PAUL H. GEBHARD, JOHN H. GAGNON, WARDELL B. POMEROY, CORNELIA V.CHRISTENSON. Sex Offenders. An Analysis of Types. London 1965. Heinemann. XXXIV + 923 s. 5 gns.

 

The Institute for Sex Research vid Indiana University i Bloomington, som grundades av Kinsey och som tidigare utgivit det välkända och omdiskute-

 

Litteraturnotiser 771rade pionjärarbetet Sexual Behavior in the Human Male (1948) och dess något mindre bekanta fortsättning Sexual Behavior in the Human Female (1953), har här gjort en omfattande kartläggning av sedlighetsförbrytares sexualliv. Syftet med arbetet har varit att undersöka om och på vad sätt personer, som dömts för sedlighetsbrott, i sexuellt hänseende avviker från andra människor. Arbetet är baserat på personliga intervjuer med 1 500 sedlighetsförbrytare. Som kontrollgrupper har man haft dels en »normalgrupp» bestående av personer, som aldrig dömts för brott, dels en grupp fängelsefångar, som dömts för annat än sedlighetsbrott. Boken innehåller mycket av intresse, men det är svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida dess resultat skulle kunna appliceras på ett skandinaviskt material. Det bestående intrycket av ett studium av arbetet är att befästa uppfattningen att sexuellt beteende bör kriminaliseras i så liten utsträckning som möjligt.

H. T.