Ulf Sundberg Ett förslag till kostnadsfördelning för samfällda skogsbilvägar, LantmT 1965 s 603, jfr s 627

 

Stadsbyggnad
    Se även Expropriation nedan
    Friluftslivet i Sverige. II, Friluftslivet i samhällsplaneringen. Betänkandeavg 6 febr 1965 av 1962 års fritidsutredning, SOU 1965: 19 (384 s) — Börje Lundgren LantmT 1965 s 135
    Anvisningar till byggnadsstadgan. Byggnadsstyrelsens publikationer 1960: 1(4 tr 1966, 303 s)
    Lars Ahlman Exploateringsavtal som medel vid plangenomförande, LantmT 1966 s 545
    Folke Berlin Några synpunkter på principerna för värdering av mark, som i stadsplan avsatts till allmänt ändamål, LantmT 1966 s 591
    Gunnar Bramstång Byggnadsnämnds estetiska bedömning av byggnads yttre

 

736 Nils Regnerutformning. Ett viktigt detaljproblem vid sanering av sommarstugebebyggelse, FT 1965 s 107
    G Hornsved Jämförelse mellan byggnadsplan och stadsplan på landsbygden, KomT 1965 s 727
    L G Pedersén Byggnadslov och besvärsrätt, StadsförbT 1965 s 661, jfr 1966 s 744
    Rolf Romson Normalförslag till exploateringsavtal, StadsförbT 1965 s 620
    Erland Svensson Stadsförnyelse—plangenomförande, LantmT 1965 s 571

 

Expropriation
    Se även Stadsbyggnad här ovan
    Lagstiftning 1966 om rättegång, förhandstillträde och kostnader vid expropriation, NJA II 1966 s 339
    F J B Andrén Några reflexioner i frågan om »ersättning för konjunkturförlust» vid tvångsavverkning eller tvångsinlösen av ståndskog, LantmT 1965 s 60
    Ingvar Fridell Val av diskonteringsprocent samt dess betydelse för värderingsresultatet, LantmT 1965 s 649
    Bertil Hall Hur skall en fastighets marknadsvärde bestämmas?, LantmT 1965 s 583 — Redogörelse för en inom Stockholms stads fastighetskontor använd metod att analysera för tomtmark och rivningsfastigheter erlagda köpeskillingar, s 587
    Östen Hernbäck och Nils Svensson Markprisutredningar — en kommunal angelägenhet, StadsförbT 1966 s 75
    Michaël Hernmarck Löseskilling vid expropriation för tätbebyggelse (1964) anm av Voldmar Körlof SvJT 1966 s 682 — Fransk expropriationsrätt, TSA 1965 s 380
    Tord Ingmar Taxerings- och ersättningsfrågor rörande materialfyndigheter, Skattenytt 1966 s 215
    Lauri Kantee Bestämning av den ekonomiska förlust som åsamkas jordbruksfastighet på grund av överlåtelse av den tillhörande åkerområde, LantmT 1966 s 577
    Gerhard Larsson Värdebegrepp och värderingssituationer, LantmT 1965 s 641
    Leif Mutén Något om beskattningens betydelse för fastighetsmarknaden och fastighetsvärderingen, LantmT 1965 s 177
    Tore J A Pettersson Metoder att bestämma ersättningen för s k mistadglesbebyggelserätt i samband med utfärdandet av byggnadsförbud enligt naturvårdslagen, LantmT 1965 s 184
    Erik Thomasson Förvaltningsmyndigheternas anvisningar för domstol (ang expropriationstekniker), FT 1965 s 263
    Ang skogsvärdering LantmT 1965 s 641—772

 

El- och radioanläggningar
    Lagstiftning om elektriska anläggningar. Betänkande avg 20 juni 1966, SOU 1966: 39 (153 s)
    Radiolag. Förslag avg 22 juni 1965 av Svante Bergström, SOU 1965:46 (55 s)
    Lagstiftning mot radiostörningar. Betänkande avg 29 april 1966 av Ellagstiftningsutredningen, SOU 1966:22 (91 s) — Yttrande Vattenkraftfören publ 1967: 1 s 5

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 737Vägtrafik
    Vägmärken. Betänkande avg 31 mars 1965 av Nordisk vägtrafikkommitté, SOU 1965: 33 (274 s)
    Körkortet och trafikutbildningen. Betänkande avg 26 maj 1965 av bilförarutredningen, SOU 1965:42 (291 s)
    Arbetstid och arbetsinspektion för vägtrafik. Betänkande avg 30 juni 1965 av körtidsutredningen, SOU 1965:48 (324 s)
    Fordonskombinationer. Längder och hastigheter. Betänkande avg 30 juni 1966 av Statens trafiksäkerhetsråd, SOU 1966:41 (246 s)
    Vägtrafikregler. Betänkande av Nordisk vägtrafikkommitté, avg 26 maj 1966. I, Utredning och förslag. II, Översikt över vägtrafikregler i de nordiska länderna. Vägtrafikregler antagna inom den europeiska transportministerkonferensen, NU 1966: 2, 3 (149 s, 186 s) — Yttranden, StadsförbT 1967s 318, TSA 1967 s 126
    Övergången till högertrafik. Förslag till ändringar i vägtrafikförordningen jämte yttrande, TSA 1965 s 419
    Gunnar Fredrikson Vägtrafikförordningen m m (3 övers u 1965, 440 s) —SvJT 1966 s 198
    Knut Norström Trafikreglerna i ord och bild med korta förklaringar (4 u 1965, 94 s)
    Sten Agvald Omkörning—kursändring, SvJT 1966 s 346
    Lars Borg Kommuns rätt att uttaga parkeringsavgift, KomT 1965 s 764
    Lennart Jansson Några spörsmål om bils tjänstevikt och automobilskatt, FT1965 s 33
    Curt Riberdahl Samåkning i privatbilar, KomT 1966 s 724
    Karl Erik Rosén Körkortet i farozonen, Svensk tidskrift 1965 s 151
    Ang föreläggande enligt 33 § 1 mom vägtrafikförordningen att inkomma med kompetensbevis, JO 1965 s 531
    Ansvarsfördelningen vid vissa överträdelser av vägtrafikförordningen. Förslag till lagändringar jämte yttrande, TSA 1965 s 417
    Vägtrafikförordningens bestämmelser om förmyndaransvar. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1966 s 182
    Yttrande över PM med förslag om rätt att omhändertaga motorfordon, StadsförbT 1966 s 747, TSA 1966 s 398
    Ang störande nöjeskörning i tätorter, RA cirkulär 1 juni 1965 (C 5)
    Ang parkerings- och ordningsbot se RB

 

    Utredningen i trafikmål. Preliminära förslag av trafikmålskommittén jämte yttrande, TSA 1965 s 67
    Bertil Adèll Citering av lagrum i dom om ansvar för vårdslöshet i trafik, SvJT 1966 s 361 — Härtill C-J Cosmo s 363
    Per Falkenmark och Nils Moberg Färdskrivaren som bevismedel vid hastighetsförseelser, SvJT 1965 s 123 — Ang färdskrivardiagram som bevismedel, RÅ cirkulär 31 mars 1966 (C 15)
    Hans Klette Den svenska trafikbrottsligheten, NTfK 1966 s 148
    Herman Kling Påföljdssystemet vid trafiköverträdelser, SvJT 1966 s 428
    Nykterhet i trafik. Betänkande avg i maj 1965 av 1957 års trafiknykterhetskommitté. II, Luftfarten. Spårtrafiken, SOU 1965:35 (91 s)—Yttrande TSA 1966 s 69 — SvJT 1965 s 456, 1966 s 223
    Ang val av påföljd för rattfylleri, RÅ cirkulär 1965—1967 (C 8, 10, 17,26)

 

47—673005. Svensk Juristtidning 1967

 

738 Nils RegnerGruvrätt
    Hugo Digman Rättsfall rörande gruva. Nytt Juridiskt Arkiv I och Regeringsrättens årsbok 1958—1964 (1965, 21 s). Medd från Svenska gruvföreningen 114 — Gruvskogsutredningen, SvJT 1966 s 75
    Kontinentalsockeln se under JB

 

Vattenlagen
    Lagstiftning 29 april 1964 om skydd för vattenförsörjningen, NJA II 1965s 59
    Vattenlagens preskriptionsbestämmelser (ang tillämpning av 10-års preskription å ersättning för oförutsedd skada). Riksdagsmotion jämte yttrande,TSA 1966 s 179
    Nils Viklund Om ersättning enligt vattenlagen (1964) anm av Per Bergster. SvJT 1965 s 592
    Håkan Strömberg Vad menas med fastighets »anslutning» till allmän vatten- och avloppsanläggning?, FT 1965 s 30
    Beredskap mot oljeskador. Förslag av oljeskyddsutredningen, avg 21 juni1965, SOU 1965: 45 (96 s) — Yttrande m m StadsförbT 1965 s 533, 767, 852

 

Handelsbalken
    Se även Allmänna verk ovan
    Åke Malmström Svensk rättspraxis. Sakrätt 1955—1963, SvJT 1965 s 649
    Östen Undén Svensk sakrätt. I, Lös egendom (5 genoms u 1966, 257 s)
    Godtrosförvärv av lösöre. Betänkande avg 31 jan 1965 av Henrik Hessler, SOU 1965: 14 (241 s) — Yttrande TSA 1966 s 55 — SvJT 1965 s 210
    Anders Agell Ägareförbehållets giltighet mot borgenär och senare förvärvare i nyare rättspraxis, SvJT 1965 s 225
    Nils Beckman Rättspraxis om besittning, Festskrift till Nial (1966) s 73
    Wilfrid Gutschke Der Eigentumsvorbehalt nach nordischem und deutschem Recht (Bochum 1965, 165 s). Anm av Curt Olsson JFT 1967 s 215 — Om ägarförbehållets verkningar enligt nordisk och tysk rätt, TfR 1966 s 388

 

    Axel Adlercreutz Avtalsrätt (kompendium Lund 2 u 1965, 148 s)
    Anders Agell Om spelvinster, hedersskulder och väntjänster, Festskrift till Nial (1966) s 1
    Hjalmar Karlgren Passivitet. En köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie (1965, 247 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 42. Anm av Lennart Vahlén SvJT 1967 s 357 — Passivitetsverkan vid avtals slutande, TfR 1965 s 369 — Tolkning och omtolkning, i relation till misstagsregeln i 32 § avtalslagen, SvJT 1966 s 161
    Folke Schmidt Domaren forskar efter avtalsinnehållet. En kommentar till ett rättsfall (NJA I 1955 s 75), Festskrift till Nial (1966) s 480 — Den internationella avtalslagen och dess förlagor, TfR 1966 s 417
    Rune Barnéus Handelskamrarnas responsaverksamhet, SvJT 1966 s 614bilaga Stadgar för verksamheten
    Folke Schmidt Anm av Werner Flume, Das Rechtsgeschäft. Enzyklopädie 

der Rechts- und Staatswissenschaft (1965, 939 s), TfR 1966 s 131

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 739    Algot Bagge, Jan Hellner och Eric Essén 1964 års Haagkonventioner ang köp, SvJT 1965 s 248
    Jan Hellner Köprätt. Kortfattad lärobok (2 u 2 tr 1965, 195 s) — Den uniforma köplagen och den internationella privaträtten, Festskrift till Nial (1966) s 238 — Beräkning och begränsning av skadestånd vid köp, TfR 1966 s 290 — The limits of contractual damages in the Scandinavian law of sales, Scand studies 10 (1966) s 37 (även utg separat)
    Knut Rodhe The quantum of damages under the Scandinavian sale of goods act, Scand studies 10 (1966) s 149 (även utg separat)
    Gunnar Henriz och Anders Wijkander Rembursrättsfall (i Schweiz) med konossementsgaranti, EkonRevy 1965 s 388
    Pontus Modigh Remburslitteratur, EkonRevy 1965 s 256
    Lennart Vahlén Köplagen och formulärrätten, Festskrift till Nial (1966) s 531
    Ulf Magnusson Konsumentens rätt. Köprätt ur köparens synvinkel (1965,60 s)
    Gunnar Lagergren Några anteckningar om internationella köp (kompendium Sthlm 1965, 21 s)
    Bertil Bengtsson Anm. av Jörgen Hansen, Sælgerens ansvar for skade forvoldt af ting med farlige egenskaber (Kbhvn 1965, 227 s), SvJT 1966 s 295

 

    Konsumtionskrediter i Sverige. Betänkande avg 2 juni 1966, SOU 1966:42 (274 s) — Yttrande TSA 1966 s 419 — Lars T Hellström SparbT 1966 s 179
    Begränsning av tiden för ansökan om handräckning för återtagande av avbetalningsgods? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1965 s 166
    Erik Burling Några spörsmål vid belåning av en säljares rättigheter enligt avbetalningskontrakt, SvJT 1966 s 695
    Pekka Kurvinen och Henry Ådahl Ny finsk lag om avbetalningsköp, SvJT 1966 s 304

 

    Carin och Sten Källenius Byggnadsjuridik II. Domar år 1957—1964 rörande byggnads- och anläggningsarbeten (1965, 194 s). Anm av Per Bergsten SvJT 1966 s 300, Östen Malmberg StadsförbT 1966 s 382
    Östen Malmberg Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, StadsförbT 1966 s 548
    Vägfraktavtalet. I, Internationell befordran. Betänkande avg 19 april 1966, SOU 1966:36 (197 s) — Yttrande TSA 1967 s 56 — SvJT 1966 s 637
    Folke Schmidt, Gösta Wilkens, Kurt Grönfors och Kaj Pineus Huvudlinjer i svensk frakträtt (2 u 2 tr 1965, 207 s)
    Kurt Grönfors Allmän transporträtt. Kortfattad lärobok (1965, 130 s). Anm av Thor Falkanger AfS VI s 665, Erling Selvig TfR 1966 s 366, Leif Sevón JFT 1966 s 57, Karl Sidenbladh SvJT 1966 s 540 — Containertrafiken och ansvarsproblemen. Föredrag, SjöfartsT 1966 s 1224
    Kurt Grönfors och Lennart Hagberg De nordiska speditionsvillkoren (1963) anm av Hugo Tiberg SvJT 1966 s 57
    Nils Mangård Säkerhetsföreskrifter för transport av farligt gods — någraaktuella utredningsfrågor, SvJT 1966 s 618

 

    Måttenheter. Betänkande avg 16 nov 1964 av utredningen om metrologiska enheter, SOU 1965: 5 (47 s) — SvJT 1965 s 142

 

740 Nils Regner    Ny myntserie. Betänkande avg 14 dec 1965 av myntkommittén, SOU 1966: 4 (87 s) — SvJT 1966 s 223
    Reglerna om gäldränta. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1965 s 163
    Gäldenärs skyldighet att ersätta inkassokostnad. Framställning om utredning, TSA 1966 s 184
    Om överlåtelse av fordran på överskjutande preliminär skatt och utmätning av sådan fordran (förslag av lagberedningen i PM 23 febr 1965), SvJT 1965 s 357 — Yttrande TSA 1965 s 160 — Sverker Widmark Skattenytt 1966 s 445
    Bernhard Staedler Synpunkter på kommuns fordran på återbetalning avoriktigt utgiven avlöningsförmån, FT 1966 s 302
    Gösta Walin Några anmärkningar beträffande kvittningsförklaring, SvJT 1965 s 95
    Utställande av check utan täckning. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1965 s 168
    Erik Burling Hur bedöma tillgrepp av checkblanketter (NJA I 1965 s 58), EkonRevy 1965 s 260
    Göran Almgren Om försäkring av pantsatt lös egendom, Festskrift till Nial (1966) s 30
    Erik Burling Några spörsmål vid belåning av en säljares rättigheter enligt avbetalningskontrakt, SvJT 1966 s 695
    Svante Bergström I vad mån är ett borgenslöfte bindande?, Festskrift till Nial (1966) s 85 — Anm av Carsten Smith, Garantirett I—II (Oslo 1963, 398 s, 455 s), SvJT 1966 s 197
    Jacob W F Sundberg Om ansvaret för fel i lejt gods (1966, 409 s). Anm av K Lund Kristensen UfR 1967 s 139, Preben Lyngsö Juristen 1967 s 285, Hjalmar Karlgren SvJT 1967 s 767

 

Konkurs- och förmånsrätt
    Ulf Lundvik Svensk rättspraxis. Exekutionsrätt 1960—1964. Konkursrätt, SvJT 1966 s 662
    Lars Welamson Konkurs (1965, 181 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 41. Anm av Preben Lyngsö TfR 1966 s 671, Gösta Walin SvJT 1966 s 612
    Erik Burling Under vilka förutsättningar kan bankkredit beviljas ett konkursbo? (NJA I 1966 s 171), Ekon Revy 1966 s 289 — Yttrande till HD, TSA1966 s 194
    Lag 29 juli 1966 om företagsinteckning, NJA II 1966 s 104, 194 — Se även lagen om vad som är fast egendom under JB
    Torkel Nordström Lagen om företagsinteckning (1966, 140 s)
    Lag 16 dec 1966 om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar se Nyttjanderätt m m under JB

 

Skadeståndsrätt
    Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling årg 27, 1964 (1966, 265 s)
    Radioansvarighetslag se Tryckfrihet m m under Grundlagarna
    Atomansvarighet 3. Promemoria med förslag till ny atomansvarighetslag upprättad inom justitiedepartementet, SOU 1966:29 (391 s) — Yttrande TSA 1966 s 371 — SvJT 1966 s 568
    Hjalmar Karlgren Skadeståndsrätt (3 revid u 1965, 2 tr 1966, 275 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 1. Anm av Anders Agell, Culpa och samtycke inom skadeståndsrätten, SvJT 1966 s 402

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 741    Fritjof Lejman Svensk rättspraxis. Obligationsrätt. Skadestånd i utomobligatoriska rättsförhållanden 1957—1961, SvJT 1965 s 314, 635
    Gunnar Atmer Flyg, skadestånd och försäkring, Försäkr tidningen 1966 h 1s 21
    Carl-Gustav Björkelund Redarens ansvar för självständiga medhjälpare. En undersökning av ansvaret i och utom kontrakt jämlikt nordisk rätt med »Muncaster Castle»-domen som utgångspunkt, AfS VIII s 245. Härtill Ragnar Hedén TSA 1966 s 313
    Hilding Eek Bilkollisioner och lagval. Lex loci commissi under debatt, NFT 1965 s 261
    Hans Lindstedt Fastighetsägarens vinterrisker, Försäkr tidningen 1966 h 1s 8, 31 — Barn och skadestånd, h 4 s 12
    Östen Malmberg Kommuns skadeståndsansvar vid gatuarbeten, Stadsbyggnad 1966 s 143
    Knut Norström Arbetarskydd och rättskipning. Olycksfall ur ansvars- och skadeståndssynpunkt (1966, 220 s)
    Harald Wessling Hundägares ansvar, Försäkr tidningen 1965 h 8 s 2, 40
    E G Westman Hamnars företagaransvar, StadsförbT 1966 s 137, 143
    Offentlig tjänstemans ekonomiska ansvar gentemot huvudmannen. Diskussion med inledningsanförande av Bertil Wennergren, NAdmT 1965 s 249
    Skadeståndsrättsliga spörsmål rörande privatflyget. Framställning om lagändring, TSA 1966 s 104
    Kurt Grönfors Anm av Peter Lödrup, Luftfart og ansvar. En undersökelse av tredjemannsansvaret i norsk og fremmed luftrett (Oslo 1966, 652 s), SvJT 1966 s 606Karl Sidenbladh Anm av samma verk, TfR 1967 s 374
    Jan Hellner Anm av A Vinding Kruse, Erstatningsretten II. Fællesregler om erstatningsansvar (Kbhvn 1965, 188 s), SvJT 1966 s 684

 

    Värdesäkring av trafiklivräntor. Förslag avg 5 sept 1966, SOU 1966:53 (138 s) — Yttrande TSA 1966 s 422
    Anders Vinding Kruse Nordisk fælleslovgivning om erstatningsberegningen ved personskader, NFT 1966 s 49
    Bengt Malmæus Om stilleståndsersättning (1966, 37 s). Försäkringsjuridiska fören publ 19 — SvJT 1966 s 426
    Carl Oldertz Medvållande reducerar sjukersättning (NJA I 1965 s 129), Försäkr tidningen 1965 h 4 s 25, 44
    Förbättrade möjligheter för målsägande att utfå skadestånd? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1966 s 159

 

Arbetsrätt
    Folke Schmidt Kollektiv arbetsrätt. 5 u under medverkan i vissa delar av Axel Adlercreutz (1966, 299 s). Anm av Kaarlo Sarkko JFT 1967 s 123, Anders Knutsson SvJT 1966 s 541, vartill Schmidt, Vilka stridsåtgärder är tilllåtna för offentliga tjänstemän, SvJT 1967 s 48
    Bert Ahlgren och Bertil Bolin Arbetslagstiftning (1966, 352 s)
    Erik Forstadius Arbetsmarknaden. Om arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter (3 omarb u 1965, 99 s)
    Sven Jerstedt och Göran Smith Parterna på arbetsmarknaden (7 omarb u 1966, 127 s)
    Torsten Landelius Workers, employers and governments. A comparative

 

742 Nils Regnerstudy of delegations and groups at the International labour conference 1919—1964. Ak avh (1965, 553 s). Anm av Krister Wahlbäck StatsvT 1966 s 249, jfr Landelius s 260 och Wahlbäck s 272
    Axel Adlercreutz Arbetstagarbegreppet (1964) anm av H G Carlsen Juristen 1965 s 458
    Johan Lind Allmän domstol eller arbetsdomstolen?, SvJT 1966 s 707
    Företagsdemokrati. 12 debattinlägg om samverkan på arbetsplatsen (1965, 135 s)
    Samarbetet i framtidens företag. Betänkande avg av SAF:s referensgrupp för arbetslivets demokratisering (1965, 245 s)
    Huvudavtalet mellan SAF och LO. Utg av Arnold Sölvén, Stig Gustafsson (4 u 1966, 119 s)
    Axel Adlercreutz Anm av Allan Rise, Faglig voldgift. En redegörelse for retspraksis i hyppigt forekommende fortolkningsspörgsmål af almindelig karakter (Kbhvn 1964, 368 s), TfR 1966 s 118
    Sjuklön. En kommentar till bestämmelserna om sjuklön och havandeskapslön i avtalen om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän och arbetsledare (1965, 107 s)
    Pensionsstiftelser se nedan Associationsrätt

 

    Arbetarskyddslagen jämte därtill hörande författningar med kommentarer av Hilding Starland och förord av Erik Törnberg (8 u 1966, 126 s)
    Affärstiderna. Betänkande avg 30 juni 1965 av affärstidsutredningen, SOU 1965: 38, 39 (151 s, 115 s) — Yttrande StadsförbT 1965 s 796, jfr 583
    Arbetstid m m för vägtrafiken se BB Vägtrafik
    Filip Rune 45-timmarsveckan. 1957 års ändringar i arbetstidslagstiftningen (3 u 1965, 63 s)
    Lennart Geijer Semesterrätt (kompendium Lund 3 u 1966, 38 s)
    Ove Hesselgren, Yngve Samuelsson och Axel Wallén Semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning (10 u 1966, 236 s) — SvJT 1967 s 126
    Lars-Åke Åström Fyra veckors semester. Semesterlagen med enkel beskrivning (1966, 42 s)

 

Sjö- och lufträtt
    Ang frakträtt och spedition samt skadestånd se även HB här ovan
    Fartygs befälhavare. Gemensamt haveri och dispasch. Ansvarsbestämmelser m m. Betänkande avg i febr 1965 av sjölagskommittén, SOU 1965: 18 (221 s) — Yttrande TSA 1965 s 222 — SvJT 1965 s 359
    Nykterhet i trafik, SOU 1965: 35, se Vägtrafik under BB
    C O Hiljdings sjölagsedition (12 u 1964, 1040 s, supplement 1965, 81 s)
    Lars Gorton Haaglagen och containertrafiken, Ekonomiskt forum 1965 s 53
    Gunnar Henriz och Anders Wijkander Rembursrättsfall se under HB härovan
    Åke Hultgren Gemensamt haveri — några huvuddrag, SjöfartsT 1966 s 2788
    Erik Nordström Folkrättsliga aspekter på kontroll av linjekonferenser (1965, 21 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1965: 6. Anm av Hugo Tiberg SvJT 1966 s 59

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 743    Kaj Pineus Limited liability in collision cases (1965, 44 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1965:5. Anm av Hugo Tiberg SvJT 1966 s 58
    Jan Ramberg Hässelbykonferensen (1965) och Haagreglerna, SjöfartsT 1965 s 1882
    Jan Sandström Abrogation of the maritime lien for masters' contracts (1965, 38 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1965: 4. Anm av Hugo Tiberg SvJT 1966 s 58
    Sanfrid Staffans Rättegången i civila sjörättsmål (1960) anm av Jens Trampe Broch AfS V s 728
    Hugo Tiberg Om ansvar för skada å fartyg i kontraktsförhållanden (1962) anm av Thor Falkanger AfS V s 691 — Konossement och fraktavtal, Festskrift till Nial (1966) s 504
    Hilding Eek Utlåtande ang G O Z Sundström, Om normkollision vid fartygs sammanstötning. Ak avh (Helsingfors 1965, 503 s), JFT 1965 s 139
    Hugo Tiberg Anm av Rudolf Beckman, Sjövägsreglerna med kommentarer och rättsfall (3 u Åbo 1965 70 s), SvJT 1966 s 354
    Ändringar i internationella skeppsmätningsregler, StadsförbT 1965 s 595 —Den nya skeppsmätningskonventionen (1965 beslutade ändringar i 1947 års konvention), 1966 s 227 — Yttrande av hamnförbundet, 1966 s 406 —Skeppsmätningsreglerna 1967 s 46 — Sven Ullman 1965 s 51, 339
    Yttrande av hamnförbundet över förslag till ändringar i lotsförordningen, StadsförbT 1965 s 768
    E G Westman Sekretessen inom hamnförvaltningarna, StadsförbT 1965 s 601, 604 — Hamnars företagaransvar, 1966 s 137, 143 — Ordningsföreskrifter inom hamnområden, 1966 s 397, 405. Härtill Lennart Bergfelt Inom vilket område gäller fastställd hamnordning?, 1966 s 567, Westman s 570, Sven Ullman Hamnområde — allmänplats, s 876, Westman s 880 — Enhetlig innebörd begärs i hamnbegrepp, 1966 s 715
    Jan Ramberg Godsansvaret i hamnarna, StadsförbT 1966 s 789
    Uppbörden av sjöfartsavgift, StadsförbT 1966 s 231
    Ang hamnordning se även Vissa förvaltningsgrenar under Förvaltningsrätt

 

Försäkringsrätt
    Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling årg 27, 1964 (1966, 265 s)
    Jan Hellner Försäkringsrätt (2 omarb u 1965, 662 s). Försäkringsjuridiskafören publ 15. Anm av Ebbe Jacobsson NFT 1966 s 231 och SvJT 1966 s 115 Stig Jörgensen TfR 1966 s 130
    Göran Almgren Om försäkring av pantsatt lös egendom, Festskrift till Nial (1966) s 30
    Bertil Bengtsson Ansvarsförsäkring (1960) anm av Erling Selvig AfS V s 719 — Om förmögenhetsskadeförsäkring, NFT 1966 s 1
    Sven Carsjö De allmänna varuförsäkringsvillkoren i England och Sverige under de senaste 50 åren, NFT 1966 s 125
    Jan Hellner The scope of insurance regulation. What is insurance for purposes of regulation?, American Journal of comparative law 1963 vol 12 nr 4 - Den norska sjöförsäkringsplanen av 1964, TfR 1966 s 95 — Tystnad eller diskretion? Tystnadsplikten inom försäkringsverksamheten, NFT 1966 s 111
    Knut Rodhe Några frågor rörande friskrivningsklausuler, NFT 1965 s 19

 

744 Nils Regner    Karl Erik Rosén En onödig forumregel (26 § 1 st. trafikförsäkringslagen)?, SvJT 1966 s 430
    Försäkringslagstiftningen. Riksdagsmotioner (ang översyn och vissa underrättelser) jämte yttrande, TSA 1965 s 175
    Ett rättsfall om tolkning och återkallelse av förmånstagarförordnande (NJA I 1966 s 357). Yttrande i målet, TSA 1966 s 425
    Jan Hellner Anm av Stig Jörgensen, Preben Lyngsö och Hans Thranow, Dansk forsikringsret I—II (Kbhvn 1965, 1966, 229 s, 250 s), SvJT 1966 s 603
    Bertil Bengtsson Anm av Olof Riska, Om försäkring av driftsintresse i sjöfart. En försäkringsrättslig studie (Borgå 1964, 352 s), TfR 1965 s 611 — Anm av samma verk Jan Hellner JFT 1965 s 57, Kaj Pineus AfS VI s 676, Hugo Tiberg SvJT 1965 s 671

 

Associationsrätt
    Håkan Nial Svensk rättspraxis. Bolags- och föreningsrätt 1959—1963, SvJT 1965 s 581
    Einar Stenbeck, Mauritz Wijnbladh och Håkan Nial Aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med förklaringar (5 u ombesörjd av Wijnbladh och Nial 1966, 644 s)
    Curt Olsson Om bolagsrätt och nordiskt samarbete, Festskrift till Nial (1966) s 453
    Wilhelm Pehrsson Kan 76 § 2 st. aktiebolagslagen tillämpas vid beslut rörande ändring av en bolagsordning?, SvJT 1965 s 695. Härtill Håkan Nials 696
    Berndt Philipson Aktiebolag. Om bolagsbildning och förvaltning (2 u 1966, 194 s)
    Knut Rodhe Svensk aktiebolagsrätt och harmoniseringen av EEC-ländernas aktiebolagslagar, Festskrift till Nial (1966) s 460 — Företagskombinationer i Västtysklands nya aktiebolagslag, EkonRevy 1966 s 595
    1955 års sparbankslag och sparbankskungörelse jämte vissa tillhörande författningar samt normalreglemente (5 u 1964, 143 s)
    Erik Hagbergh Några synpunkter på reformbehoven beträffande 1951 årslag om ekonomiska föreningar, Festskrift till Nial (1966) s 226
    Per Stjernquist Ekonomiska föreningar. Föreläsningar (kompendium Lund 5 u 1966, 60 s)
    Ang skyldighet för ekonomisk förening att träda i likvidation samt domstols och länsstyrelses befattning därmed, JO 1965 s 180
    Gösta Siljeström och Carl Svennegård Lagen 25 april 1930 om bostadsrättsföreningar jämte därtill hörande författningar ävensom lagen 19 juni 1942 om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m m. Med förklarande anmärkningar, formulär, stadgar, rättsfall från hyresrådet och sakregister (5 omarb u ombesörjd av Svennegård 1965, 384 s). Anm av Lennart Ramnek SvJT 1966 s 190
    Pensionsstiftelser 2. Lagförslag om tryggande av privata pensioner m m, avg 24 juni 1965 av pensionsstiftelseutredningen, SOU 1965:41 (302 s) —Sven D Guldberg NFT 1967 s 166 — Dag Helmers Skattenytt 1965 s 267, 324 — Lennart Huss SkatteT 1965 s 397 — Yttrande TSA 1966 s 58 —SvJT 1965 s 715

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 745Immaterialrätt
    Gunnar Sterner Våra konventioner om upphovsrätt och industriellt rättsskydd, NIR 1966 s 257 — Torben Lund Bernerkonventionen s 261 — Berndt Godenhielm Pariskonventionen s 290 — Svante Bergström Romkonventionen 1967 s 12
    Torwald Hesser Det immateriella rättsskyddet och U-länderna, NIR 1965 s 153
    Lars Bruun Upphovsrätten i Sveriges tidningspress, NIR 1966 s 32
    Seve Ljungman Något om familjerätten och tonskapelserna, Festskrift till Nial (1966) s 337
    Åke Lögdberg Upphovsrätten och fotografirätten (1964) anm av Birger Stuevold Lassen TfR 1966 s 544
    Stig Strömholm Europeisk upphovsrätt (1964) anm av Svante Bergström SvJT 1966 s 182, Berndt Godenhielm JFT 1965 s 157 — Le droit moral de l'auteur en droit allemand, frangais et scandinave avec un aperçu de l'évolution internationale. Étude de droit comparé. I, L'évolution historique et le mouvement international. II:1, Le droit moderne. Introduction. Le régimede la création intellectuelle en droit privé. Ak avh (1966, 490 s, 411 s). Anm av Svante Bergström SvJT 1967 s 201, Åke Malmström NIR 1966 s 345, W Weincke UfR 1967 s 43 — La notion de l'œuvre littéraire ou artistique dans la doctrine scandinave moderne, NIR 1965 s 113
    Hugo Wistrand Le droit d'auteur en Suède et en France. Comparaison des legislations récentes (1966, 87 s, särtryck ur Revue internationale du droit d'auteur 1966)
    Upphovsrättsligt skydd för brukskonst. Yttranden avg av Svenska slöjdföreningens opinionsnämnd 1954—1963 (1965, 239 s). Anm av Mogens Koktvedgaard Juristen 1966 s 194, Gunnar Sterner NIR 1966 s 51, vartill Julius Möller s 213, Sterner s 214
    Avgifter på bandinspelningsapparater och tonband. Framställning av STIM och yttrande, TSA 1965 s 422
    Åke Lögdberg Anm av Serge L Levitsky, Introduction to Soviet copyright law (Leyden 1964, 303 s), SvJT 1965 s 118
    Stig Strömholm Den tyska upphovsrättsreformen i hamn, NIR 1965 s 319

 

    Ang industriellt rättsskydd jfr Näringsrätt här nedan
    Sten Tengelin Tolfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd (i Helsingfors 1965), NIR 1965 s 198
    Industriellt rättsskydd och konkurrensbegränsning. Anföranden och inlägg vid mötet, NIR 1965 s 289
    Ulf Bernitz Industriellt rättsskydd och konkurrensbegränsning, NIR 1965 s 42
    Fredrik Neumeyer Gewerblicher Rechtsschutz und Kartellrecht in den EFTA-Ländern. Ein kurzer Überblick (Karlsruhe 1965, 27 s)
    Eric Essén Patentlagreformen. Proposition och motioner i Sverige, NIR 1966 s 108
    Birger Högfors Hjälpreda för patentsökande (1965, 77 s)
    Lennart Körner Ryskt patentväsen, NIR 1965 s 69
    Mönsterskydd. Betänkande med förslag till lag om mönster m m, avg 12 okt 1965 av mönsterskyddsutredningen, SOU 1965:61 (415 s) — Yttrande TSA 1966 s 379 — SvJT 1966 s 221

 

746 Nils RegnerSveriges släktnamn 1965. Förteckning utarb inom patent- och registreringsverket, SOU 1965:36 (476 s)
    Gunnar Bomgren och Jan Gehlin Namnlagen. Kommentar till namnlagen och dess följdförfattningar (1966, 218 s). Anm av Svante Bergström SvJT 1967 s 211, Stig Strömholm NIR 1966 s 350
    Åke Lögdberg och Carl Martin Roos Namnrätt (kompendium Lund 1966, 23 s)
    Elisabeth S Selmer Nordisk navnerett i stöpeskjeen, NIR 1965 s 169
    Björn Carlson och Bertil Kusoffsky Om distributörsmärken (1965, 126 s) — NIR 1966 s 56
    Gösta Eberstein Om överlåtelse av rätt till kännetecken, Festskrift till Nial (1966) s 136
    Sture Heiding Svensk varumärkesrätt (3 omarb u 1966, 120 s)
    Ulf Bernitz Anm av Die Warenzeichenlizens. Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen (München 1963, 655 s), NIR 1965 s 255
    Lars Holmqvist Ny varumärkeslag i Frankrike, NIR 1966 s 102
    Bengt Nihlmark Anm av Erik D Offner, International trade mark protection (New York 1965, 285 s), NIR 1965 s 338
    Otillbörlig konkurrens. Betänkande avg 14 dec 1966, SOU 1966: 71 (382s) — SvJT 1967 s 228
    W E von Eyben Nordiske forslag til ny lovgivning mod illojal konkurrence, NIR 1966 s 184
    Sven Norberg Jämförelser i reklam, NIR 1966 s 77
    Sten-Åke Stenshamn Kombinerade utbud. Svensk opinionsnämndspraxis, NIR 1966 s 197
    Know-How og erhvervshemmeligheder. Anföranden och inlägg vid tolfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd, NIR 1965 s 201
    Fredrik Neumeyer Anm av Eugen Ulmer, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts gemeinschaft. Bd1 (Köln 1965, 344 s), NIR 1966 s 54

 

Näringsrätt
    Näringsfrihetsrådets beslut åren 1954—1963 sammanställda av rådet (1965, 488 s)
    Prissamverkan och konkurrens. Betänkande avg 27 juni 1966, SOU 1966:48 (277 s)
    Åke Martenius Lagstiftningen om konkurrensbegränsning (1965, 292 s). Anm av Ulf Bernitz NIR 1966 s 54 och SvJT 1966 s 610, Kurt Grönfors FT 1966 s 178, Nils Ringstedt Ekon Revy 1966 s 239
    Ulf Bernitz Anbudsgivning och fri konkurrens (1965, 34 s)
    Kurt Grönfors Lagstiftningen mot konkurrensbegränsning. Kortfattad orientering (2 u 1965, 48 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1965: 3— Företagarbegreppet i konkurrensbegränsningslagen, SvJT 1965 s 81
    Pär-Arne Jigenius Slopandet av bruttoprissättningen på böcker. Bakgrund, motiv och framtidsfrågan (1966, 76 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1966: 1
    Ang konkurrensbegränsning och industriellt rättsskydd jfr Immaterialrätt här ovan
    Sällskapsresor. Betänkande avg 18 maj 1966, SOU 1966: 25 (229 s) —Yttrande TSA 1966 s 417

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 747Brottsbalken

 

Kriminologi m m
    Bengt Börjeson Om påföljders verkningar. En undersökning av prognosen för unga lagöverträdare efter olika slag av behandling. Ak avh (1965, 259 s, 2 u 1966, 259 s). Anm av Kerstin Elmhorn, Prognosteknik i behandlingsforskningens tjänst, Statistisk tidskrift 1966 s 465, Paul Lindblom SocForum 1966 s 204, Carl-Erik Quensel, Några anmärkningar ang statistiska metodproblem, Statistisk tidskrift 1966 s 446, Guje Sevón JFT 1966 s 486
    Sven Rengby Ungdomsbrottsligheten — utveckling och aktuella siffror, SvJT 1966 s 518
    Knut Sveri Återfall i brott efter vård i ungdomsfängelse, Kriminalvården 1965 h 3—4 s 8
    Knut Sveri, Gösta Rylander, Torsten Eriksson och Åke Asp Kriminaliteten och samhället (1966, 103 s)
    Karl-Erik Törnqvist Svåra återfallsbrottslingar. En rättspsykiatrisk och kriminologisk jämförelseundersökning av två grupper män, dömda till förvaring vid säkerhetsanstalt. Ak avh (1966, 186 s)
    Scandinavian studies in criminology. Vol I 1965 (Oslo 1965, 226 s). Anm av Anders Bratholm Lov og rett 1966 s 143, Thomas Mathiesen TfR 1966 s 259, Knud Waaben UfR 1966 s 38
    Hans Danelius Anm av W H Nagel, Het voorspellen van krimineel gedrag ('s Gravenhage 1965, 253 s), SvJT 1966 s 539

 

Allmänna verk
    Nils Beckman, Carl Holmberg, Bengt Hult och Ivar Strahl Brottsbalken jämte förklaringar. Bd II, Brotten mot allmänheten och staten m m (1965, 622 s)
    Bertil Brinck, Ola Nyquist och Birger Ohlson Straffrätt. Grundläggande lärobok i allmän straffrätt enligt brottsbalken. Under medverkan av Ivar Agge (2 u 1965, 451 s) — SvJT 1967 s 644
    Per-Erik Fürst Brottsbalken. Grundregler. Påföljder. Fingerade rättsfall (1965, 98 s). Anm av Carl Holmberg SvJT 1966 s 59
    Alvar Nelson Brott och påföljd. En orientering om svensk straffrätt enligt brottsbalken (1965, 95 s) — Brottsbalken och andra stadganden om brott och påföljder med register (1965, 171 s). Båda anm av Carl Holmberg SvJT 1966 s 59
    Holger Romander Brottsbalken, NTfK 1965 s 105
    Gerhard Simson Grundzüge der schwedischen Kriminalrechtsreform. Vortrag (Karlsruhe 1966, 26 s)
    Ivar Strahl Straffrätt för propedeutiska kursen (kompendium Uppsala 1965, 44 s)
    The penal code of Sweden. Translated by Thorsten Sellin. Introduction by Ivar Strahl (1965, 82 s) — Code pénal suédois. Traduit par Michel Lambert. Introduction par Ivar Strahl (1965, 100 s)
    Hans Thornstedt Anm av Johannes Andenæs, The general part of the criminal law of Norway (London 1965, 346 s), SvJT 1966 s 686
    Gerhard Simson Anm av Das tschechoslowakische Strafgesetzbuch vom 28. Nov 1961. Tysk övers samt inledning (Berlin 1964, 153 s), SvJT 1966 s 196

 

748 Nils RegnerAllmänna bestämmelser
    Ivar Strahl Straffrättens allmänna del enligt brottsbalken (kompendium Uppsala 5 u 1967, 183 s)
    Hans Thornstedt Översikt över straffrättens allmänna del (kompendium Sthlm 1966, 83 s) — Företagarens straffansvar (1965, 59 s) — SvJT 1966 s 427
    Roland Machnow SL eller BrB? Några övergångsspörsmål, SvJT 1965 s 49
    Folke Höijer Straffmätningen och brottsbalken, SvJT 1965 s 45, 1967 s 303
    B Karle Några processuella spörsmål i anledning av brottsbalken (ang innebörden av att visst straff är stadgat), SvJT 1965 s 42
    Stig Jägerskiöld Straffansvar vid rus. En rättshistorisk studie, SvJT 1965 s 305
    Ivar Strahl Straffansvar vid rus, SvJT 1965 s 369
    Fråga huruvida olovlig utevaro som föranletts av höggradig berusning bör  bedömas såsom undanhållande eller tjänstefel, MO 1965 s 152
    Carl M Elwing RÅ och abortresorna, Tiden 1965 s 213
    Hans Thornstedt Svensk medborgares ansvar för brott utomlands, SvJT 1966 s 506
    Ang svensk strafflagstiftnings giltighet utom riket (utlåtande 14 juli 1966 av JK ang spelautomater på svenska fartyg), RÅ cirkulär 19 aug 1966 (C 23)
    Tillämpningen av svenska straffregler på utomlands begångna gärningar. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1966 s 167
    Gunnar Biörck Liv och död — medicinskt, juridiskt och etiskt, SvJT 1965 s 545
    Clarence Blomquist Fosterliv och fosterdöd. Den provocerade abortens etik (1966, 119 s). Anm av Gunvor Bergström SvJT 1967 s 199
    Hans Danelius Preskription och legalitet, SvJT 1966 s 207
    Ang preskriptionstiden vid vårdslös deklaration, RÅ cirkulär 16 febr 1966 (C 13) — Ang begynnelsepunkten för preskriptionstiden vid brott mot 121 § 1 st. taxeringsförordningen, RÅ cirkulär 19 april 1966 (C 16) — Se även Taxering m m under Skatterätt

 

Brotten
    Radioansvarighetslag se Tryckfrihet m m under Grundlagarna
    Per-Edwin Wallén Är personkretsen vid brottet »framkallande av fara för annan» begränsad?, SvJT 1966 s 623. Härtill Roland Machnow 1967 s 60
    Erik Burling Hur bedöma tillgrepp av checkblanketter (NJA I 1965 s 58),EkonRevy 1965 s 260
    Jan Vilgeus Automatmissbruk. Bedrägeri, bedrägligt beteende eller stöld?, NTfK 1965 s 60
    Per-Edwin Wallén Något om kompensationsspörsmålet vid bedrägeri och oredligt förfarande, SvJT 1966 s 321. Härtill Ivar Strahl s 590
    Ang frågan om gärningsidentitet mellan stöld och häleri (NJA I 1966 s 12), RÅ cirkulär 28 febr 1966 (C 14)
    Bo Westman »Tager någon olovlig väg över tomt . . .», TSA 1965 s 1
    Brottsbalkens regler om uppvigling. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1965 s 172
    Olov Mattson Omhändertagande vid fylleri, SocForum 1966 s 563
    C G Lidberg Om verkschefs skyldighet att utöva tillsyn över göromålens

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 749gång, FT 1966 s 227 — Åtal mot landshövding m fl för underlåtenhet med avseende å beredskapsplanläggning, JO 1966 s 294
    Åtal mot verkschef för underlåtenhet med avseende å utfärdande av instruktion, MO 1965 s 14
    Innebörden av åtalsreglerna i 25:12 och 26:23 SL (20:14 och 21:22 BrB), MO 1965 s 162
    Handbok i militär rättsvård. 1966 års upplaga (1966, 117 s)
    Ang ringa tjänstefel i samband med militär flygtjänst, RÅ cirkulär 4 juli 1966 (C 21)
    Ang innebörden av »med anledning av hans tjänst» i 26:27 SL (21:7 BrB), MO 1965 s 144
    Fråga huruvida värnpliktig, som icke tillräckligt noggrant tagit del av inkallelseorder och därför inställt sig för sent, gjort sig skyldig till tjänstefel eller förseelse mot 38 § värnpliktslagen, MO 1966 s 144, 1967 s 84

 

Påföljderna
    Per-Erik Fürst Högsta domstolens val av brottspåföljd, SvJT 1966 s 811967 s 161
    Ang val av påföljd för brott av elev vid ungdomsvårdsskola, RÅ cirkulär 27 aug 1965 (C 6)
    Villkorlig frigivning. Förslag till lagändring jämte yttrande, TSA 1965 s 157— NJA II 1965 s 414
    Halvar Lech Om tidpunkten för internerads överförande till vård utom anstalt. Kriminalvården 1965 h 1 s 7
    Domstolsförordnande om överlämnande till vård enligt sinnessjuklagen ehuru sinnesundersökning ej ägt rum i målet. Framställning av JO och yttrande, TSA 1965 s 429 — JO 1966 s 163
    Rätt för bestraffningsberättigad militär chef att avskriva mål ang brott som förövats under inflytande av själslig abnormitet, MO 1965 s 154
    Åke Asp Något om övervakningsnämnden i Stockholm och dess verksamheti fråga om skyddsklientelet, TfKriminalvård 1965 h 3 s 1
    Holger Romander och Gunvor Bergström Övervakningsnämnderna. Organisation och arbetsuppgifter (2 u 1966, 63 s)
    Gunnar Rudstedt Kriminalvård i anstalt och frihet, TfKriminalvård 1965 h 3 s 8
    Samarbete med andra länder vid övervakning av personer som dömts för brott. Förslag till lagstiftning jämte yttrande, TSA 1965 s 413
    Kriminalvårdens anstaltssystem (förslag 1 nov 1965 av fångvårdens byggnadskommitté), SvJT 1966 s 70

 

Utsökningslagen
    Ulf Lundvik Svensk rättspraxis. Exekutionsrätt 1960—1964, SvJT 1966 s 645
    Yttranden över Utsökningsrätt 3 (Exekution i lön, beneficium m m, SOU 1964:57) StadsförbT 1965 s 586, TSA 1965 s 405
    Utsökningsrätt 4. Fastighetstillbehör och företagsintecknad egendom m m, SOU 1966: 7, se JB
    Utsökningsrätt 5. Verkställighet som rör barn, SOU 1966: 38, se FB
    Ang utmätning av fordran på överskjutande preliminär skatt se HB

 

750 Nils Regner    Lag 10 dec 1965 om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang underhåll till barn, NJA II 1965 s 378

 

Rättegångsbalken
    Per Olof Ekelöf Rättegång H 3 och 4 (1963) anm av Isi Foighel TfR 1965 s 616 — H 5 (1966, 213 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 46. Anm av K-E Skarvall SvJT 1967 s 295
    Karl Olivecrona Rätt och dom, se Allmän rättslära m m.
    Arne Belanner Processrätt för polismän (2 u 1965 85 s)
    Anders Bruzelius Mål och ärenden handlagda vid allmän underrätt I, Exempelsamling (kompendium Lund 3 u 1965, 228 s) — II, Fingerad rättegång i tvistemål. Inlagor, protokoll och dom jämte ordagrant referat av huvudförhandling (kompendium Lund 1964, 66 s)
    Ruth Bader Ginsburg och Anders Bruzelius Civil procedure in Sweden (Haag 1965, 491 s). Anm av Per Olof Bolding SvJT 1966 s 194, Per Lindholm JFT 1966 s 361
    Karl Olivecrona Domstolar och tvistemål. En första bok i processrätt (1965,100 s)
    Per Olof Bolding Anm av Kommenteret retsplejelov, redigeret og kommenteret af Bernhard Gomard, Victor Hansen, Stephan Hurwitz (2 u Kbhvn 1964, 1180 s), SvJT 1965 s 347

 

Domstolsväsendet m m
    Förslag till ändring av stadgarna för Sveriges Advokatsamfund och till nytt bokföringsreglemente, TSA 1965 s 293
    Till tolkningen av begreppet god advokatsed, TSA 1965 s 21, 1966 s 27, 119, 1967 s 15
    Från praxis i arvodesärenden, TSA 1965 s 398, 1966 s 366
    Fotografering av anhållna och häktade. Yttrande av publicistklubben och uttalande av JO, TSA 1965 s 81 — JO 1965 s 174

 

Civilprocess
    Per Olof Bolding Den felaktiga domen, SvJT 1965 s 465 — Bevisvärdering och domskäl, JFT 1966 s 63
    Gösta Walin Några anmärkningar beträffande kvittningsförklaring, SvJT 1965 s 95
    Ang tillämpning av 17:15 RB för rättelse av beslut i arvsskatteärenden, JO 1966 s 105 — Yttrande TSA 1966 s 98
    Ulf Ankarloo Ändrade delgivningsbestämmelser, SvJT 1965 s 435

 

Straffprocess
    Se även Civilprocess
    Forum vid talan om ämbetsbrott (lagstiftning 1965), NJA II 1965 s 325 — Ulf Ankarloo Om forum, behörig åklagare och målsägandens talerätt vid ämbetsbrott, SvJT 1966 s 543 — Yttranden JO 1966 s 195, MO 1966 s 243
    B Karle Några processuella spörsmål i anledning av brottsbalken (ang innebörden av att visst straff är stadgat), SvJT 1965 s 42
    Karl Erik Rosén En onödig forumregel (26 § 1 st trafikförsäkringslagen)?, SvJT 1966 s 430

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 751    Ang tillämpningen under 1963 och 1964 av åtalseftergift enligt lagen 19 maj 1944, RÅ cirkulär 7 sept 1965 (C 7)
    Ang handläggningen av åtalsprövningsärenden jämlikt 57 § nykterhetsvårdslagen, RÅ cirkulär 19 febr 1964 och 27 okt 1965 (A 131, C 9)
    Gunnar Krantz Överprövning hos RÅ (av åklagarbeslut att vägra åtalseftergift), SocForum 1965 s 239
    Rätt för bestraffningsberättigad militär chef att avskriva mål ang brott som förövats under inflytande av själslig abnormitet, MO 1965 s 154
    Ordningen för utseende av offentlig försvarare i Stockholm. En framställning till JO och yttranden, TSA 1965 s 234, 1966 s 101 — JO 1967 s 57
    Ang förordnande av offentlig försvarare i ärende enligt nordiska verkställighetslagen, JO 1966 s 139
    Spörsmål om försvarares rätt att närvara vid vissa förhör under förundersökningen i brottmål. Yttrande till och uttalande av JO, TSA 1965 s 84 — JO 1965 s 187
    Ett spörsmål om offentlig försvarares arbetsuppgifter. Yttrande, TSA 1965 s 102
    Holger Wiklund Ett spörsmål om god advokatsed för försvarare i brottmål, TSA 1965 s 376 — Diskussionsinlägg och efterskrift, 1966 s 23
    Anvisningar ang vissa frågor rörande ledningen av förundersökning i brottmål, RÅ cirkulär 8 dec 1966 (A 23)
    Ang utformning av avskrivningsbeslut samt underrättelse enligt 14 § förundersökningskungörelsen, RÅ cirkulär 17 aug 1966 (C 22)
    Rationalisering av polisverksamheten. Anvisningar av rikspolisstyrelsen, TSA 1965 s 444

 

    Lag 16 juni 1966 om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål, NJA II 1966 s 576
    Ang sluten psykiatrisk vård och vissa därmed sammanhängande frågor, RÅcirkulär 30 dec 1966 (C 25)
    Klas Lithner Omstridda personundersökningar, TfKriminalvård 1965 s 1
    Erik Thomasson Förvaltningsmyndigheternas anvisningar för domstol (ang personundersökning), FT 1965 s 263
    Karl-Olof Lidin Provisoriskt frihetsberövande av 15—17-åringar, SocForum 1966 s 146
    Häktades ställning och rättssäkerhet. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1966 s 174
    Ersättning åt oskyldigt häktade eller dömda. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1966 s 164
    Ang förvaring av beslagtagen egendom, RÅ cirkulär 13 juni 1966 (C 18)
    Ang husrannsakan av polismän utan bemyndigande samt verkan av medgivande, JO 1965 s 159
    Klas Lithner Åklagarrollen, TfR 1965 s 85
    Utredningen i trafikmål. Preliminära förslag av trafikmålskommittén jämte yttrande, TSA 1965 s 67
    Lag 3 juni 1966 om föreläggande av ordningsbot, NJA II 1966 s 408
    Ang ändrade bestämmelser om strafföreläggande, RÅ cirkulär 22 juni 1966 (C 19)
    Ang ordningsföreläggande och parkeringsbot, RÅ cirkulär 29 nov 1966 (C 24)

 

Överrättsprocess
    Thorsten Cars En fråga om reformatio in pejus, SvJT 1966 s 111. Härtill Jerker Victor s 715, Cars s 719

 

Bevisrätt
    Lennart Aspegren Om vittneslön åt tjänstefri polisman, SvJT 1966 s 714
    Elis Dahlin »Vittnesjäven» i RB 36: 3, SvJT 1966 s 360
    Karl Erik Rosén Tankar kring målsägande- och vittnesförhör, SvJT 1966 s 712
    Vittnespsykologin som hjälpmedel i svensk rättegång. Under red av Arne Trankell. Föreläsningar (1965, 289 s)
    Försäkran på heder och samvete i stället för ed? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1966 s 162
    Ersättning av allmänna medel till vittnen m fl. Förslag till lagändring jämte yttrande, TSA 1965 s 435 — NJA II 1966 s 640

 

Rättegångskostnad
    Rättegångshjälp. Betänkande med reviderat förslag till lag om rättegångshjälp m m, avg 19 febr 1965, SOU 1965: 13 (166 s) — Yttrande TSA 1965 s 212 — SvJT 1965 s 209
    Ulla Jacobsson Parts kostnad i civilprocessen (1964) anm av Dagfinn Breistein TfR 1966 s 243
    Rättegångskostnads- och frirättegångsfrågor, JO 1966 s 209
    Ersättningen för rese- och väntetid, TSA 1965 s 351 — Skrivelser till domarföreningarna, svar från dessa och framställning till justitieministern, 1966 s 319
    Ett rättsfall om rättegångskostnader. Yttrande TSA 1965 s 95 — Två rättsfall rörande biträdesersättning i fri rättegång, 1965 s 106 (NJA I 1964 s 368 och 394)
    Carl M Elwing Förskottsbetalning till fri rättegångsbiträde, TSA 1966 s 306
    Jfr Specialprocess här nedan

 

Specialprocess
    Per Olof Bolding Specialprocess (kompendium Lund 1966, 52 s)
    John Boström och Jan Linders Lagsökning och betalningsföreläggande (1965, 132 s). Anm av Nils Börje Lihné SvJT 1966 s 423
    Ang förfarandet i mål om betalningsföreläggande när gäldenären bestrideren del av fordrat belopp samt fråga om flera borgenärer kunna framställa krav i ett mål, JO 1966 s 124
    Ang domstolarnas praxis beträffande kostnadsersättning i lagsökningsmål och mål om betalningsföreläggande, JO 1966 s 131
    Gäldenärs skyldighet att ersätta inkassokostnad. Framställning om utredning, TSA 1966 s 184
    Åke Hassler Skiljeförfarande (1966, 218 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 45. Anm av P-A Weslien SvJT 1967 s 195
    Vidar Hellners Europarådskonvention om enhetlig skiljemannalag, SvJT 1966 s 479
    Handbok i militär rättsvård. 1966 års upplaga (1966, 117 s)
    Rättsskipningen vid de svenska FN-kontingenterna. Förslag till reformer jämte yttrande, TSA 1965 s 230

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 753Grundlagarna m. m.
    Sammanställning av remissyttranden över författningsutredningens förslag till ny författning. Utarb inom justitiedepartementet. D 1, Allmänna uttalanden samt 1 och 2 kap i förslaget till regeringsform, SOU 1965: 2 (188 s) —D 2, Kap 3, 4 och 5 i förslaget till regeringsform, SOU 1965:3 (120 s) —D 3, SOU 1964:38 — D 4, Kap 7, 8, 9 och 10 i förslaget till regeringsform samt övergångsbestämmelserna, SOU 1965:34 (103 s) — D 5, Förslaget till riksdagsordning, SOU 1965: 37 (46 s) — Tomas Löfstedt Remissyttranden över författningsutredningens förslag, SvJT 1966 s 447
    Rapport och arbetsmaterial från arbetsgruppen för det kommunala sambandet, juni 1964, SOU 1964: 39 (179 s) — Författningsfrågan och det kommunala sambandet. Betänkande avg 9 sept 1965 av länsdemokratiutredningen, SOU 1965:54 (583 s) — Arbetspromemorior i författningsfrågan. Upprättade inom justitiedepartementet, SOU 1966: 17 (94 s) — Leif Andersson Nya utredningar i författningsfrågan, StatsvT 1965 s 224 — Lennart Fredlund Fortsatt utredning av författningsfrågan, SvJT 1966 s 455Gustaf Petrén De nya författningsdirektiven, SvJT 1966 s 458
    Nils Herlitz Lagstiftningsmakten i en ny regeringsform, SvJT 1966 s 7
    Sveriges riksdag. Bd 18, Register av Lars Frykholm (1965, 136 s). Anm av Nils Stjernquist SvJT 1967 s 46
    Samhälle och riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning utg i anl av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro I—IV (1966). Anm av Jarl Torbacke HistT 1967 s 115 — I, Sten Carlsson Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866. Lars Sköld och Arne Halvarsson Riksdagens sociala sammansättning under 100 år — II, Pär-Erik Back Det svenska partiväsendet. Nils Andrén Dechargeinstitutet och Interpellationer och enkla frågor. Gunnar Wallin Folkomröstningsinstitutet — III, Olle Nyman Tvåkammarsystemets omvandling. Från privilegievalrätt till demokrati — IV, Nils Stjernquist Riksdagens arbete och arbetsformer. Anm av Nils Herlitz StatsvT 1967 s 66

 

    Robert Malmgren Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar. 9 u utg av Gustaf Petrén och Halvar G F Sundberg (1966, 290 s, 271 s). Anm av Bertil Wennergren SvJT 1966 s 418
    Nils Andrén Svensk statskunskap (3 u 1965, 313 s) — Nordisk statskunskap. Under medverkan av Magnus Gislason, Ragnar Meinander och Eirik Steinnes (2 u 1965, 242 s)
    Nils Herlitz Nordisk offentlig rätt I—III (1958, 1963) anm av Fritz Kaijser FT 1966 s 259
    Gunnar HesslénÅke Thulstrup Statskunskap (12 u ombesörjd av Thulstrup 1966, 246 s)
    Olle Nyman Parlamentarismen i Sverige. Huvuddragen av utvecklingen efter 1919 (6 u 1966, 168 s)
    Fredrik Sterzel Riksdagsordningen 1866—1966 (1966, 131 s)
    Nils Stjernquist Representationsreformen. Några data om det svenska tvåkammarsystemet (1966, 19 s)
    Håkan Strömberg Sveriges författning. Lärobok (1966, 192 s) — Grundlagarna i gällande lydelse med ändringar jämte författningsutredningens förslag till regeringsform och riksdagsordning (1965, 163 s)
    Nils Stjernquist Anm av Frede Castberg, Norges statsforfatning I-II (3 u Oslo 1964, 347 s, 386 s), SvJT 1965 s 282

 

48 —673005. Svensk Juristtidning 1967

 

754 Nils Regner    Fredrik Lagerroth Kvinnlig tronföljd. En statsrättslig analys och en författningshistorisk exposé, StatsvT 1966 s 1
    Sveriges sjöterritorium. Betänkande avg 16 dec 1964 av baslinjeutredningen, SOU 1965: 1 (135) — Lag 3 juni 1966, NJA II 1966 s 592 — Torsten Gihl SvJT 1966 s 388
    Rikets vapen och flagga. Betänkande avg 16 maj 1966 av Mauritz Wijnbladh, SOU 1966: 62 (106 s) — SvJT 1967 s 155
    Statens och kyrkans marköverlåtelser se JB
    Gemensam valdag. Undersökning ang valtekniska förutsättningar att sammanföra vissa allmänna val. Betänkande 1 av 1965 års valtekniska utredning, avg 8 dec 1965, SOU 1965: 74 (66 s)
    Röstlängdsförfarandet. Betänkande med förslag avg 15 dec 1965 av röstlängdsutredningen, SOU 1965: 76 (75 s) — SvJT 1966 s 225
    Lagstiftning 1965 om lagrådets organisation och nådeärendens behandling, NJA II 1965 s 265
    Lagstiftning—Rättskipning. 1958 års utredning kyrka—stat betänkande VI, avg 20 dec 1965, SOU 1965: 70 (271 s)
    Hans Meijer Från uppslag till kommittébetänkande. Studie i kommittépolitik och kommittéarbete (1965, 69 s) —Kommittéväsendets utveckling 1905—1954 (1966, 96 s) (båda nytr ur Kommittépolitik och kommittéarbete 1956)
    Lennart Myrsten Traktat och lag i praktiken. Några reformönskemål, SvJT 1965 s 286. Härtill Karl Sidenbladh s 600
    Henrik A Olsson Alternativa grundlagsändringsbeslut efter 1866, StatsvT 1966 s 210
    Gustaf Petrén Upprivande av beslut av riksdagskammare, StatsvT 1966 s 350
    Nils Herlitz Politik i rättslivet. Kommentarer och reflexioner, TfR 1966 s 137
    Harald Petersen Om domstolenes uafhængighed, SvJT 1965 s 169
    Gustaf Petrén Lagprövningsrätten, SvJT 1966 s 432 — Slutreplik om domstols lagprövningsrätt, StatsvT 1965 s 558
    Underlättande för nordiska medborgare att vinna medborgarskap i annat nordiskt land. Betänkande av särskilda sakkunniga, NU 1965:8 (59 s) — SvJT 1966 s 154
    Decentralisering av naturalisationsärenden m m. Betänkande avg 11 mars 1966 av 1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen, SOU 1966: 20 (50 s)

 

    Utökning av antalet riksdagens ombudsmän. Yttranden JO 1965 s 208, MO 1965 s 262
    Riksdagens justitieombudsmän. Betänkande avg 4 aug 1965 av 1963 års JO-utredning, SOU 1965: 64 (257 s) — Yttranden FT 1966 s 175, JO 1967 s 117, MO 1967 s 250, StadsförbT 1966 s 354, TSA 1966 s 87 — SvJT 1966 s 72
    Hugo Henkow Militieombudsmansämbetet 50 år, SvJT 1965 s 161
    Nils Herlitz Riksdagens ombudsmän inför främmande fora, SvJT 1966 s 171
    H H Kirchheiner En ombudsman i Holland? Enkelte randbemerkninger til en rapport, StatsvT 1965 s 100
    Walter Haller Der schwedische Justitieombudsman (1964) anm av Nils Herlitz SvJT 1966 s 171 C G Lidberg TfR 1965 s 635

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 755    Donald C Rowat The ombudsman. Citizens' defender. Twenty nine contributors including several ombudsmen from thirteen different countries (1965, 348 s). Anm av Olov Hegrelius FT 1966 s 105, Nils Herlitz SvJT 1966 s 171Gustaf Petrén StatsvT 1966 s 121

 

Tryckfrihet och offentlighet
    Nils Alexanderson Svensk tryckfrihet. Med efterskrift av Erik Holmberg (ny u 1966, 86 s)
    Gustaf Petrén Tryckfrihetslagstiftningen. Kortfattad vägledning (2 u 1965, 115 s)
    Radions och televisionens framtid i Sverige I—II. Betänkanden avg 30 mars 1965 av 1960 års radioutredning, SOU 1965: 20, 21 (530 s, 227 s)
    Radioansvarighetslag. Betänkande avg 15 sept 1965 av Johan Björling, SOU 1965: 58 (130 s) — Yttrande TSA 1966 s 73 — SvJT 1965 s 715 — Lag 30 dec 1966, NJA II 1966 s 451
    Offentlighet och sekretess. Offentlighetskommitténs betänkande avg 2 dec 1966. Lagförslag med motiv, SOU 1966:60, 61 (251 s, 287 s) (som Bil 1 i 1966:61 ingår Diskussionspromemorian 1964) — Erik Holmberg StadsförbT 1967 s 175 — Yttrande TSA 1967 s 201 StadsförbT 1967 s 592
    P E Elsin Allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Utg av justitiedepartementet och Stockholms stad (1966, 98 s)
    Sven-Hugo Ryman och Erik Holmberg Offentlighetsprincipen och myndigheterna. Utg av justitiedepartementet och Stockholms stad (1965, 2 u 1966, 64 s)
    Lennart Groll Offentlighet eller sekretess vid psykologiska undersökningar, Departement och nämnder 1966 s 450
    Catharina Willers Pressen och offentlighetsprincipen. En studie av tidningspraxis. Publ i samarbete med journalistinstitutet i Sthlm (1965, 31 s)
    Ang utlämnande av soliditetsupplysning som kommunal myndighet införskaffat i ärende ang fastighetsförsäljning, JO 1965 s 554
    Spörsmål om utlämnande av allmän handling, JO 1966 s 357, 373
    Ang utlämnande av arkivhandling till enskild för kopiering eller avskrivning, JO 1966 s 448

 

Kyrkorätt
    1958 års utredning kyrka—stat. 6, Lagstiftning—Rättskipning, se Grundlagarna
    Betänkande med förslag till organisation av svenska kyrkan efter en eventuell skilsmässa från staten. Avg av kyrkoorganisationskommittén (1965, 239 s)
    Kyrkolagarna, red-kommitté Emil Ahrent, Carl-Gustaf Andrén och Sven Håkan Ohlsson. 1, Svenska kyrkans bekännelse och grundläggande bestämmelser. Utg av Andrén (1965, 119 s) — 7, Kyrkomusiker. Utg av Ahrent (1965, 149 s)
    Bengt Hermansson Pressdebatten om biskopsval 1950—1963, StatsvT 1965s 531
    Statens och kyrkans marköverlåtelser se JB
    Ang processuellt representantskap för kyrklig jord m m, NJA II 1963 s 397
    Ang tillstånd till upptagande av gravsatt stoft, JO 1965 s 396

 

756 Nils RegnerFörvaltningsrätt
    Yttranden rörande Lag om förvaltningsförfarandet, SOU 1964: 27, JO 1966 s 529, MO 1966 s 246, KomT 1965 s 398, StadsförbT 1965 s 492, TSA 1965 s 147 — Lorentz Vogel Domstolarna och några närstående instanser om förslaget, FT 1965 s 57
    Förvaltningsrättsskipning. Betänkande avg 30 nov 1966 av förvaltningsdomstolskommittén, SOU 1966: 70 (824 s). Anm av W Hermanson SkatteT 1967s 13
    Kurt Holmgren Några reformfrågor rörande förvaltningsrättsskipningen, SvJT 1965 s 569
    Gustaf Petrén Förfarandet hos förvaltningsdomstolarna, FT 1965 s 95 —Kurt Holmgren Några kompletterande synpunkter beträffande området för en ny lag om förvaltningsförfarandet, FT 1965 s 157
    Svensk statsförvaltning i omdaning. Under red av Nils Andrén, Hadar Cars, Lars Foyer, Hans Meijer, Gunnar Wijkman (1965, 238 s). Anm av E Koch NAdmT 1965 s 283, Sven-Olo Lindeberg StatsvT 1966 s 116, Lorentz Vogel FT 1965 s 279
    Bo Hammarskjöld Förvaltningens ställning och uppgifter i dagens samhälle, NAdmT 1965 s 78
    Erik Sjöholm, Fritz Kaijser och Voldmar Körlof Förvaltningsrätt (1966, 252 s, särtr ur Norstedts juridiska handbok 8 u). Anm av Lorentz Vogel FT 1967 s 37
    W A Palme Förvaltningens rättssäkerhets- och effektivitetskrav i Finland och Sverige, NAdmT 1965 s 226 — Laglighetskravet i förvaltningen i Finland och Sverige, Festskrift utg i anl av juristklubben Codex 25-årsjubileum (Borgå 1965)
    Ole Westerberg Förvaltningsförfarandet i första instans, FT 1966 s 69 —Tvångsmedel och rättskraft i förvaltningsrätten, FT 1966 s 281
    Gunnar Bramstång Utländsk nationalitet och förutsättningarna för administrativa frihetsberövanden, FT 1965 s 253 — Illojal maktanvändning inom socialförvaltningsrätten, FT 1966 s 195
    Fredrik Sterzel Studier rörande den kommunala besvärsprocessen (1963) anm av Fritz Kaijser SvJT 1966 s 50
    Fritz Kaijser De kommunala besvärsgrunderna i nutida rättspraxis, FT 1965 s 1
    Bertil Wennergren Anm av Edward Andersson, Överklagbarhet och besvärsrätt i förvaltningsrätten (Helsingfors 1964, 359 s), Skattenytt 1965 s 37

 

Kommunalrätt
    Om den kommunala självstyrelsens lokala förankring. Kommunalrättskommitténs betänkande 6, avg i dec 1964, SOU 1965:6 (100 s) — Svante Boman KomT 1965 s 37, yttrande s 404
    Kommunala bolag och andra särskilda rättssubjekt för kommunal verksamhet. Kommunalrättskommitténs betänkande 7, avg i mars 1965, SOU 1965:40 (345 s) — Erik Borglund KomT 1965 s 573, yttrande s 717, StadsförbT 1965 s 525, yttrande s 848 — SvJT 1965 s 718
    Ekonomiska förmåner till kommunala förtroendemän med heltids tjänstgöring. Kommunalrättskommitténs betänkande 8, avg i juli 1966, SOU 1966: 72(62 s) — Svante Boman StadsförbT 1967 s 10

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 757    Nils Glimelius Lagen om församlingsstyrelse med kommentarer (1966, 82 s)
    Fritz Kaijser Kommunallagarna. II, Kommunallag, landstingslag, kommunaltjänstemannalag m m (2 u 1966, 576 s). Anm av Erik Borglund KomT 1966 s 485
    Per-Edvin Sköld och Tage de la Motte Kommunalkunskap (16 omarb u 1965, 276 s)
    Håkan Strömberg Kommunallagarna (2 u 1966, 181 s) — Kommunalrätt. Lärobok (2 u 1965, 93 s). 1 u anm av E G Westman FT 1965 s 194
    Halvar G F Sundberg Sveriges kommunallagar med därtill hörande författningar (4 u 1966, 820 s)
    Mats Edling Kommunal valhandbok. Huvudgrunderna för kommunalval. Kommunala vallagen med kommentarer. Övriga författningar (6 u 1966,147 s)
    Kommunerna i förvandling. Under red av Gunnar Wallin, Hans G Andersson, Nils Andrén (1966, 247 s). Anm av P-E Back StatsvT 1966 s 274, Stig Radhe NAdmT 1967 s 92
    T Grünthal Modern kommunalförvaltning (2 u 1965, 175 s). Anm av Sten Sture Landström StadsförbT 1965 s 443
    Gustaf Jonnergård Staten och kommunerna (1965, 254 s)
    Fritz Kaijser PM om återgång av beslutsverkställighet i kommunalt besvärsmål, JO 1966 s 646
    Hjalmar Mehr Jurister i kommunalförvaltningen, StadsförbT 1965 s 614
    Thorbjörn Roos En fråga om beredning av ärenden hos kommunal besvärsnämnd, FT 1966 s 305
    Uno Simm Om kommunala nämnders status, StatsvT 1965 s 75
    Bernhard Staedler Synpunkter på kommuns fordran på återbetalning av oriktigt utgiven avlöningsförmån, FT 1966 s 302
    Halvar G F Sundberg Lag och rätt i kommunalstyrelsen, FT 1966 s 1
    K-E Tengroth Kommunal upphandling. Förslag till bestämmelser, StadsförbT 1965 s 814
    Carsten Welinder Offentlig hushållning (4 u 1965, 292 s)
    Förenkling av donationsförvaltning (PM av Erik Sjöholm), StadsförbT 1965 s 632
    Problem vid kommunsammanläggningar, StadsförbT 1966 s 766
    Tore Lundquist Behörig valnämnd vid kommunsammanläggning, StadsförbT 1966 s 306

 

Vissa förvaltningsgrenar
    T Nyqvist Delegation och arbetsfördelning vid länsstyrelserna, FT 1965 s225
    Erik Sjöholm Om politimakten och dess begränsning (1964) anm av G Rune Berggren NAdmT 1965 s 273, utlåtande av Ole Westerberg och Fritz Kaijser FT 1965 s 269 — Några politirättsliga spörsmål, FT 1965 s 238
    Ang lokala föreskrifter om begränsning av torghandel, sprängning, bollspel m m, JO 1965 s 482, 489 — Ang fastställelseprövningen, JO 1966 s 557
    Ang lagligheten av privaträttsliga avtal om platsupplåtelser på salutorg, JO 1965 s 498
    Ang lagligheten av föreskrift i hamnordning om delegation till hamnstyrelse att utfärda tillträdesförbud, JO 1966 s 339 — Anm hamnordningar se även Sjörätt under HB

 

758 Nils Regner    Polisutbildningen. Betänkande avg 21 juli 1965 av 1962 års polisutbildningskommitté, SOU 1965: 53 (322 s)
    Utlandssvenskars registrering. Betänkande avg 6 dec 1965 av utredningen om utlandssvenskars folkbokföring, SOU 1965: 73 (143 s) — SvJT 1966 s 224
    Ny folkbokföringsförordning m m. Betänkande avg 24 jan 1966 av centralafolkbokförings- och uppbördsnämnden, SOU 1966:16 (240 s) — GustafRoos Skattenytt 1966 s 265, SkatteT 1966 s 187 — Yttranden KomT 1966 s733, StadsförbT 1966 s 699
    Arvid Wannerdt Folkbokföringen. Handbok för pastorsexpeditionen (2 u 1965, 240 s)
    Nils Gottliebsson Vilket beslut skall besvär över kyrkobokföring föranleda?SkatteT 1966 s 137 — »Rätteligen kyrkobokförd», SkatteT 1966 s 354 — Något om den s k hjälpregeln i 13 § 2 mom folkbokföringsförordningen, Skattenytt 1966 s 412
    Sten-Sture Landström Rätt mantalsskrivningsort för studerande, StadsförbT 1966 s 68. Härtill Gottliebsson s 223, Landström s 307
    Ny i Sverige. Handbok för myndigheter och enskilda om utlänningars rättigheter och skyldigheter (1965, 151 s)
    Naturvårdslagen 11 dec 1964, NJA II 1965 s 206
    Naturvårdslagen. 1964 års naturvårdslag med kommentarer. Utg av Svenska naturskyddsföreningen i samråd med Statens naturvårdsnämnd (1965, 47 s)
    Kulturminnesvården i gällande lagstiftning. Utdrag av lagar och författningar sammanställda av V Granlund (4 u 1964, 93 s)
    Ang tillämpningen av vissa föreskrifter om byggnadsminnesmärken, MO 1965 s 249
    Skolöverstyrelsens författningshandbok (1965, 1650 s)
    Thorsten Ericsson Det högre skolväsendet. Statliga och kommunala icke obligatoriska skolor. Stadgebestämmelser. Med anvisningar och sakregister (1964, 566 s)
    Lag och stadga för skolan (1966, 238 s)
    Sakregister till skolstadgan (1966, 39 s)

 

Personalrätt
    Lagstiftning 3 juni 1965 om offentliga tjänstemäns förhandlingsrätt och rättsställning, NJA II 1965 s 85 (även utg separat) — Bertil Wennergren Reform av de offentliga tjänstemännens rättsställning, NAdmT 1966 s 183
    De offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt. Lagar och huvudavtal med kommentarer (1965, 47 s)
    Torgny Bjare Stats- och kommunaltjänstemännens förhandlingsrätt (1965, 94 s)
    Bertil Wennergren I statens tjänst (1966, 128 s). Anm av W Hermanson Skattenytt 1966 s 418, I Lidbeck SvJT 1966 s 422
    Frenne Frankman Avlöningsreglementen och andra allmänna avlöningsbestämmelser för lärare vid skolor under skolstyrelsens förvaltning 1965 (1965, 710 s) — Löneklassplacering. Bestämmelser om löneklassplacering och löneklassuppflyttning (2 u 1965, 79 s)
    Statstjänstemännens löne- och anställningsvillkor (12 omarb u 1966, 80 s)
    Offentlig tjänstemans ekonomiska ansvar gentemot huvudmannen. Diskussion med inledningsanförande av Bertil Wennergren, NAdmT 1965 s 249

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 759Krigslagstiftning
    Värnplikten. Betänkande avg i dec 1965 av 1960 års värnpliktsutredning, SOU 1965:68 (655 s)
    Vapenfri tjänst. Betänkande avg 2 dec 1965 av 1965 års utredning rörande vapenfria värnpliktiga, SOU 1965: 71 (122 s) — Yttrande JO 1967 s 517, MO 1967 s 257 — Lagstiftning 1966, NJA II 1966 s 482 — Ang vapenfritjänst, RÅ cirkulär 22 juni 1966 (C 20)
    Innebörden av 129 § inskrivningsförordningen ang tjänstgöringsskyldighetf ör värnpliktig som upphört att vara kyrkobokförd i riket, MO 1966 s 183
    Stig Nordlund, Gösta Terstad och Claes-Göran Källner Civilförsvar och kommunal beredskap. Kommentar till civilförsvarslagen och lagen om kommunal beredskap med tillhörande författningar (1965, 296 s)
    Kyrklig beredskap. Betänkande och förslag avg 8 nov 1965 av kyrkoberedskapsutredningen, SOU 1965:59 (324 s)

 

Socialrätt
    Åke Elmer Från Fattigsverige till välfärdsstaten. Sociala förhållanden och socialpolitik i Sverige under 1900-talet (3 u 1965, 144 s) — Svensk socialpolitik (8 u 1966, 357 s)
    Karl J Höjer Den svenska socialpolitiken. En översikt. 7 u ombesörjd av Karl-Erik Herngård (1965, 176 s) — Socialförsäkring och socialhjälp. 8 u ombesörjd av Carl Björhammar (1966, 300 s)
    Ernst Michanek Socialboken (15 u 1966, 340 s)
    Gustav Nilsson Från barnbidrag till ATP. En översikt av våra sociala förmåner (1966, 64 s)
    Våra sociala förmåner 1966—1967 (ny u 1966, 64 s)
    Sociallagarna. Red-kommitté Anders Bruzelius, Lars-Åke Ström, Gunnar Engström. 3, Barnavårdsnämnden (2 u 1965, 362 s) — 4, Nykterhetsnämnden (4 u 1966, 192 s) — 7, Familjestöd (1966, 220 s)

 

    Tandvårdsförsäkring. 1961 års sjukförsäkringsutrednings betänkande 1, avg 10 dec 1965, SOU 1965:4 (184 s)
    Vissa pensionsfrågor. Betänkande avg i okt 1965 av 1965 års pensionsförsäkringskommitté, SOU 1965:62 (57 s)
    Yrkesskadeförsäkring. Betänkande med förslag till yrkesskadelag m m, avg i aug 1966, SOU 1966: 54 (343 s) — Nils Olof Wentz NFT 1967 s 41 
    Läkemedelsförmånen. 1961 års sjukförsäkringsutrednings betänkande 2, avg 13 maj 1966, SOU 1966: 28 (228 s) 
    Bengt Hamdahl, Gunnar Danielson och Carl Lidbom Lagen om allmän försäkring. Författningstexter med kommentar (1965, 544 s). Anm av Carl Axel Petri SvJT 1965 s 346, Gösta Stendahl Skattenytt 1965 s 370
    Ingemar Holmquist Lagen om allmän försäkring samt lagen om yrkesskadeförsäkring m fl författningar (4 u 1966, 208 s)
    Allan Lundberg och Erik Malm Hitta rätt i allmän försäkring. Supplement 1 (1966, 19 s)
    Eric Lindholm Änke- och änklingspension och omgifte, NFT 1965 s 288
    Jan-Erik Wallenberg Arbetsgivares uppgiftsskyldighet till socialförsäkringen, Skattenytt 1965 s 160

 

60 Nils Regner    Frånskild kvinnas rätt till ATP. Framställning till pensionsförsäkringskommittén, TSA 1965 s 187
    Hälso- och socialvårdens centrala administration. Betänkande avg 22 juni 1965 av socialstyrelseutredningen och MCA-utredningen, SOU 1965:49 (388 s) — Yttrande KomT 1966 s 43, SocMedd 1965 h 5—6 35
    Eric Wahlberg, Gunnar Engström och Stig Wernlund Socialhjälpslagen (3 u 1965, 178 s)
    Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande 2, avg i okt 1965, SOU 1965: 55 (356 s)
    Aktiv åldringsvård och handikappvård. Socialpolitiska kommitténs slutliga ståndpunkt. Betänkande avg 2 juni 1966, SOU 1966:45 (42 s)
    Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade. Betänkande avg i jan 1966 av Stig Nordlund, SOU 1966:9 (187 s) — Erik Holmberg SocForum 1966 s 105 — SvJT 1966 s 153
    Vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever. Betänkande avg i juni 1966. SOU 1966:43 (85 s)
    Specialnummer om barnavård, SocMedd 1964 h 5—6
    Karl J Höjer Samhället och barnen, se FB
    Holger Romander och Bertil Grönlund Barnavårdslagen (3 u ombesörjd av Romander 1966, 308 s)
    Gunnar Bramstång Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom (1964) anm av Åke Elmér SocForum 1965 s 351, vartill Bramstång s 483, samt av Ola Nyquist SvJT 1967 s 40, Hans Ragnemalm FT 1965 s 185 — Till frågan om legalitetsgrundsatsen och de administrativa frihetsberövandena, FT 1965 s 182 — Begreppet »övergiven» i 31 § barnavårdslagen. Några anteckningar med anl av ett rättsfall (RÅ 1964 ref 21), FT 1966 s 44 — Den s k raggarlagen (33 § barnavårdslagen). Några spörsmål om legalitet och effektivitet, SvJT 1966 s 132
    Karl-Olof Lidin Provisoriskt frihetsberövande av 15—16-åringar, SocForum 1966 s 146
    Olov Mattson Bidrag till studiet av barnavårdslagen, SocMedd 1965 h 3—4 s 49, 1966 h 5—6 s 104 — Barnavårdslagen behöver överses, SocForum 1966 s 431
    Algot Wickberg Polis och barnavård i samverkan, SocForum 1965 s 157
    Ang delgivning och kommunicering i barnavårds- och nykterhetsvårdsärenden, JO 1965 s 382, 1967 s 247 — Ang skyldighet för barnavårdsnämnd att bereda parterna tillfälle att yttra sig över utredning avsedd att ligga till grund för utlåtande i vårdnadsfråga, JO 1965 s 453

 

    Medicinalförfattningar. Utg av Erik Björkquist och Håkan Rahm (8 u 1966, 1400 s)
    Författningar och cirkulär m m ang barnmorskeväsendet. Utg av medicinalstyrelsen (3 u 1965, 201 s)
    Författningshandbok för sjuksköterskor och medicinskt-tekniska assistenter. Sammanställd av Håkan Rahm (3 u 1966, 387 s)
    Förenklad statsbidragsgivning till hälso- och sjukvården. Betänkande avg 30 dec 1965, SOU 1966:6 (157 s) — Yttrande StadsförbT 1966 s 525
    Smittskyddslagstiftning. Betänkande avg 31 aug 1966 av Håkan Rahm, SOU 1966: 50 (210 s)
    Uncas Serner Om sjukhusläkares arbete och ansvar, FT 1966 s 133

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 761    Erik Sjöholm Delegationsrätten enligt hälsovårdsstadgan, FT 1966 s 103
    Lag 16 juni 1966 om sluten psykiatrisk vård i vissa fall, NJA II 1966 s 497— Ang sluten psykiatrisk vård och vissa därmed sammanhängande frågor, RÅ cirkulär 30 dec 1966 (C 25)
    Klas Lithner Ett års utskrivningsärenden, NTfK 1966 s 249
    Domstolsförordnande om överlämnande till vård enligt sinnessjuklagen ehuru sinnesundersökning ej ägt rum i målet. Framställning till av JO och yttrande, TSA 1965 s 429 — JO 1966 s 163
    Lennart Gasslander och Stig Östergren Samhällets nykterhetsvård (1966, 163 s)
    Ivar Hinnfors Rättssäkerheten i nykterhetsvårdsmål, SocForum 1965 s 430
    Karl J Höjer Svensk nykterhetspolitik och nykterhetsvård. 2 omarb u ombesörjd av Tage Sjöberg (1965, 237 s)
    Ang förhör enligt 27 § nykterhetsvårdslagen JO 1965 s 525
    Ang åtalsprövning se RB straffprocess
    Se även vid barnavårdslagen ovan
    Lag 4 juni 1964 om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet, NJA II 1965 s 1

 

Skatterätt
    Nytt skattesystem. Remissyttranden över allmänna skatteberedningens betänkande (SOU 1964: 25), SOU 1965: 28 (633 s) — Torgny Bjare Aktuella skatteproblem. Skatteberedningens förslag till nytt skattesystem (1965, 67 s)
    Aktievinsters beskattning. Betänkande avg 13 dec 1965 av aktievinstutredningen, SOU 1965: 72 (437 s) — Erik Eklund SkatteT 1966 s 256 — Hans R Fridolin SkatteT 1965 s 475 — C-H Hillerbrand Skattenytt 1966 s 29 — C O Sandström Skattenytt 1966 s 20, 301 — Carsten Welinder SkatteT 1965 s 485 — Yttranden m m EkonRevy 1966 s 84, jfr s 23, SparbT 1965 s 415, StadsförbT 1966 s 215, TSA 1966 s 93 — Skatten på aktievinster. Näringslivets kritik av aktievinstutredningens förslag (1966, 109 s)
    Markfrågan. Betänkande av 1963 års markvärdeskommitté, SOU 1966: 23,24, se under JB

 

    K Olov Andersson, Carl Bertil Follin och Folke Nilsson Skatt på mark och aktier (1966, 160 s) — Andersson och Nilsson Deklarationshandbok för lantbrukare (5 u 1966, 240 s). Anm av Hans Bylin Skattenytt 1966 s 97
    John Bratt Deklaration och beskattning. Skatterna på inkomst och förmögenhet, arv, gåva m m (10 och 11 u 1965, 321 s)
    Carl Fors Deklaration och skatteberäkning. Handledning för jordbrukare, företagare, löntagare m fl skattskyldiga (29 u 1966, 192 s)
    Erland Geijer, Erik Rosenqvist och Harry Sterner Skattehandbok I (6 u 1964) anm av Åke Hellner Skattenytt 1965 s 155
    Allan Hallerby Skattehandledning för sparbanker (1964, 147 s)
    Gunnar Landin Skatt på sport och idrott. Bokförings-, deklarations- och skatteråd för föreningar, förbund och aktivt idrottsfolk (1965, 94 s)
    Carl Lindquist och Sven Östlund Deklaration. Exempel och lösningar med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga (5 u 1965, 151 s)
    Leif Mutén Tre skatterättsliga uppsatser (företagsbeskattningsproblem; skatterättsliga förutsättningar för civilrättsliga avtal; prisers, vinsters och be-

 

762 Nils Regnerlöningars beskattning ) (1966, 108 s). Anm av R Engblom SkatteT 1966 s 412
    Åke Hellner Anm av Edward Andersson, Efterbeskattning och grundbesvär vid stats- och kommunalbeskattningen (Helsingfors 1964), SkatteT 1966 s 29

 

Skatteplikt, avdragsrätt m m
    Efterlevande makes giftorättsgods vid beskattningen, se under GB
    Nils G Lindquist Meddelanden från svenska livförsäkringsbolags skattenämnd, SkatteT 1966 s 44, 1967 s 97
    Ulf Fredholm Om avdrag för representationskostnader, Skattenytt 1965 s 65
    Carsten Welinder Om kapitalförlust, SkatteT 1965 s 101, 307
    Bertil Wennergren Form och verklig innebörd vid tolkning av skattelag, Skattenytt 1965 s 313. Härtill Jan Sundin Något om skatteflykt och retroaktiv skattelagstiftning, SkatteT 1965 s 499

 

Särskilda inkomstkällor
    Hans Bylin Något om avdrag för kostnad för ersättningsanskaffning av döda inventarier i kontantredovisat jordbruk, Skattenytt 1966 s 362, 394
    Gösta Ekman Villaschablonen. Några huvuddrag i villabeskattningsutredningens förslag, SkatteT 1966 s 280
    Tord Ingmar Taxerings- och ersättningsfrågor rörande materialfyndigheter, Skattenytt 1966 s 215
    Per Landgren Något om procenttalet för beräkning av värdeminskning å bostadsbyggnader, Skattenytt 1966 s 113
    Erik Lilliesköld Om inkomsttaxering vid grusförsäljning, Skattenytt 1966 s 337
    Leif Mutén Något om beskattningens betydelse för fastighetsmarknaden och fastighetsvärderingen, LantmT 1965 s 177
    Bertil Wennergren Ändrade skogsbeskattningsregler, Skattenytt 1965 s 379

 

    Sven Almqvist Företagsbeskattningens grunder (1965, 3 u 1966, 109 s) —SvJT 1967 s 46
    H Björne När går tomtförsäljning och jordstyckning fri från rörelsebeskattning?, Skattenytt 1965 s 111. Härtill Leif Mutén s 151, Björne s 181 — Mutén KomT 1965 s 481
    Ragnar Helgesson Synpunkter på den skattemässiga bedömningen av pågående arbeten och å-contobetalningar i konsultföretag, Skattenytt 1966 s 289
    Bertil af Klercker Val av företagsform. Öppna koncernbidrag. Två skatterättsliga uppsatser (1965, 63 s). Anm av Hans Bylin Skattenytt 1966 s 55 — SvJT 1967 s 46
    Per Landgren Byggföretagens lagervärderingsregler, Skattenytt 1966 s 229
    Ola Sjögren Beräkning av ingångsvärde i jordstyckningsrörelse, Skattenytt 1966 s 207
    Ang pensionsstiftelser se Associationsrätt under HB
    Leif Mutén Varför specialbeskattas familjeföretagen, Skattenytt 1965 s 343
    Sven E Nordlund Frågor vid granskning av deklarationer avlämnade av fåmansbolag och av delägare i sådana, SkatteT 1966 s 118. Härtill Stig Sohlbergs 352
    Martin Norr, Claes Sandels och Nils G Hornhammar The corporate income tax in Sweden (3 u 1966, 63 s)

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 763    Karl Einar Rassmusson Om avdrag för utdelning enligt Annellagen i visst fall, Skattenytt 1966 s 268
    C O Sandström Nya bestämmelser om öppna koncernbidrag, Skattenytt 1966 s 59 — Om permanentning av den s k Annellagen m m (PM 1960), SkatteT 1966 s 323
    K G A Sandström Aktiebolagens utskiftningsskatt (1965, 335 s). Anm av Leif Mutén SvJT 1967 s 44, Erik Stern Skattenytt 1965 s 367 — Carsten Welinder Utskiftningsskatt vid nedsättning av aktiekapitalet och vid fusion. Några synpunkter i anslutning till Sandströms bok, SkatteT 1966 s 179 —Sandström Skattelagarnas bestämmelser ang inkomstbeskattningen i fall, då fusion ägt rum, SkatteT 1965 s 69, 138. Härtill Harry Rune Några reflexioner beträffande varulagervärderingen hos det övertagande företaget i anslutning till fusion, s 417

 

    Gunnar Björne Förslag rörande avdrag för kostnader för egen bil i tjänstensamt för fortbildningskostnader m m, Skattenytt 1965 s 282
    Hans Bylin Något om gåvor till anställda, Skattenytt 1965 s 199
    Ulf Fredholm Något om fördyrade levnadskostnader vid tjänsteresor, Skattenytt 1965 s 18
    Leif Mutén Leder beskattningen till ett nytt statarsystem (ang förmåner såsom lön), Skattenytt 1966 s 383
    Erik Scholander Om beskattning av folkpension, tilläggspension och pension på grund av frivillig försäkring, Skattenytt 1966 s 346
    Eric Sjölin Avdrag för bilkostnader i tjänsten, Skattenytt 1965 s 349
    Arne Steneborn Lönebeskattningsutredningens slutbetänkande (1965, stencil), SkatteT 1965 s 350
    Nils Gottliebsson Till sjömansskatt beskattningsbar inkomst, Skattenytt 1966 s 199

 

    Göran Englund Tillförlitligheten av de enligt riksskattenämndens anvisningar framräknade aktievärdena, Skattenytt 1966 s 99
    Leif Mutén Om sken och verklighet i aktieaffärer, SkatteT 1965 s 331.Härtill Sten Walberg 1966 s 38, Mutén 1966 s 42 — Mutén Om anskaffningskostnad för nyemitterade aktier, Skattenytt 1966 s 188
    Carl W U Kuylenstierna Om beskattning av indexlån. Några principiella synpunkter, SkatteT 1966 s 97

 

Familjebeskattning, skattskyldighet m m
    Leif Mutén Familjebeskattningen. Äkta makars samt föräldrars och barnsinkomst- och förmögenhetsbeskattning (1966, 77 s). Anm av Gunnar Björne Skattenytt 1966 s 310
    E Reuterswärd Frivillig särbeskattning av makar, Skattenytt 1965 s 219
    Åke Roos Sambeskattning och särbeskattning (1966, 58 s)
    Ivar Aronsson Beträffande ortsavdrag för person vars make är bosatt i utlandet, Skattenytt 1966 s 403. Härtill Rolf Dahlgren 1967 s 1
    Carl Lennart Hagberg Internationella skattefrågor, SkatteT 1966 s 377
    Bengt Karlsson JO och FN-militärernas beskattning, Skattenytt 1966 s 437
    Hans Pehrson Credit of tax — ny huvudmetod i dubbelbeskattningsavtal, Skattenytt 1966 s 431

 

764 Nils Regner    K G A Sandström En lagstridig skatteförfattning (RÅ 1966 Fi 1963 ang beskattning av inkomst från utlandet), Taxeringsnämnden 1967 s 191
    Börje Villard Skatteaspekter på internationella licensavtal, SkatteT 1966 s 469
    Bertil Wennergren Beskattningen av tillfälliga löntagare från annat nordiskt land, SkatteT 1966 s 338
    Werner Altorfer och Yngve Hallin Det nya dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz, SkatteT 1966 s 1
    Erik Johansson Något om avdrag för väsentligt nedsatt skatteförmåga vid långvarig sjukdom (diabetes), Skattenytt 1966 s 225
    Framställning ang kommunernas skatte- och deklarationsskyldighet, StadsförbT 1966 s 698

 

Taxering m. m.
    Förfarandet i taxerings- och prövningsnämnd, JO 1966 s 615, 621
    Nils Gottliebsson Taxerings- och uppbördsfrågor, Skattenytt 1966 s 121
    Nils Kniberg Om taxeringsrevision, SkatteT 1965 s 22
    Nils Gottliebsson Taxeringslängds vitsord, Skattenytt 1965 s 97. Härtill Eric Sjölin s 176 — Gottliebsson Förmögenhetslängden, 1966 s 274
    Bertil Wennergren Underrättelsen om avvikelse från självdeklaration, Skattenytt 1966 s 185
    S Widmark Förenklat rättelseförfarande beträffande uppenbara taxeringsfel, Skattenytt 1965 s 387. Härtill Jan Sundin 1966 s 69, Sverker Brattberg s 134
    H Björne Om iakttagande av besvärstid som villkor för rätt till fullföljd av talan i taxeringsmål, SkatteT 1965 s 270. Härtill Jan Sundin 1966 s 191
    Jan Sundin Enmansmålen (i prövningsnämnd) än en gång, Skattenytt 1965 s 139
    B Löfgren Samarbetet mellan taxeringsmyndigheten och polis- och åklagarmyndighet, Skattenytt 1966 s 453
    Ang begynnelsepunkten för preskriptionstiden vid brott mot 121 § första stycket taxeringsförordningen (NJA I 1966 s 118, ang skyldighet att bevara deklarationsunderlag), RÅ cirkulär 19 april 1966 (C 16)
    Jan Sundin Några synpunkter på straffbestämmelsen i 121 § första stycket taxeringsförordningen, SkatteT 1966 s 406
    Utdömande av taxeringsviten, JO 1966 s 627

 

    Atle Eriksson Om påföljder av brott mot skatteförfattningarna m m (4 omarb u 1966, 80 s). Anm av Sven Lutteman Skattenytt 1966 s 201
    Erik Thomasson Vårdslös deklaration, några synpunkter, SkatteT 1966 s 17
    Harald Freijd Några synpunkter på preskriptionsregeln i skattestrafflagen, SkatteT 1966 s 349 — Se även BrB allmänna bestämmelser

 

Uppbörd
    Uppbördsfrågor. Uppbördsutredningen 1, avg 11 mars 1965, SOU 1965:23 (228 s) — Yttrande TSA 1965 s 431 — P G Linde Skattenytt 1965 s 192, 1966 s 390
    Nils Gottliebsson Anstånd med inbetalning av skatt enligt uppbördsutredningens förslag, SkatteT 1965 s 344 — Taxerings- och uppbördsfrågor, Skattenytt 1966 s 121 — A-skatt och skatteavdrag, SkatteT 1965 s 33 — Efterkravav skatt, SkatteT 1965 s 123 — Preskription av medel på skattereklamations-

 

Svensk juridisk litteratur 1965 och 1966 765kontot, SkatteT 1965 s 413 — Något om avkortning, Skattenytt 1965 s 71 —Slutlig skatt och tillkommande skatt, Skattenytt 1965 s 335
    Bertil Wennergren Beskattningen av tillfälliga löntagare från annat nordiskt land, SkatteT 1966 s 338
    Överlåtelse och utmätning av fordran på överskjutande preliminär skatt, se HB
    Ang uppbörd av skatt, JO 1966 s 629

 

Arvs- och gåvoskatt
    Lars Lindberg Svensk rättspraxis. Arvs- och gåvoskatt 1958—1963, SvJT 1965 s 399
    John Bratt Deklaration och beskattning se här ovan
    John Bratt och Lars Fogelklou Skatt på arv och skatt på gåva. Kommentar till 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt (3 övers o utök u 1966, 358 s). Anm av R Engblom SkatteT 1967 s 177
    Göran Englund Tillförlitligheten av de enligt riksskattenämndens anvisningar framräknade aktievärdena, Skattenytt 1966 s 99 — Valet mellan omedelbar och framskjuten arvsbeskattning, SkatteT 1965 s 1 — Fördelningen avden på schematisk grundval beräknade arvsskatten, SkatteT 1965 s 375. Härtill Sven Olof Lodin 1966 s 129, Englund s 265, Lodin s 386
    Lars Fogelklou Bidrag till frågan om äganderättens övergång vid fastighetsköp, bl a från arvsskattesynpunkt, SkatteT 1965 s 488
    Rättsfall om verkan av avstående av arv eller rätt på grund av testamente. Yttranden TSA 1966 s 434, 1967 s 77

 

Tull och andra skatter
    Sveriges tulltaxa med statistisk varuförteckning, import- och exportföreskrifter, särskilda varuskatter, EFTA-konventionen 1965 (1965, 619 s)
    Olof Monthan Frivilligt deklarationssystem, StadsförbT 1966 s 711
    Dag Helmers och Erik Eklund Oms 10 %. En orientering om varuskatten (1965, 219 s) — SvJT 1967 s 46
    Stig Arne Månson Vilka krav kan ställas på underlaget för varuskatteredovisning?, Skattenytt 1965 s 45
    Lennart Jansson Några spörsmål om bils tjänstevikt och automobilskatt, FT 1965 s 33

 

Internationell rätt
    Erland Bergman Tvister om gränser och territorium, StatsvT 1966 s 316
    Ingrid Detter Law making by international organizations. Ak avh (1965, 353 s). Anm av Hans Blix SvJT 1966 s 122, Hilding Eek NTfIntRet 1966 s 202
    Hilding Eek Folkrätt I—II (kompendium Sthlm 1966, 111 s, 72 s) — International law. The first encounter, NTfIntRet 1965 s 81 — The hydrological cycle and the law of nations, Scand studies 9 (1965) s 49 (även utg separat)
    Håkan Strömberg Folkrätt (kompendium Lund 1966, 105 s)
    Östen Undén En överraskande folkrättslig dom (ang Sydafrikanska republikens mandat över Sydvästafrika), SvJT 1966 s 641
    Hans Danelius Anm av Edvard Hambro, The case law of the International court. III, Individual and dissenting opinions 1947—1958 (Leyden 1963,

 

766 Nils Regner1147 s), SvJT 1965 s 280 — Anm av Carl August Fleischer, Fiskerijurisdiksjon (Oslo 1963, 426 s) och Morris Davis, Iceland extends its fisheries limits (Oslo 1963, 137 s), SvJT 1965 s 594
    Östen Undén Anm av Ole Espersen, FN-styrker i retlig belysning (Kbhvn 1965, 266 s), SvJT 1966 s 128

 

    Ang Haagkonferens för internationell privaträtt Eric Essén SvJT 1965 s 73Torwald Hesser SvJT 1966 s 635, Lars Welamson s 723
    O A Borum De nordiske landes stilling til Haager-konventionerne 1951 —1964 vedrörende international privatret, Festskrift till Nial (1966) s 107 Hilding Eek The Swedish conflict of laws (Haag 1965, 304 s). Anm av Allan Philip NTf IntRet 1965 s 219 — SvJT 1967 s 771
    Håkan Nial American-Swedish private international law (New York 1965, 111 s). Anm av L Kellberg SvJT 1965 s 682, Allan Philip NTfIntRet 1965 s 219
    Sigurd Dennemark Om svensk domstols behörighet i internationella adoptionsärenden, SvJT 1965 s 1. Härtill L Kellberg s 542
    Lennart Pålsson Haltande äktenskap och skilsmässor, se GB
    Gösta Walin I vad mån är 1912 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar alltjämt tillämplig?, SvJT 1965 s 198
    Algot Bagge, Jan Hellner och Eric Essén 1964 års Haagkonventioner ang köp, SvJT 1965 s 248
    Jan Hellner Den uniforma köplagen och den internationella privaträtten,Festskrift till Nial (1966) s 238
    Hilding Eek Bilkollisioner och lagval. Lex loci commissi under debatt, NFT 1965 s 261
    Josef Fischler En finsk dom om egendomsstatutet, SvJT 1966 s 368
    Torsten Gihl Till frågan om skuldstatutet, Festskrift till Nial (1966) s 170
    Lars Hjerner Nytt misstänkt fall av immunitet, Festskrift till Nial (1966) s 296
    Sture Petrén La confiscation des biens étrangers et les réclamations internationales auxquelles elle peut donner lieu. Académie de droit international (extrait du Recueil des cours Vol I 1963). Anm av Östen Undén SvJT 1965 s 680
    Hilding Eek Utlåtande se Sjörätt under HB
    Lag 10 dec 1965 om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang underhåll till barn, NJA II 1965 s 378
    Per Olof Ekelöf Anm av Hans Smit, International co-operation in litigation. Europe (Haag 1965, 486 s), TfR 1966 s 649
    Klas Lithner Anm av International criminal law. Ed by G O W Mueller, E.M Wise (London 1965, 660 s), NTfK 1966 s 201

 

    Hilding Eek Internationella »associationer» och internationell ekonomisk rätt. Ett försök till problemanalys och klassifikation, Festskrift till Nial (1966) s 146
    Eric Essén Den europeiska kol- och stålunionens politiska institutioner, NTfIntRet 1964 s 113
    Peter Landelius Om förhållandet mellan Europarätten och medlemsstaternas interna rätt, NTfIntRet 1965 s 181